Karlskrona kommun arbetar mycket intensivt med att följa utvecklingen av coronaviruset, vidta nödvändiga åtgärder och informera berörda.

De beslut som fattas av kommunen utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

De rekommendationerna uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

På den här sidan kan du ta del av aktuell information, rekommendationer och regler gällande coronaviruset. Informationen uppdateras kontinuerligt. Genom att följa råden kan du bidra till att minska smittspridningen i Karlskrona.

Skärpta regionala råd

 • Skärpta regionala råd

  Smittskyddsläkaren i Blekinge har infört skärpta regionala råd för att minska smittspridningen i länet.

  Det är viktigt att du tar del av dem och följer dem. Råden gäller till och med den 30 november, men tidsperioden kan komma att förlängas.

  • Umgås endast med de personer som du normalt träffar dagligen, den egna familjen eller personer som du bor tillsammans med. Delta inte i fester, middagar, afterwork eller andra privata tillställningar.
  • Stanna hemma. Res ingenstans om det inte är absolut nödvändigt. Undantag är resor till och från arbete, studier eller hälso- och sjukvård.
  • Arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.
  • Arbetsgivare uppmanas att erbjuda och underlätta distansarbete och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.
  • Besök inte köpcentrum, museer, badhus eller gym, där det finns risk för trängsel. Undantag är nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek.
  • Besök eller delta inte i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher eller tävlingar. Undantag är dels utövande av professionell idrott, dels idrottsträningar för barn födda år 2005 eller senare. Träna utomhus så långt som det är möjligt.
  • Res inte med kollektivtrafik vid tidpunkter då trängsel kan uppstå. Promenera, cykla eller res med egen bil istället.
  • Alla verksamheter som tar emot kunder eller besökare uppmanas att minimera antalet personer som samtidigt är på plats, anpassa öppettider och erbjuda digitala alternativ till ett fysiskt besök.

  Information om de skärpta råden på arabiska.pdf

  Information om de skärpta råden på engelska.pdf

 • Kommunens åtgärder med anledning av de skärpta råden

  Med anledning av de skärpta regionala råden har Karlskrona kommun fattat en rad beslut som också gäller till och med den 30 november:

  • Kommunen stoppar möjligheten att hyra kommunala idrottsanläggningar. Undantag görs för elitidrott enligt specialförbundens definition samt träningar för barn födda 2005 och senare.
  • Badhus och simhallar hålls stängda. Undantag gäller simträning för barn födda 2005 eller senare, simskoleverksamhet samt räddningstjänstens och Försvarsmaktens verksamhet.
  • Biblioteken i Karlskrona kommun förändrar sina rutiner med syfte att reducera antalet besökare samt minska tiden som varje besökare vistas i lokalerna.
   • Stadsbiblioteket öppnar klockan 10.00, vilket innebär att det inte erbjuds någon tidningsläsning innan dess.
   • I första hand uppmanas allmänheten att ta kontakt via hemsidan, e-post, sociala medier eller telefon.
   • Biblioteket erbjuder inga sittplatser, studieplatser eller studierum.
   • Datorbokningen begränsas till 20 minuter per session, person och dag.
   • Eventuella kopior och utskrifter görs via självservice.
   • Karlskrona DigidelCenter på Stadsbiblioteket kommer att vara obemannat för att undvika fysiska möten.
   • De bibliotek som har meröppet i dag (Holmsjö, Jämjö och Lyckeby bibliotek) kommer att fortsätta med det.
  • Uthyrningen av kommunala lokaler för privata fester och tillställningar begränsas. Kommunen uppmanar även mindre lokala uthyrare att säkerställa att lokaler inte hyrs ut till evenemang som riskerar att bryta mot råden.
  • Karlskrona kommuns interna riktlinjer för möten, fysisk distans och distansarbete skärps.
  • Kommunen samverkar med lokala handlare och butiksinnehavare i frågor om följsamhet av råden och effekterna på handeln.
 • Kommunens regler för möten, tjänsteresor och utglesning

  Karlskrona kommun har fattat beslut om en intern riktlinje som till att börja med gäller fram till och med årsskiftet. Den säger bland annat att:

  • Fysiska sammanträden och möten får inte genomföras under den aktuella tidsperioden, oavsett syfte och innehåll. Undantag utgörs av myndighetsutövningsärenden.

  • Allmän försiktighet ska iakttas i samband med andra, nödvändiga, händelsestyrda mötessituationer som innebär relativ fysisk närhet mellan kommunföreträdare och exempelvis medborgare, brukare eller elever. Det innebär att man ska hålla avstånd, minimera antalet personer som är närvarande, undvika trånga lokaler och sträva efter att bara träffas under en kort tid.

  • Tjänsteresor får inte genomföras under den aktuella tidsperioden. Undantag utgörs av brådskande eller nödvändig myndighetsutövning.

  • Kommunen ska planera för fysisk utglesning så långt detta är möjligt. Detta genom exempelvis förskjutna arbetstider, schemaläggning av raster och pauser som innebär att inte hela personalgrupper samlas samtidigt samt genom distansarbete i de verksamheter där det är möjligt.

   

  Du som arbetar i Karlskrona kommun hittar mer information på intranätet. Där kan du också ta del av riktlinjen i sin helhet.

Information om coronaviruset

Nyheter och pressmeddelanden

Skola och förskola

 • Information till vårdnadshavare med barn på Karlskrona kommuns skolor och förskolor

  Det är mycket viktigt att vi tillsammans gör allt vi kan för att minska risken för smittspridning av coronavirus. Som vårdnadshavare tar du ansvar genom att följa kommunens riktlinjer för när barn ska stanna hemma.

