Förvaltningar

 • Arbetsmarknadsförvaltningen

  Arbetsmarknadsförvaltningen jobbar på olika sätt med arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd och mottagande av nyanlända. 

  Kontakt

  E-post
  arbetsmarknadsforvaltningen@karlskrona.se

  Adress
  Arbetsmarknadsförvaltningen
  371 83 Karlskrona

  Förvaltningschef
  Maria Persson
  E-post: maria.1.persson@karlskrona.se
  Telefon: 0455 - 30 36 01

  Chef arbetsmarknadsavdelningen
  Sara Drejstam
  E-post: sara.drejstam@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 31 21

  Chef Integrationscentrum
  Anna Holmberg
  E-post: anna.holmberg@karlskrona.se
  Telefon: 0455-32 10 25

  Chef vuxenutbildningen
  Mikael Thornéus
  E-post: mikael.thorneus@karlskrona.se 
  Telefon:  0455-30 40 63

  Utvecklingsstrateg
  Christina Almqvist
  E-post: christina.almqvist@karlskrona.se
  Telefon: 0455-32 14 29

 • Drift- och serviceförvaltningen

  Drift- och serviceförvaltningen svarar under drift- och servicenämnden. I uppdraget ligger kost- och måltidsservice, vatten och avlopp, gata och trafik, park och hamnar samt olika interna stöd- och servicefunktioner för förvaltningarna i kommunen.

  Kontakt

  E-post
  drift-serviceforvaltningen@karlskrona.se

  Adress
  Drift- och serviceförvaltningen
  371 83 Karlskrona

  Förvaltningschef
  Eva Wrobel
  E-post: Eva.Wrobel@karlskrona.se
  Telefon: 0455-32 12 26

  Fastighetschef
  Fredrik Frisell
  E-post: fredrik.frisell@karlskrona.se 
  Telefon: 0455-32 15 62

  Chef gata- och parkavdelningen
  Karl-Johan Svärd
  E-post: karl-johan.svard@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 31 87

  Hamnchef
  Pelle Pettersson
  E-post: pelle.pettersson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 32 66

  Chef Karlskrona kompetenscenter och kundservice
  Marika Persson
  E-post: marika.persson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 30 82

  Chef kostavdelningen
  Hanna Bengtsson
  E-post: Hanna.Bengtsson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 45 31

  Chef logistikavdelningen
  Kent Lindström
  E-post: kent.lindstrom@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 30 43

  Chef löneavdelningen
  Anna Elmgren
  E-post: anna.elmgren@karlskrona.se
  Telefon: 0455-32 14 40

  Projektchef
  Karin Grimbe
  E-post: karin.grimbe@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 31 69

  VA-chef
  Ola Gren
  E-post: ola.gren@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 32 95

 • Funktionsstödsförvaltningen

  Funktionsstödsförvaltningen svarar under funktionstödsnämnden. Insatser ska vara av god kvalitet och kännetecknas av trygghet och service för de vi finns till för. 

  Funktionsstödsförvaltningen jobbar med stöd, bistånd och service till vissa personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

  Kontakt

  E-post
  funktionsstodsforvaltningen@karlskrona.se

  Adress
  Funktionsstödsförvaltningen
  371 83 Karlskrona

  Förvaltningschef
  Kristina Tercero
  E-post: kristina.tercero@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 31 75

  Verksamhetschef biståndsavdelningen
  Ida Åkesson
  E-post: ida.m.akesson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 44 46

  Chef verksamhetsavdelningen
  Catrin Brissmalm
  E-post: catrin.brissmalm@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 50 80

  Sylvia Eriksson Jonasson
  E-post: sylvia.erikssonjonasson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 47 75

  Verksamhetschef specialistteamet
  Cecilia Strömberg
  E-post: cecilia.stromberg@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 50 42

 • Kommunledningsförvaltningen

  Kommunledningsförvaltningen arbetar övergripande med samordning, styrning och ledning av den kommunala verksamheten. 

