Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Totalförsvarsövningen 2020 stärker Sveriges totalförsvar. Tillsammans försvarar vi Sverige.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Den genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Vi har alla en uppgift i totalförsvaret

 • Civila och militära försvaret tillsammans

  Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

  Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

  Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas. I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.    

 • Kommunens roll

  Samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Övningen är en möjlighet för vår kommun att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

  Karlskrona kommun deltar i den här övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som vår kommun har i höjd beredskap. Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i vår kommun och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.    

 • Din insats gör skillnad

  Det finns tre typer av totalförsvarsplikt: värnplikt i Försvarsmakten, civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om och allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Det betyder att du fortsätter på ditt vanliga jobb, arbetar inom en frivilligorganisation eller får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

  Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Är du krigsplacerad har du fått en krigsplaceringsorder eller annat besked av din arbetsgivare om detta.

  Du som vill, kan engagera dig i frivilliga försvarsorganisationer eller andra ideella organisationer och trossamfund för att bidra till ett mer uthålligt samhälle. Du behövs och din insats gör skillnad.

Aurora 20

 • Försvarsmaktsövning Aurora 20 flyttas fram

  Försvarsmakten har beslutat att flytta fram genomförandet av Försvarsmaktsövning Aurora 20, som var planerad att genomföras under maj. Orsaken är den rådande situationen i Sverige och världen med anledning av covid 19-panedmin.

  – Påfrestningarna på samhället är just nu stora. Därför är det självklart och naturligt att Försvarsmakten anpassar sin verksamhet, säger Johan Svensson som är Försvarsmaktens produktionschef.

  Att övningen inte kommer att genomföras i år innebär att ingen värnpliktig personal kallas in till repetitionsutbildning. Även Hemvärnets deltagande i övningen utgår för att Hemvärnet ska kunna fortsätta upprätthålla beredskap men också för att kunna ge stöd till samhället.

  Landets värnpliktiga är just nu i slutet av sin utbildning, därför kommer viss övningsverksamhet ändå att genomföras, men i betydligt mindre utsträckning. 

  – De värnpliktiga har gett oss - och Sverige - nästan ett år av sin tid och måste få avsluta utbildningen på ett bra sätt. Dels för sin personliga del, men framförallt för att de ska kunna bidra till försvaret av Sverige. Vi kommer återkomma med mer information om det, säger Johan Svensson.

  Planeringen av försvarsmaktsövningen har pågått under flera år. Flera myndigheter och många andra länder var tänkta att medverka i Aurora 20, dessutom ingick delar av den stora totalförsvarsövningen 20.
  Vad avser Totalförsvarsövning 2020 har Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutat, att de moment som var planerade att genomföras i samband med Aurora utgår, alternativt omplaneras. Totalförsvarsövningens kvarvarande övningsaktiviteter under året analyseras och förändringar av genomförandet beslutas inom kort.

  – Vi uppskattar att så många länder, myndigheter och organisationer velat medverka i övningen och vi hoppas att de kan delta vid ett annat tillfälle, säger Johan Svensson.

  När Aurora 20 kan genomföras är i nuläget inte klart:

  – Nu fokuserar Försvarsmakten på stödet till samhället och att upprätthålla Sveriges beredskap och säkerhet, vilket är än viktigare när samhället är sårbart och utsatt för stor påfrestning, säger Johan Svensson.

Swenex 20

 • Svenska marinen övar

  Försvarsmakten meddelade den 3 april att Försvarsmaktsövning Aurora 20 som var planerad att genomföras under maj månad, flyttas framåt i tiden på grund av spridning av coronavirus.
  I stället genomför marinen med start den 11 maj, en nationell övning med omkring 2 000 deltagare från marinens samtliga förband.

  Försvarsmakten måste kunna upprätthålla Sveriges säkerhet och beredskap även då samhället är under påfrestning.

  Läs mer om Swenex 20 på Försvarsmaktens hemsida.