  • För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal stanna hemma om de uppvisar symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

  • Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

  • Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta eller lätt snuva när det gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

  • Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, grundskola eller fritidshem som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola, skola eller fritidshem.

  • Hämtning och lämning av barn ska göras utomhus i så stor utsträckning som möjligt. Följ de anvisningar som gäller på just ditt barns skola, förskola eller fritids.

  På Folkhälsomyndighetens hemsida finns utförligare information om covid-19 relaterat till skola och förskola.

  Genom att sjuk- och friskanmäla barnen, samt meddela behov av schemaändring i god tid, kan du som vårdnadshavare underlätta vårt arbete med att planera hur personalen ska jobba. Då kan vi ha framförhållning i schemat för de som arbetar och fortsätta ha en hög kvalitet i verksamheten.

  Vanliga frågor och svar

  Vad ska jag tänka på vid hämtning och lämning?

  Hämtning och lämning av barn ska göras utomhus i så stor utsträckning som möjligt. Följ de anvisningar som gäller på just ditt barns skola, förskola eller fritids.

  Hur ska jag göra om jag själv är sjuk?

  Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till fritids, förskola eller grundskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det dock extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

  Hur påverkas de tillfällen då jag som vårdnadshavare kan behöva besöka förskolan eller skolan – exempelvis vid inskolning eller föräldramöten?

  Förutsättningarna ser olika ut på alla förskolor och grundskolor. Därför ser också lösningarna olika ut. Du kommer att få särskild information om vad som gäller på just din skola eller förskola.

  Får jag veta om det förekommer fall av covid-19 bland barn eller personal på mitt barns skola?

  Du får information när ett första fall av covid-19 med koppling till ditt barns grundskola eller förskola konstateras. Därefter görs en bedömning från fall till fall. När ett barn eller en anställd blir sjuk måste Karlskrona kommun ta hänsyn både till patientsekretess och personens integritet. Därför kan du inte få information om vem som är sjuk eller exakt var och när en sjuk medarbetare har arbetat. Det är viktigt att tänka på att det pågår smittspridning i samhället, vilket betyder att människor runt omkring oss kan ha covid-19 utan att det blir ett konstaterat fall i statistiken. Konstaterade fall av covid-19 hanteras helt i enlighet med de råd som Folkhälsomyndigheten och Region Blekinges smittskyddsenhet ger.

 • Gymnasieskolorna undervisar delvis på distans

  Med start måndagen den 16 november gick de kommunala gymnasieskolorna i Karlskrona delvis över till distansundervisning. Beslutet har fattats för att minska smittspridningen i samhället.

  Inledningsvis studerar 25 procent av gymnasieskolornas elever på distans. Andelen kan komma att utökas till 50 procent beroende på hur smittspridningen utvecklas.

  Bakgrunden till beslutet är den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället. Många elever använder kollektivtrafiken för att ta sig till och från skolan. Att delvis gå över till distansundervisning gör att kollektivtrafiken avlastas och att risken för trängsel och smittspridning minskar.

  Det kommer att bli olika lösningar på olika skolor och program. Hänsyn kommer att tas till yrkesprogram och andra program med många praktiska inslag.

  Beslutet gäller i första hand till och med den 18 december. Därefter kan det komma att förlängas beroende på hur smittspridningen utvecklas.

  De elever som har distansundervisning kommer precis som tidigare att kunna hämta lunch i en matlåda på närmaste grundskola.

 • Barnomsorg för permitterade vårdnadshavare

  Om du som är vårdnadshavare har blivit permitterad så har du rätt att nyttja barnomsorg för den tid du arbetar.

  Om du är permitterad 50 procent så har du alltså rätt till barnomsorg 50 procent. Om du är permitterad 100 procent så har du rätt att nyttja barnomsorg för minimitiden, det vill säga 15 timmar per vecka för barn i förskolan och fem timmar i fritidshem.

  Karlskrona kommun är medveten om att arbetstiderna för dig som är permitterad kan förändras snabbt och att du med kort varsel kan behöva återgå till ordinarie arbetstid. I sådana fall är det viktigt att du har en nära dialog med berörd förskola eller fritidshem.

 • Barnomsorg för dig som arbetar inom samhällsviktig verksamhet

  För att hindra smittspridning av coronaviruset och covid-19 kan regeringen eller annan huvudman besluta om att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Vid en stängning behöver vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för sitt barn. Syftet är att upprätthålla samhällets grundläggande funktionalitet.

  Om förskolor och skolor skulle stängas ska vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg, om den inte går att ordna på annat sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har förtydligat vilka yrken det kan gälla samt bestämt vad arbetsgivare och vårdnadshavare måste göra om det skulle bli aktuellt att stänga.

  Du hittar mer information om detta i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) allmänna råd.

  Det här gör du som vårdnadshavare

  1. Det är din arbetsgivare som ska avgöra och meddela dig att du omfattas av bestämmelserna om rätt till barnomsorg vid stängning av skolor och förskolor.

  2. Innan du gör en anmälan ska du därför få ett besked från din arbetsgivare att du deltar i samhällsviktig verksamhet.

  3. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet.

  4. Om din arbetsgivare har meddelat dig att du behövs med utgångspunkt från bestämmelserna och du inte kan ordna barnomsorg på annat sätt ska du meddela Karlskrona kommun ditt behov. Detta gäller oavsett om du har barn i kommunal eller fristående verksamhet.