  Kontakt

  E-post
  kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se

  Adress
  Kommunledningsförvaltningen
  371 83 Karlskrona

  Kommundirektör
  Carl-Martin Lanér
  E-post: carl-martin.laner@karlskrona.se
  Telefon: 0455- 32 11 40

  Chef ekonomi- och upphandlingsavdelningen
  Anette Sturesson
  E-post: anette.sturesson@karlskrona.se
  Telefon: 0455- 30 30 71

  Chef HR-avdelningen
  Ewa Strömsten
  E-post: ewa.stromsten@karlskrona.se
  Telefon: 0455- 30 50 70

  Chef tillväxtavdelningen
  Thomas Johansson
  E-post: thomas.johansson@karlskrona.se
  Telefon: 0455- 30 47 61

  Chef Planeringsavdelningen
  Ola Robertsson
  E-post: ola.robertsson@karlskrona.se
  Telefon: 0455- 30 35 90

  Chef administrativa avdelningen
  Tore Almlöf
  E-post: tore.almlof@karlskrona.se
  Telefon: 0455- 30 30 27

 • Kultur- och fritidsförvaltningen

  Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kultur, världsarv samt  idrotts- och fritidsverksamheten. Detta innebär arbete med kulturverksamheten via biblioteken, konst, världsarvet och Kulturskolan.

  Andra exempel är idrotts- och fritidsanläggningar, samlings- och kulturlokaler, friluftsliv, fritidsgårdar och Säljö barnkoloni. Kultur- och fritidsförvaltningen har även ansvar för stöd till ideella organisationer och stipendier till bland annat ledare och kulturutövare.

  Kontakt

  E-post
  kultur-fritidsforvaltningen@karlskrona.se

  Kultur- och fritidsförvaltningen
  371 83 Karlskrona

  Förvaltningschef
  Elina Tyrberg
  E-post: elina.tyrberg@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 34 38

  Utvecklingsledare
  Karin Sågerås
  E-post: karin.sageras@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 34 47

  Chef för anläggningar och fritid
  Mats Mattisson
  E-post: mats.mattisson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 34 21

  Chef för kultur och upplevelser
  Max Dager
  E-post: max.dager@karlskrona.se
  Telefon: 0455-32 12 53

  Bibliotekschef
  Tiffany Bovin
  E-post: tiffany.bovin@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 35 05

  Chef för kulturskolan
  Lenny Mostberg
  E-post: lenny.mostberg@karlskrona.se
  Telefon: 0455-32 10 14

  Chef för simhallar och varmbadhuset
  Ann-Helen Andersson
  E-post: ann-helen.andersson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 34 12

  Chef för ungdomsverksamhet och fritidsgårdar
  Sivone Persson
  E-post: sivone.persson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 34 45

 • Kunskapsförvaltningen

  Kunskapsförvaltningen ansvarar för kommunens hela förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskola och även för gymnasieutbildningen i Karlskrona kommun.

  Verksamheten är reglerad och styrs av nationella styrdokument som skollag, förordningar, läroplan, kursplaner, program-mål och betygskriterier.

  Kontakt

  E-post
  kunskapsforvaltningen@karlskrona.se

  Adress
  Kunskapsförvaltningen
  371 83 Karlskrona

  Förvaltningschef
  Göran Palmér
  E-post: goran.palmer@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 40 60

  Avdelningschef administration 
  Nadége Nicolet
  E-post: nadege.nicolet@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 40 75

  Avdelningschef stöd, kvalitet och utveckling
  Ann-Christin Nielsen
  E-post: ann-christin.nielsen@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 42 56

  Avdelningschef stöd, resurser och strategisk planering
  Marina Eriksson
  E-post: marina.eriksson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 51 12

  Chef Västra skolområdet (Rödeby, Nättraby, Hasslö)
  Helen Enarsson Allevang
  E-post: helen.allevang@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 52 38

  Chef Centrala skolområdet (Trossö, Sunna, Rosenholm,Gullberna)
  Solvig Ohlsson
  E-post: solvig.ohlsson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 36 12

  Chef Östra skolområdet (Lyckeby, Jämjö)
  Henning Fuhrman
  E-post: henning.fuhrman@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 47 57

  Chef Skolområdet Gymnasieskolan (gymnasieskolor, gymnasiesärskolan, supportskolan)
  Mats-Peter Krantz
  E-post: mats-peter.krantz@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 41 48

 • Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen

  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen svarar under miljö-och samhällsbyggnadsnämnden vars ansvarsområde är att skapa goda levnadsvillkor, hälsa och säkerhet för kommunens invånare och verksamheter.

