I Karlskrona kommun finns det elva nämnden för olika specialområden.

Nämnder

 • Arbetsmarknadsnämnden

  Arbetsmarknadsnämnden har som huvuduppgift att driva och samordna arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor.

  Nämnden arbetar med att skapa förutsättningar för människor som av olika skäl inte finns på arbetsmarknaden att komma till arbete med egen försörjning. Detta sker i form av individuellt utformade insatser. Till exempel genom stöd, rehabilitering, arbetsträning, vägledning eller kompetensutveckling. Insatserna sker via Ameca, Bubbetorps gård och Navigatorcentrum.

  Nämnden svarar för att kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrade bedrivs enligt skollag och förordningar. Uppdraget innebär bland annat att ge behörighet för högre studier, matcha arbetslivets kompetensbehov, ge förutsättningar för ett livslångt lärande och möjliggöra yrkesväxling.

 • Drift- och servicenämnden

  Drift- och servicenämnden har hand om kommunens uppgifter inom områdena för kost- och måltidsservice, vatten och avlopp, gata och trafik, park och hamnar. Nämnden svarar för olika interna stöd- och servicefunktioner till kommunens övriga nämnder.

  Drift- och servicenämnden är också trafiknämnd och arbetar genom ett trafikutskott.

 • Funktionsstödsnämnden

  Funktionsstödsnämnden ansvarar bland annat för kommunens stöd, service och omsorg samt hälso- och sjukvård till personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

 • Kultur- och fritidsnämnden

  Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten. Nämnden har ett särskilt ansvar för frågor kring barn- och ungdomars fritid. Nämnden svarar för folkbiblioteken, kulturskolan samt för att arrangera kulturprogram som komplement till övrig kulturell verksamhet i kommunen. 

 • Kunskapsnämnden

  Kunskapsnämnden har verksamhetsansvar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

  Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde är att skapa goda levnadsvillkor, hälsa och säkerhet för kommunens invånare och verksamheter. Dessutom skapa goda miljöer för boende, arbete, trafik och fritid.

 • Socialnämnden

  Socialnämnden är kommunens beslutande organ i sociala frågor med. Socialnämndens övergripande målsättning är att alla Karlskrona kommuns invånare ska leva sina liv i social och ekonomisk trygghet.

 • Valnämnden

  Valnämnden ansvarar för valens genomförande. Valnämnden ansvarar för att administrera och genomföra valen i kommunen enligt vallagen samt valmyndighetens och länsstyrelsens direktiv.

 • Äldrenämnden

  Äldrenämnden verkar för att äldre, så långt som möjligt, kan leva ett självständigt liv i den egna bostaden. När en person inte längre kan vårdas i den egna bostaden, ska särskilda boendeformer med individuell omsorg och vård erbjudas.

 • Överförmyndarnämnden

  Överförmyndarnämnden har det kommunala ansvaret för att regler och lagar efterföljs enligt föräldrabalken.

  Verksamheten är lagstadgad och obligatorisk i samtliga Sveriges kommuner. Nämnden skall verka för att skapa förutsättningar och hjälp för behövande personer utifrån föräldrabalkens regelverk.