  5. Anmälan kommer kunna ske genom en e-tjänst. För den som inte kan använda e-tjänsten kommer det finnas en blankett.

  6. Du behöver inte göra något nu. Om det blir aktuellt med en stängning kommer e-tjänsten öppna och du får mer information om hur du ska göra.

  7. Först efter att din anmälan har kommit till kommunen får du besked var ditt barn kommer bli placerat.

  8. Om hemkommunen eller huvudmannen efterfrågar det kan du behöva be din arbetsgivare om ett intyg som styrker ditt behov av omsorg.

  Vilka barn har rätt till omsorg vid beslut om stängning?

  Om det blir beslut om stängning av förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet kommer barn som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet att erbjudas omsorg. Om du som vårdnadshavare är osäker på om du har ett samhällsviktigt yrke ska du prata med  din arbetsgivare. Då det är hemkommunen som har ansvar för att tillgodose omsorgen för barn med vårdnadshavare som delar i samhällsviktig verksamhet, kan barn och elever som går i andra kommuners förskolor eller skolor ha rätt till omsorg i Karlskrona kommun. Barn som är i behov av omsorg på förskola eller fritidshem på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett. Du som vårdnadshavare till barn eller elev med sådant behov behöver inte anmäla behov av plats på förskola eller fritidshem.

  Samhällsviktig verksamhet

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram bestämmelser och vägledning som beskriver vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen vid en stängning. Vilka personer som deltar i samhällsviktig verksamhet avgörs av arbetsgivaren. Arbetsgivare ska kunna informera den personal, som är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet på en acceptabel nivå, om detta.

  Om du har frågor, kontakta Karlskrona kommun på e-postadressen samhallsviktig@karlskrona.se.

  Villkor för samhällsviktig verksamhet

  Samhällsviktig verksamhet avser en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:

  1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.

  2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffas kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

  De samhällssektorer som avses är:
  • Energiförsörjning
  • Finansiella tjänster
  • Handel och industri
  • Hälso- och sjukvård samt omsorg
  • Information och kommunikation
  • Kommunalteknisk försörjning
  • Livsmedel
  • Militärt försvar
  • Offentlig förvaltning
  • Skydd och säkerhet
  • Socialförsäkringar
  • Transporter

  Mer information om vilka verksamheter som definieras som samhällsviktiga hittar du i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) allmänna råd.

I filmen berättar Yvonne Strandh, förvaltningschef på kunskapsförvaltningen, vad du ska känna till om du är vårdnadshavare till barn på någon av Karlskrona kommuns skolor eller förskolor.

Omsorg och stöd

 • Viktigt att veta när du ska besöka ett äldreboende

  Från och med den 1 oktober hävs besöksförbudet på Sveriges äldreboenden. För att du ska kunna besöka äldre närstående och vänner på ett säkert sätt är det viktigt att du känner till vilka riktlinjer som då kommer att gälla på Karlskrona kommuns boenden.

  Alla har ett ansvar att skydda äldre personer mot att smittas av covid-19. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, i synnerhet när besöksförbudet på äldreboenden hävs den 1 oktober.

  – Karlskrona kommun arbetar för att våra boende på äldreboendena ska kunna träffa sina anhöriga under säkra former, säger Gunilla Råberg, förvaltningschef på äldreförvaltningen i Karlskrona kommun.

  
Karlskrona kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Region Blekinges smittskyddsenhet har tagit fram inför hävandet av besöksförbudet.

  Därför gäller följande:

  • En vuxen besökare åt gången. Ett barn under 16 år kan besöka en boende i sällskap med en vuxen. 

  • Var helt frisk när du kommer på besök. Gör inget besök om du själv eller någon i ditt hushåll visar symptom på covid-19.

  • Karlskrona kommun kan under besöket erbjuda munskydd och visir till de besökare som önskar.

  • Tvätta händerna ofta. Både inför, under och efter besöket. Använd tvål och vatten och tvätta under minst 20 sekunder. Har du inte möjlighet att tvätta händerna ska du använda handsprit.

  • Håll avståndet till andra personer under besöket och begränsa den fysiska kontakten med personen du besöker.

  • Fråga personalen efter vilka lokala rutiner som gäller på just det boendet du besöker, till exempel boka tid för besök.

  Karlskrona kommun arbetar löpande med att ta fram lokala rutiner som är anpassade för att kunna genomföra säkra besök på respektive äldreboende. De lokala rutinerna kan komma att ändras vid smitta på ett boende.

  Här kan du se en film där Jenny Hoffert, avdelningschef för särskild boende i Karlskrona kommun, berättar vad du ska tänka på vid ett besök.

 • Viktigt att veta vid besök på särskilda boenden inom funktionsstödsförvaltningen

  Ta kontakt med personalen för att få information om vilka lokala riktlinjer som gäller på just det boendet du ska besöka. Du kan till exempel behöva boka tid för ditt besök.

  Det här ska du tänka på oavsett vilket boende du besöker:

  • Håll avstånd till andra personer och begränsa den fysiska kontakten med personen du besöker.
  • Stanna hemma om du, eller någon i ditt hushåll, visar symptom på covid-19.
  • Tvätta händerna både inför, under och efter besöket. Använd tvål och vatten och tvätta under minst 20 sekunder. Har du inte möjlighet att tvätta händerna ska du använda handsprit.
  • Visa omgivningen hänsyn och tänk på att hosta eller nysa i armvecket.
  • Det är särskilt viktigt att skydda våra äldre då hög ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom.
 • Du som vill ha hjälp

  Är du äldre eller tillhör en riskgrupp och behöver hjälp med köp/leverans av mat och/eller apoteksvaror? Karlskrona kommun och Frivilliga Resursgruppen samordnar volontärverksamhet där du kan få hjälp med till exempel transport av matkassar och mediciner eller bara kunna tala med någon för att få råd. 