  Verksamhetsidé

  Genom förvaltningens uppdrag skapa goda levnadsvillkor, hälsa och säkerhet samt goda boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljöer för kommunens invånare och verksamheter.

  Målsättningar
  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning skall utöva en korrekt myndighetsutövning och ge bästa möjliga service till kommuninvånarna inom de ramar kommunfullmäktige beslutar.

  • Förvaltningen skall i sitt arbete så långt möjligt arbeta efter de principer som utgår från de fyra hörnstenarna.
  • Förvaltningen skall genom planläggning och programarbete samt i ärendehanteringen vara lyhörd för och uppmärksam på de strategiska målen i kommunen, särskilt näringslivsutvecklingen.
  • Förvaltningen skall i sin verksamhet på ett professionellt sätt ta initiativ och lämna förslag till nämnden inom verksamhetsområdet.
  • Verksamheten skall utövas med snabb verkställighet och flexibilitet samt grundas på kompetensutveckling hos avdelningens medarbetare.
  • Verksamheten skall bedrivas med ett föredömligt miljötänkande och präglas av ett personligt ansvarstagande hos medarbetarna.

  Uppföljning
  Verksamheten skall årligen följas upp vid gemensamma utvecklingsdagar med miljö- och byggnadsnämnden samt vid utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar på förvaltningen.

  Kontakt

  E-post
  samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

  Adress
  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  371 83 Karlskrona

  Förvaltningschef
  Hans Juhlin
  E-post: hans.juhlin@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 32 67 

  Bygglovchef
  Anders Söderberg
  E-post: anders.soderberg@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 50 67

  Planchef
  Kristina Stark
  E-post: kristina.stark@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 33 46

  Miljöchef
  Sofia Bothorp Franke
  E-post: Sofia.bothorpfranke@karlskrona.se
  Telefon: 0455-32 10 04

 • Socialförvaltningen

  Socialförvaltningen ansvarar under socialnämnden för individ- och familjeomsorgen i kommunen. Socialförvaltningen är också tillstånds- och tillsynsmyndighet för alkoholservering.

  Socialförvaltningen svarar under socialnämnden som är kommunens beslutande organ i sociala frågor. 

  Övergripande målsättning är att alla Karlskrona kommuns invånare ska leva sina liv i social och ekonomisk trygghet.

  Kontakt

  E-post
  socialforvaltningen@karlskrona.se

  Adress
  Socialförvaltningen
  371 83 Karlkskrona

  Förvaltningschef (interimistisk)
  Eva Carlström
  E-post: eva.carlstrom@karlskrona.se

  Chef vuxensektionen

  Margaretha Jansson
  E-post: margaretha.jansson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 43 80

  Chef för avdelningen för barn och unga
  Nina Bjelke
  E-post: nina.bjelke@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 43 04

 • Äldreförvaltningen

  Äldreförvaltningen svarar under äldrenämnden som tar besluten.

  De verkar för att äldre, så långt som möjligt, kan leva ett självständigt liv i den egna bostaden. När en person inte längre kan vårdas i den egna bostaden, skall särskilda boendeformer med individuell omsorg och vård erbjudas.

  Vår gemensamma värdegrund för äldreomsorgen i Karlskrona kommun utgår ifrån mötet och samspelet mellan människor. Det handlar om människosyn.

  • Varje människa är unik och värdefull utifrån sin egen person. 
  • Varje möte är unikt och ska präglas av respekt, värme och med ett öppet sinnelag. 
  • Varje uppdrag är viktigt och ska med engagemang utföras på bästa sätt. 
  • Vi lyckas genom samarbete, vi delar med oss och lär av varandra.

  Kontakt

  E-post 
  aldreforvaltningen@karlskrona.se

  Adress
  Äldreförvaltningen
  371 83 Karlskrona

  Förvaltningschef
  Martin Olsson
  E-post: martin.olsson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 44 01

  Utvecklingschef
  Eva Herbertson
  E-post: eva.herbertson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 44 12

  Chef för hemtjänst, dagliga aktiviteter och anhörigstöd
  Maria Appelskog
  E-post: maria.appelskog@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 44 69

  Chef för omvårdnadsboende
  Anna Bergström
  E-post: anna.bergstrom@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 47 45

  Chef myndighetskontoret
  Tina Astevall
  E-post: tina.astevall@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 44 48

  Chef resurs- och kompetensförsörjning
  Carina Thörnquist
  E-post: carina.thornquist@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 46 99

  Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  Ann-Britt Mårtensson
  E-post: ann-britt.martensson@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 44 18

  Chef hälso- och sjukvård
  Anna Hedlund
  E-post: anna.hedlund@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 46 96

  Social ansvarig samordnare
  Annika Tronje
  E-post: annika.tronje@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 45 40

 • Överförmyndarnämnden

  I Karlskrona kommun finns det en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förvaltare och god mans förvaltning.

  Tillsynen ger garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom.

  Överförmyndarnämnden har tillsyn för varje barn under 18 år.

  I korthet har överförmyndarnämnden det kommunala ansvaret för att regler och lagar efterföljs enligt föräldrabalken (FB). Verksamheten är lagstadgad och obligatorisk i samtliga Sveriges kommuner.

  Nämnden ska verka för att skapa förutsättningar och hjälp för behövande personer utifrån föräldrabalkens regelverk.

Kommunala bolag

 • Moderbolag, AB Karlskrona

  AB Karlskrona Moderbolag äger och förvaltar samtliga aktier i dotterbolagen Affärsverken Karlskrona AB (med dotterföretaget Affärsverken energi AB), 
  AB Karlskronahem, Kruthusen företagsfastigheter AB samt Utveckling i Karlskrona AB.

  Bolaget samordnar dotterbolagens verksamhet dels inom koncernen och dels i möjlig mån med kommunens övriga verksamhet.

  Kontakt

  Vd
  Carl-Martin Lanér
  E-post: kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se
  Telefon: 0455- 32 11 40

  Vice vd
  Bengt Nilsson
  0455-30 47 04 

 • Affärsverken Karlskrona AB

  Affärsverken AB är ett Karlskronabaserat företag som ägs av AB Karlskrona Moderbolag.

  Affärsverken började leverera elkraft 1907 till kommunens invånare. Med elektricitet som bas har vi byggt ut vår verksamhet så att den idag omfattar många samhällsviktiga tjänster som Elnät, Elhandel, Värme, Renhållning, Stadsnät och Båttrafik.

  Vår bas är Karlskrona, men för vår elhandel är marknaden nationell. Vi arbetar med infrastruktur och ny teknik, med ett grundläggande miljö- och affärstänkande. Vi arbetar inom ett brett spektrum av samhällsviktiga tjänster, men för våra kunder är vi ett och samma företag. Trygghet och närhet är våra nyckelord i detta arbete.

  Kontakt

  Vd
  Tomas Eriksson
  E-post: tomas.eriksson@affarsverken.se

  Affärsverkens webbplats

  Postadress
  Affärsverken 
  Box 530 
  371 23 
  Karlskrona

  Besöksadress
  Norra Smedjegatan 53
  E-post: info@affarsverken.se
  Telefon (växel): 0455-783 00
  Kundservice: 0455 783 75
  Fax: 0455-806 15 

 • Affärsverken Energi AB

  Affärsverken Energi AB är ett dotterbolag till Affärsverken AB. Bolaget ska bedriva handel med energi. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god elförsörjning. Bolaget ägs till 100 % av Affärsverken Karlskrona AB. 

  Kontakt

  Vd
  Tomas Eriksson
  E-post: tomas.eriksson@affarsverken.se

  Affärsverkens webbplats

  Postadress
  Affärsverken
  Box 530
  371 23
  Karlskrona

  Besöksadress
  Norra Smedjegatan 53
  E-post: info@affarsverken.se
  Telefon: 0455-783 00
  Fax: 0455-806 15

 • Affärsverken Elnät AB

  Affärsverken Elnät AB är ett dotterbolag till Affärsverken AB. Bolaget bedriver elnätsverksamhet och ägs till 100 % av Affärsverken Karlskrona AB.

  Kontakt

  Vd
  Tomas Eriksson
  E-post: tomas.eriksson@affarsverken.se

  Affärsverkens webbplats

  Postadress
  Affärsverken
  Box 530
  371 23
  Karlskrona

  Besöksadress
  E-post: info@affarsverken.se
  Norra Smedjegatan 53
  Telefon: 0455-783 00
  Fax: 0455-806 15

 • AB Karlskronahem

  AB Karlskronahem är det ledande bostadsföretaget i Karlskrona och förvaltar nära 4 000 hyreslägenheter och cirka 500 äldrebostäder. Bostäderna är spridda över hela kommunen.