  Kontakt

  Du kan ringa Karlskrona kommuns rådgivning under vardagar mellan klockan 08.00-16.00 på telefon 0455-30 30 64. 

 • Du som vill engagera dig som volontär

  Du som vill hjälpa till kan anmäla dig som volontär för att hjälpa äldre och andra riskgrupper med olika vardagssysslor.

  Genom att bli volontär kan du hjälpa till med att till exempel handla och transportera mat eller medicin. Det kan även vara något så enkelt som att vara en kontakt till en person i en riskgrupp som just nu håller sig isolerad.

  Anmäl dig på karlskrona.se/volontar eller på telefon 0455-32 15 61, vardagar mellan klockan 10.00 och 13.00.

 • Kontakt för anhöriga och företrädare för personer med funktionsnedsättning

  Rådande situationen kan leda till många frågor hos anhöriga och företrädare för personer med stöd från funktionsstödsförvaltningen. Karlskrona kommun har därför öppnat en telefon dit anhöriga och företrädare kan ringa om de har frågor relaterade till situationen. 

  Telefonen har nummer 0455-32 16 26 och går att ringa vardagar mellan klockan 8.00 och 16.00. 

 • Nu stärks volontärarbetet – så kan du bidra

  Äldre personer och andra riskgrupper som just nu uppmanas att begränsa sina nära kontakter för att undvika att bli smittade av coronaviruset kan behöva hjälp med olika vardagssysslor.  Karlskrona kommun och Frivilliga resursgruppen har därför startat volontärverksamhet för personer som frivilligt vill hjälpa till.

  Karlskrona kommun har sedan tidigare öppnat ett telefonnummer dit äldre personer, anhöriga och närstående kan ringa och ställa frågor relaterade till situationen att behöva hålla sig hemma. Numret är 0455-30 30 64.

  Med start onsdagen den 25 mars påbörjas även ett samarbete mellan kommunen och Frivilliga resursgruppen (FRG). Du som kan tänka dig att hjälpa till som volontär är välkommen att anmäla intresse genom att fylla i en digital blankett, som du hittar här, eller kontakta Frivilliga resursgruppen på telefonnummer 0455-32 15 61, vardagar mellan klockan 10.00 och 13.00.

  Exempel på uppgifter som behöver utföras är att transportera mat eller medicin, men det kan även vara något så enkelt som att vara en kontakt för en person i en riskgrupp som just nu håller sig isolerad.

  FRG samordnar frivilliga och matchar dem mot behoven som personer i riskgrupper har uppgett sig ha. Kommunens chaufförsservice, fixarservice och transportservice har anslutit sig och deras hjälp matchas också via FRG.

  FRG är en del av Civilförsvarsförbundet som i mars 2019 tecknade ett fyraårigt avtal med Karlskrona kommun. Avtalet innebär att FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen.

 • Träffpunkter håller stängt

  Från och med torsdagen den 12 mars stänger Karlskrona kommun alla sina träffpunkter.

  Träffpunkternas personal kommer att omplaceras så att de kan arbeta med socialt arbete på kommunens äldreboende under tiden som träffpunkterna är stängda.

  Även träffpunkternas aktiviteter, så som it-café, som är förlagda utanför träffpunktens lokaler, stängs. 

  Träffpunkterna kommer vara stängda tills vidare.

 • Telefoner öppna för frågor när äldre uppmanas vara hemma

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget personer som är 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter med andra. Uppmaningen är att man ska försöka hålla sig hemma och be om hjälp med att göra ärenden som innebär risk för nära kontakter med andra människor.

  Situationen kan leda till många frågor hos äldre personer, men även hos anhöriga och närstående.

  Karlskrona kommun har därför startat två telefonlinjer där kommunens seniorrådgivare och anhörigkonsulent svarar på frågor relaterade till situationen att behöva hålla sig hemma.

  Seniorrådgivaren nås på 0455-30 30 64 och anhörigkonsulenten på 0455-30 50 86.

  Numren går att ringa vardagar mellan klockan 08.00 och 16.00.

 • Kommunens information om coronaviruset för personer med bristande läsförmåga

  Känner du någon som har läsnedsättning eller bristande läsförmåga och som därför inte kan ta del av den information om coronaviruset och covid-19 som finns på karlskrona.se?

  Karlskrona kommun har en inläsningstjänst som är en gratis service för de kommunmedborgare som tillhör målgruppen.

  Information, råd och riktlinjer läses in på cd-skiva och skickas direkt hem till brevlådan så att man i lugn och ro kan lyssna.

  Kontakta inläsningstjänsten på e-postadressen taltidningen@karlskrona.se eller telefonnummer 0455-30 35 55.

 • Restauranger och dagverksamhet på särskilda boenden håller stängt

  Restaurangerna och dagverksamheten på Karlskrona kommuns särskilda boenden med äldre personer håller stängtstängt.

  Beslutet gäller tills vidare. 

  För boende på särskilt boende gäller ordinarie rutiner.

 • Stöd och hjälp för barn och ungdomar

  Barn och ungdomar har rätt att må bra och vara trygga, men ibland ser verkligheten annorlunda ut. För den som inte mår bra eller känner sig otrygg finns det hjälp att få.

  Just nu pratar alla om corona och det kan kännas både oroande och jobbigt. Det är dessutom mycket som händer som påverkar vardagen. Kanske blir det oroligt även hemma.

  Barn och ungdomar kan ibland behöva komma i kontakt med en vuxen som inte är ens förälder. När skolan är öppen går det alltid bra att prata med en lärare eller någon annan vuxen på skolan. När skolan är stängd finns det andra personer inom Karlskrona kommun att vända sig till.  

  Karlskrona kommuns socialtjänst jobbar för att alla barn och unga ska vara trygga och må bra. På socialtjänsten jobbar socialsekreterare som det alltid går bra att ringa eller mejla till.

  Kontakt 

  Dagtid går det att ringa 0455-30 43 09 och be att få prata med en socialsekreterare som jobbar med barn och unga, eller mejla socialforvaltningen@karlskrona.se. Skulle det hända något akut under kväll eller helg går det att ringa socialjouren Sydostjouren på 020-45 39 00. 

 • Så arbetar vi med insatser till äldre

  Karlskrona kommun arbetar för att alla beviljade insatser ska utföras. Detta innebär att det kan vara olika personal som utför de olika insatserna.

  Vid alla omsorgsinsatser arbetar personal med basala hygienrutiner, personal använder engångsplastförkläde och handskar vid omvårdnad, tvättar händerna och använder handdesinfektion före och efter kontakt med brukare.

  All personal som arbetar med omsorg av äldre utgår från de riktlinjer som Smittskydd, Region Blekinge ger, vid misstänkt eller konstaterad smitta.

  Här kan du läsa mer utförligt om Region Blekinges riktlinjer för handläggning inom kommunal vård. Under dokument och länkar finns den senast uppdaterade versionen av riktlinjerna i dokumentet ”Covid-19 handläggning inom kommunal vård”.

Vad är viktigt att tänka på när du besöker ett äldreboende? I den här filmen redogör Jenny Hoffert, avdelningschef för särskilda boenden på Karlskrona kommun, för vad som gäller.

 

Här berättar Anna Hedlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska, om hur Karlskrona kommun arbetar med skyddsutrustning mot coronaviruset.

Näringsliv

 • Så kan du stötta det lokala näringslivet

  Karlskrona kommun samverkar med det lokala näringslivet för att minska risken för smittspridning och lindra pandemins effekter på den lokala handeln.

  Som medborgare finns det mycket du kan göra för att bidra till det arbetet. Lokala butiker erbjuder bland annat hemkörning av varor och från restauranger kan mat beställas för medtagning.

  Läs mer om samarbetet och vad du kan göra på sidan Support Karlskrona.

 • 10 miljoner i stödpaket

  Under 2020 har Karlskrona kommun förstärkt stödet till näringsliv och föreningar med en satsning på tio miljoner kronor.

  Stödpaketet har omfattat följande åtgärder.

  1. Upplåtelse av mark och avgiftsbefrielse för uteservering och torghandel. (Se nedan.) Dessutom tillkommer möjlighet att utöka serveringsytor utomhus. (ca 2 miljoner.)
   För utökad serveringsyta utomhus, vänligen kontakta drift-serviceforvaltningen@karlskrona.se

  2. Tillstånds- och tillsynsavgifter för servering av livsmedel och alkohol till drabbade branscher kommer inte att tas ut. (cirka tre miljoner). Inte heller krisdrabbade företag inom hälsoskydd behöver betala avgifterna. Det innefattar bland annat frisörer, tatuerare och företagare som arbetar med hudvård och fotvård som omfattas av hälsoskyddstillsyn.
   Du kan läsa mer om stödet i nyheten på karlskrona.se.

   - För berörda företag som har betalat avgift enligt punkt ett och två ovan, kommer dessa avgifter att återbetalas till er. Du som företagare behöver inte göra någonting. 

   - Har ditt företag fått en faktura enligt ovan, men som inte är betald, så betala den inte utan avvakta tills en kreditfaktura kommer.

   - Fakturor enligt ovan för resterande del av året kommer inte att debiteras.

  3. Sommargåva till kommunanställda (450 kronor/medarbetare) Gåvan gavs som uppskattning till medarbetarna och ska uppmuntra köp i lokala restauranger och butiker. Presenten gavs i form av ett presentkort som inte går att byta mot kontanter. (3 miljoner kronor)
   Här kan du läsa mer om värdecheckarna, både som företag och som medarbetare.

  4. Stöd till föreningar för uteblivna arrangemang. (1 miljon)
   Läs mer om stödet här.

  5. Stöd till åtgärder som genomförs till följd av pandemin för att stödja bland annat besöksnäring och andra utsatta branscher. (1 miljon).
 • Kostnadsreducerande åtgärder
  • Företag, föreningar och andra aktörer kan med kort varsel kostnadsfritt avboka tider i lokaler som är bokade hos kultur och fritidsförvaltningen.
   Här kan du läsa mer och avboka lokaler.

  • Företag som vill återkalla ansökningar om tillstånd eller lov, till exempel avlopps-, strandskydds- eller byggärenden, behöver inte betala någon avgift för det. Det gäller även ansökan om planbesked, men i de fall där planavtal finns gäller planavtalet. Kontakta din handläggare.

  • Inspektioner inom miljötillsyn som inte är samhällsviktiga eller brådskande kan skjutas upp efter överenskommelse med verksamheten.
   Kontakt via mejl till samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se eller via växeln 0455-30 30 00.

  • Näringsidkare och ideella föreningar kan vid behov ansöka om att skjuta upp inbetalningar till Karlskrona kommun och de kommunala bolagen, Affärsverken, Karlskronahem och Kruthusen.