  Karlskronahem ska utan enskilt vinstintresse, men med god affärsmässighet, tillgodose behovet av prisvärda och attraktiva lägenheter och lokaler av god kvalitet samt stå för fin service till de boende.

  Bolaget har under flera år genomfört extra underhållsåtgärder i fastighetsbeståndet för att hålla fastigheterna i bra skick.

  Sedan bolaget bildades 1997 har kraftfulla insatser gjorts för att förbättra ekonomin vilket också har resulterat i positiva årsbokslut. Bland nysatsningarna märks de nya lägenheterna och äldrebostader som byggts på kv. Adelsten, på Trossö.

  Nybyggnationen som genomfördes med en ny upphandlingsmetod gav bra bostäder till ett mycket rimligt pris. Projektet har särskilt uppmärksammats av Boverkets Byggkostnadsforum som ett särskilt lyckat projekt.

  Kontakt

  Karlskronahems webbplats

  Vd
  Björn Eliasson
  E-post: bjorn.eliasson@karlskronahem.se
  Telefon: 0455-30 49 05

  Postadress
  AB Karlskronahem
  Box 554
  371 23 Karlskrona

  Besöksadress
  Norra Smedjegatan 12
  E-post: info@karlskronahem.se
  Telefon: 0455-30 49 00
  Fax: 0455-30 49 59

 • Kruthusen Företagsfastigheter AB

  Kruthusen Företagsfastigheter AB är ett kommunägt bolag vars målsättning är att skapa förutsättningar för företag att utvecklas i Karlskrona. Kruthusen erbjuder moderna och prisvärda lokaler med attraktiva lägen. Blekinge Tekniska Högskola och ett 40-tal företag har valt att hyra lokaler på Campus Gräsvik. Dit lockas allt fler företag inom främst IT- och mediabranschen.

  Kruthusen äger två funktionella verkstadsbyar som ligger på Gullbernavägen och Tennvägen, det så kallade Blekingehuset på Ronnebygatan. Bolaget äger också Rosenholms udde vid havet vid infarten till Karlskrona och söker finansiärer och investerare för att utveckla området till en attraktion.

  Kontakt

  Kruthusens webbplats

  Vd
  Bengt Lingman
  E-post: kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 33 92

  Adress
  Kruthusen Företagsfastigheter AB
  Ronnebygatan 2
  371 32 Karlskrona

  E-post: info@kruthusen.se
  Telefon: 0455-30 33 90
  Fax: 0455-30 33 88

 • Karlskrona Baltic Port AB

  Bolaget är delägt av Stena Line till 51 % och av Karlskrona kommun till 49 %.
  Bolaget ska utveckla Verkö färjeteminal med fler destinationer och rederier och även tillse att Karlskrona utvecklas som turistdestination genom marknadsföring i Polen och norra Europa.

  Bolagets verksamhet är också att främst i Verkö färjeterminal lasta och lossa gods i anslutning till färjorna till Polen och andra fartyg.

  Kontakt

  Vd
  Monica Strandhag
  E-post: monica.strandhag@stenaline.com
  Telefon: 0455-36 63 34

  Adress
  c/o Stena Line Scandinavia AB
  Box 6047
  371 06 Karlskrona

 • Räddningstjänsten Östra Blekinge

  Räddningstjänsten Östra Blekinge (RÖB) är ett kommunalförbund som bildats av Ronneby och Karlskrona kommuner.

  Förbundet skall bland annat organisera en för de bägge kommunerna gemensam räddningstjänst och ansvara för förebyggande åtgärder mot brand, samt annan olycks- och skadeförebyggande arbete som i egenskap av myndighet åvilar kommunerna.

  Förbundet finns representerat på 11 brandstationer.

  Kontakt

  Till Räddningstjänsten Östra Blekinges webbplats

  Räddningschef
  Anna Henningsson

  Adress
  Blekingegatan 1
  371 34 Karlskrona

  E-post: raddning.ostrablekinge@karlskrona.se
  Telefon: 0455-30 39 80
  Fax: 0455-30 39 70
  Larmnummer: 112