   Ansökningar bedöms från fall till fall men kommer i den mån det är möjligt att beviljas.

   För att söka anstånd med inbetalning så kontaktar du den förvaltning eller bolag du har skuld till och på fakturan finns namnet på den handläggare som du ska vända dig till.

   Det är sedan förvaltningen/bolaget som enligt sin delegationsordning ger anstånd till den som ansöker.

  • Som ett led i att stötta krisdrabbade lokala företag under coronapandemin behöver företag inom serverings- och hälso- och kroppsvårdsbranchen inte betala in den årliga tillsynsavgiften för 2020.

   Företag som inte behöver betala tillståndsavgift för år 2020 är verksamheter som är hårt drabbade av pandemin och som är inriktade på servering av livsmedel och alkohol behöver inte betala tillstånds- och tillsynsavgifter under 2020. Exempel på företag är restauranger, caféer, matvagnar, gatukök, cateringfirmor med flera. 

   Avgiftsfriheten gäller även för lokala krisdrabbade företag som producerar varor till restauranger såsom gårdsbutiker, små bryggerier, grossister och dylikt. Detta eftersom dessa företag och de serveringsställen man levererar till, är direkt beroende av varandra för sin överlevnad.

   Beslutet att inte behöva betala tillstånds- och tillsynsavgifter gäller även företagare inom hudvård, skönhetsvård, frisörer, tatuering, piercing, medicinsk fotvård, hudvård med lancetter med flera.

   - För berörda företag som har betalat avgift enligt punkt ett och två ovan, kommer dessa avgifter att återbetalas till er. Du som företagare behöver inte göra någonting. 

   - Har ditt företag fått en faktura enligt ovan, men som inte är betald, så betala den inte utan avvakta tills en kreditfaktura kommer.

   - Fakturor enligt ovan för resterande del av året kommer inte att debiteras.

   Verksamheter som inte ingår i avgiftsbefrielsen är de företag som inte bedöms vara krisdrabbade eller saknar direkt anknytning till servering till exempel livsmedelsbutiker. Detsamma gäller verksamheter som endast har servering som en begränsad del av sin verksamhet, till exempel livsmedelsbutiker eller mackar med mindre cafédel.  Restauranger/servering eller kök som drivs av offentlig verksamhet, som till exempel skolkök, omfattas inte heller av stödet.

   Vid frågor kan du maila samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se eller kontakta miljöavdelningen via kommunens växeln på 0455-30 30 00.
    
  • För att underlätta för nystart av företag, inom de avgiftsbefriade företagstyperna, tas inte någon avgift ut i samband med anmälan eller registrering om ny verksamhet under 2020.

  Länkar till olika kontakter:

  Karlskrona kommun

  Affärsverken

  Karlskronahem

  Kruthusen

 • Intäktsförbättrande åtgärder
  • Samtliga planerade och löpande underhållsåtgärder fortsätter så långt som möjligt för att fortsatt skapa affärer för kommunens leverantörer.
   Här hittar du aktuella upphandlingar.

  • Butiksverksamheter ges möjlighet att flytta ut sin försäljning utanför sin butikslokal. Gratis lån av marknadsstånd erbjuds.
   Kontakta Annelie Robersson på 0455-30 39 59 eller via mejl till anneli.robertsson@karlskrona.se

  • Övertalig personal i utsatta näringsverksamheter kan eventuellt timanställas i kommunens verksamheter där kommunen nu behöver extra personal.
   Här kan du som är intresserad av arbete anmäla dig och läsa mer.

  • Tiden för behörig trafik, för leveranser till butiker och företag på gågatorna i centrumkärnan, utökas med en timme. Tillsvidare gäller öppettiderna för leveranser mellan klockan 05.00-12.00 måndag-söndag.

  • Vid akut behov kan företag få snabbare betalt för levererade varor och tjänster till kommunen. Företaget kontaktar beställaren av varan eller tjänsten på kommunen och beskriver behovet av vilken faktura som ska betalas tidigare än förfallodatum.
 • Information och råd

Information och råd till dig som driver restaurang, livsmedelsbutik eller har en  hygienisk verksamhet

Som företagare påverkas din verksamhet på olika sätt av nya rekommendationer och regler med anledning av coronapandemin. Här hittar du aktuell information, rådgivning samt vanligt förekommande frågor och svar från Karlskrona kommuns miljöavdelning.

Använd gärna Region Blekinges affisch om ”tvåmetersregeln” för att påminna kunder och gäster om att hålla avstånd. Du kan ladda ner den här:
Tvåmetersregeln_A4.pdf
Tvåmetersregeln_A3.pdf

 • Trängseltillsyn – för allas trygghet

  Karlskrona kommun genomför trängseltillsyn på serveringsställen i kommunen. Syftet är att skapa trygghet för besökaren och möjligheter för näringsidkaren att göra rätt och hålla verksamheten igång. Det är miljöinspektörer från Karlskrona kommun​ som har gjort ett stort antal tillsynsbesök hittills och som fortsätter arbetet. Genom rådgivning och kontroller har de gemensamt med restauranginnehavaren jobbat för att förhindra smittspridning. Som besökare på serveringsställena ska man hjälpa till genom att hålla avstånd och följa Folkhälsomyndighetens råd.

  Om du har frågor om hur du som företagare kan göra för att förhindra smittspridning, underlätta för gästerna att göra rätt och för att dessa ska känna sig trygga är du välkommen att höra av sig till Karlskrona kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning​​.

 • Nya regler för att förhindra trängsel

  Sedan den 3 november gäller nya regler för serveringsställen. En av förändringarna innebär att du numera inte får ha sällskap med fler än åtta gäster sittande vid samma bord.

  Syftet är att minska risken för smittspridning av covid-19.

  Det är viktigt att du tar del av, och sätter dig in i, det nya regelverket som finns att läsa i sin helhet på folkhalsomyndigheten.se.

  Reglerna som nu gäller kan sammanfattas så här:

  • Högst åtta gäster får sitta vid samma bord.
  • Det ska vara minst en meter mellan sällskapen. Det gäller även när man sitter rygg mot rygg.
  • Gäster ska ha tillgång till handtvätt, alternativt handsprit.
  • Det är endast tillåtet att äta och dricka sittandes.
  • Hämtning av mat och dryck får ske om det kan göras utan trängsel och med minst en meter till sittande gäster.
  • När evenemang anordnas på eller vid ett serveringsställe får man endast ha sittande gäster.

   

  Här hittar du mer information från Folkhälsomyndigheten om de regler som gäller för restauranger och krogar.

  Här hittar du Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och kaféer. 

  Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Restauranger och matserveringar kan bidra på flera olika sätt även om inget i dagsläget tyder på att viruset kan spridas via mat och dricksvatten.

  På Livsmedelsverkets hemsida hittar du mer information om vad du ska tänka på vid mathantering.

 • Råd och tips inför årets julbord

  Julbord brukar förknippas med mycket folk, stora sällskap och bufféer med både kall och varm mat. Om ni ska erbjuda julbord i år är det extra viktigt med goda rutiner, både för att förhindra spridning av covid-19 och för att era gäster ska få en trygg upplevelse i samband med sitt restaurangbesök.

  Här följer goda råd och exempel på hur ni kan göra:

  • Ha tre sittningar i stället för två. Det leder till färre gäster och färre bord på varje sittning.
  • Minska risken för köbildning genom att servera mat på fler stationer.
  • Ha julbordsvärdar som förklarar reglerna för varje sällskap.
  • Gör avståndsmarkeringar i golvet där det riskerar att bildas köer.
  • Ta fram en rutin för hur ni styr flödet av gäster till julbordet.
  • Servera färdiga jultallrikar.
  • Små portioner på små fat gör det lätt att ta med sig till bordet.
  • Erbjud julbordscatering.
  • Erbjud julbordet som avhämtning.
  • Ha handspritsflaskor utplacerade på lämpliga platser.

  Exemplen kan givetvis användas i andra sammanhang än julbord, exempelvis vid bufféer eller vid mindre evenemang. Förutsättningarna kan komma att förändras om nya föreskrifter och allmänna råd införs. Därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad på folkhalsomyndigheten.se.

   

 • Till dig som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet

  Här följer några vanligt förekommande frågor och svar för dig som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet så som tatuering, kosmetisk tatuering, nagelsalong eller frisersalong.

  Finns det särskilda riktlinjer för yrkesmässig hygienisk verksamhet under rådande pandemi?

  Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga.

  Punkter att tänka på:

  • Håll dig uppdaterad och följ den information som Folkhälsomyndigheten ger.

  • Behandla inte kunder som känner sig sjuka eller har symptom som tyder på covid-19-infektion.

  • Utför inte behandlingar om du känner dig sjuk eller har symptom som tyder covid-19-infektion.

  • Undvika att hälsa på kunder genom att ta i hand.

  • Se till att även kunder tvättar sina händer innan behandling.

  • Om en behandling ska utföras i eller i området kring ansiktet bör även ansiktet tvättas innan behandling.

   

  Är det ett krav att alla verksamheter ska ha tillgång till handsprit?

  Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör händerna rengöras och desinfekteras innan man genomför behandling som penetrerar hud eller slemhinna. Som desinfektionsmedel rekommenderas handsprit eftersom det är mildare mot huden. Vid brist på tillgång till handsprit kan även andra desinfektionsmedel användas, exempelvis sårtvätt. För kunder och allmänhet rekommenderar Folkhälsomyndigheten handtvätt med tvål och vatten, för att minska smittspridningen. Om möjlighet till handtvätt är begränsad kan handsprit vara ett alternativ.

   

  Behöver man använda munskydd när man arbetar med yrkesmässig hygienisk verksamhet?

  Munskydd skyddar inte den som är frisk från covid-19. I vissa dammande verksamheter, till exempel nagelsalonger, kan munskydd användas som skydd för personalen, dessa skyddar dock inte mot virus. Munskydd ska inte blandas ihop med andningsskydd, vilket används i vården av personal som riskerar att smittas av allvarliga sjukdomar. Som nämnts ovan gäller att både verksamhetsutövare och kunder ska stanna hemma om man känner sig sjuk med förkylningssymptom.

 • Till dig som driver livsmedelsbutik

  Det är mycket viktigt att allmänheten kan fortsätta köpa livsmedel i din butik. Samtidigt kan ett besök i livsmedelsbutiken innebära en ökad risk att bli smittad av coronaviruset eftersom många människor handlar samtidigt, vilket kan leda till långa köer och folksamlingar.

  Ett råd till dig är att skydda dina medarbetare så gott det går. Utan kvalificerad personal går det inte att ha öppet. Följ Folkhälsomyndighetens råd om hygien som du hittar här.

  Råd om åtgärder för att förebygga smittspridning

  • Personal som är sjuk ska vara hemma.

  • Tvätta gärna av handtag till kylar, frysar, kortterminaler, självscannrar med mera med jämna mellanrum. Använd ett lämpligt desinfektionsmedel.

  • Om din butik även säljer livsmedel som beställs via internet så kan du gärna informera lite extra om detta eftersom det minskar risken för att det blir trängsel i butiken.

  • Det kan finnas anledning att separera olika arbetslag så långt det är möjligt.

  • Försök förebygga långa köer och folksamlingar.

  • Försök få kunderna att använda självutcheckningssystem om det finns.

  • Försök ordna så att kunder inte behöver köa nära varandra.

  • Ställ gärna ut handsprit på olika ställen i butiken.

  • Skylta gärna i butiken för att påminna kunderna om vad de kan göra för att minska smittspridning.

   

 • Information om klagomål på trängsel

  Karlskrona kommun hanterar frågor, klagomål och synpunkter om trängsel på serveringar. Det innefattar bland annat restauranger, uteserveringar och kaféer. Där bedriver kommunen tillsyn över att verksamheterna följer ”Folkhälsomyndighetens föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer”.

  Vid trängsel på andra platser, exempelvis i butiker, kollektivtrafik, gator och torg, gäller i stället ”Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19”. För den typen av verksamheter har kommunen inte tillsynsansvar. Ansvaret att följa föreskriften ligger på verksamhetens ägare och allmänheten. Det är alltså dit du ska vända dig med klagomål.

Kultur och fritid

 • Stöd till ideella föreningar för uteblivna arrangemang

  Fram till den 28 maj kan ideella föreningar i Karlskrona söka stöd för uteblivna arrangemang på grund av coronapandemin. Stödet riktas till både hembygds-, kultur- och idrottsföreningar. Samtidigt ges föreningar som fått utbetalt arrangemangsbidrag möjlighet att flytta fram det till senare i år.

  Karlskrona kommuns krisledningsnämnd beslutade den 21 april om ett stödpaket på tio miljoner kronor till näringsliv och föreningar i Karlskrona som särskilt påverkas av coronapandemin. Stödpaketet omfattar fem olika stödinsatser, där stödet till ideella föreningar på en miljon kronor är en insats.   

  - Vi fångade tidigt upp vid ett extra insatt landsbygds- och skärgårdsråd att föreningarna på grund av coronapandemin kommer att bli tvungna att ställa in många arrangemang framöver och därmed drabbas hårt av intäktsbortfall, säger Magnus Larsson, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd och ansvarig för landsbygds- och skärgårdsfrågor. 

  - Föreningslivet är viktigt för kommunen och stödet kan bidra till att det finns ett rikt föreningsliv även efter coronapandemin, säger Elina Gustafsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

  Fram till den 28 maj kan föreningar söka stöd för uteblivna arrangemang. 

  Mer information och ansökan

  Framflyttade och inställda arrangemang

  Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att föreningar som fått arrangemangsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen för publika arrangemang ges möjlighet att flytta fram arrangemanget till senare under 2020 och behålla sitt beslutade bidrag. Samt att föreningar som helt tvingats ställa in arrangemang med anledning av coronapandemin, bara behöver betala tillbaka den del av bidraget som inte kan verifieras som redan uppkomna kostnader för planeringen av arrangemanget.

 • Så stöttar Karlskrona kommun föreningslivet

  Karlskronas föreningsliv och dess aktiviteter påverkas av situationen i samhället på grund av coronaviruset. Karlskrona kommun har därför vidtagit flera olika åtgärder för att stötta och underlätta för det lokala föreningslivet.

  I dagsläget stänger Karlskrona kommun inga anläggningar utan föreningarna bestämmer själva om de ställer in sina respektive verksamheter.

  Stödåtgärder:

  • Avbokningsregeln tas bort för att föreningar ska kunna avboka sina planerade tider med kort varsel.
  • Utbetalningar för bidrag påskyndas. Det gäller i första hand för verksamhetsbidrag och lokalbidrag till idrottsföreningar.
  • Föreningar som har fått arrangemangsbidrag, och som ställer in eller skjuter planerade arrangemang på framtiden, ska meddela detta till kultur- och fritidsförvaltningen.
  • Inget krav på uppdatering av årsbundna dokument för att få beslut om bidrag under rådande omständigheter.
  • Ideella föreningar kan vid behov ansöka om att skjuta upp inbetalningar till Karlskrona kommun och de kommunala bolagen. Ansökningar kommer i den mån det är möjligt att beviljas.
  • Föreningar får möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan för fakturor till kultur- och fritidsförvaltningen.

  Det förs en kontinuerlig dialog med både föreningar, RF-SISU och övriga blekingekommuner för att få en så samlad lägesbild som möjligt och för att tillsammans hitta vägar framåt.

  Karlskrona kommun följer utvecklingen noga och ovanstående åtgärder gäller tillsvidare.

 • Det här gäller på Kulturskolan

  Från och med den 24 november anpassas Kulturskolans grupp- och ensembleverksamhet efter rekommendationen om max 8 personer.

  Berörda grupper informeras av sina lärare.

  Enskilda lektioner fortsätter som tidigare, med de restriktioner som redan gjorts.

  Mer information på karlskrona.se/kulturskolan

För att minska smittspridningen av coronavirus har Karlskrona kommun stoppat möjligheten att hyra de kommunala idrottsanläggningarna. Samtidigt håller badhus och simhallar stängt.

Undantag gäller för elitidrott, simskoleverksamhet och träningar för barn födda år 2005 eller senare.

Läs mer om åtgärderna överst på den här sidan.

Karlskrona kommuns krisberedskap