• När är det kris?

  Karlskrona kommun delar in negativa situationer som uppstår i tre kategorier. Den första är en störning. Ett exempel på en störning kan vara att det inkommer ett hot mot någon av kommunens verksamheter.

  Den andra kategorin är allvarlig händelse. Då berörs flera verksamheter och situationen kräver samordning på central nivå. Ett exempel på det kan vara att hotet som kom in visar sig vara skarpt.

  Den allvarligaste situationen benämns som extraordinär händelse. Den kräver, utöver central samordning även att krisledningsnämnden informeras eller aktiveras. Ett exempel kan vara att hotet verkställs.

 • Vad är krisberedskap?

  Det är arbetet som görs för att förbereda kommunen för en kris. Karlskrona kommun har en rad olika planer där olika risker har kartlagts och där det beskrivs på vilket sätt kommunen ska arbeta då. Det är viktigt med struktur över vem som ska göra vad och när.

 • Vilka olika beredskapsplaner har kommunen?

  Den övergripande planen för hur kommunen ska arbeta i en kris heter Ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser. Kommunen har även en kriskommunikationsplan som beskriver hur information ska ges, samt planer för specifika situationer som oljeskyddsplan, pandemiplan och klimatanpassningsplan. Varje förvaltning har också egna beredskapsplaner. Där finns bland annat checklistor över hur man ska arbeta och listor med åtgärder som behöver vidtas.

  Vissa verksamheter i förvaltningarna är så viktiga för att samhället ska fungera att de behöver ha egna planer för hur kriser ska hanteras. Kommunens arbete med vattenförsörjning är en sådan. För den verksamheten finns en särskild plan för kriser. Kommunen har också särskilda planer för särskilt allvarliga händelser, exempelvis pågående dödligt våld i skolor.

 • Vad är en risk- och sårbarhetsanalys?

  Alla kommuner ska enligt lag ta fram en analys över möjliga risker och sårbarheter i verksamheten vart fjärde år. Den är ett underlag för alla handlingsplaner som tas fram för extraordinära händelser. Karlskrona kommun har valt att göra analysen vartannat år.

 • Vad är kontinuitetsplanering/hantering?

  Kontinuitetsplanering eller kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå oavsett vilken störning den utsätts för. Det kan till exempel hända att personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.

 • Vilket ansvar har Karlskrona kommun i en kris?

  Karlskrona kommun har ansvar för att säkerställa att samhällsviktiga funktioner upprätthålls även i en kris. Stora delar av kommunens verksamheter är just samhällsviktiga. Det handlar till exempel om vattenförsörjning, elförsörjning genom det kommunala bolaget Affärsverken och omvårdnad av äldre och människor med funktionsvariationer. Kommunen har också ett ansvar att samverka med olika aktörer i kommunen, och att samordna informationen till allmänheten.

 • Vad är en stab?

  En stab är en grupp människor som håller ihop arbetet i en kris och tar fram underlag till den som ska fatta beslut. Staben arbetar enligt en speciell metodik på sina möten. Den kallas stabsmetodiken och innebär ett väldigt tydligt fokus på vad som ska göras när och av vem. Personerna i staben har tydligt definierade roller utifrån vad de är experter på, exempelvis säkerhet, personal, ekonomi eller kommunikation. Det måste inte ha skett en kris för att en förvaltning ska gå i stab och förvaltningen kan även gå ur stab trots att krisen fortgår. Stabsmetodiken handlar bara om hur man hanterar situationen just då.

  I den här filmen beskriver Anna Gyldén Stray på ett bra sätt hur stabsmetodiken fungerar.

 • Vad är den centrala krisledningsgruppen?

  Den centrala krisledningsgruppen består av nyckelpersoner på central nivå, bland annat kommundirektören, förvaltningschefer, säkerhetschefen och kommunikationschefen. Gruppen ska informeras när mer än en förvaltning gått i stab. Då görs en bedömning om den behöver aktiveras.

 • Vad är krisledningsnämnden?

  Krisledningsnämnden består av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämnden ska informeras vid en extraordinär händelse. Kommunstyrelsens ordförande bedömer när den ska aktiveras. När den aktiveras så definieras det oftast vad nämnden ska ha ansvar för och under vilken period. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av övriga nämnders verksamheter.

 • Vad är en tjänsteman i beredskap (TiB)?

  Det är en funktion som säkerställer att det alltid finns en tjänsteman tillgänglig, 24 timmar och dygnet alla dagar i veckan. Karlskrona kommuns TiB finns hos räddningstjänsten. Om det sker en kris och exempelvis SOS behöver ha kontakt med Karlskrona kommun så kan de alltid gå via TiB.

 • Hur samarbetar kommunen med andra kommuner, länsstyrelsen och regionen?

  Det sker på många olika sätt. Exempelvis träffas kommunerna, länsstyrelsen och regionen fyra gånger om året i nätverket Krissamverkan Blekinge. Till de träffarna bjuds också andra organisationer i länet in, exempelvis frivilligorganisationer. De olika myndigheterna har även möten om säkerhetsfrågor varje vecka över radiokommunikationsverktyget Rakel. När en kris inträffar kan någon av myndigheterna åberopa en så kallad ISF, vilket står för Inriktnings- och samordningsfunktion. Det är ett forum där det diskuteras hur aktörerna kan samverka för att lösa situationen som har uppstått. Det kan till exempel handla om en skogsbrand eller höga vattenflöden i en kommun.

 • Vilka principer arbetar kommunen efter i kris?

  Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden också har det under krissituationer. Likhetsprincipen innebär att verksamheten så långt det är möjligt ska organisera sig som vanligt även när det uppstår en kris. Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

   

 • Vad är Frivilliga resursgruppen (FRG)?

  FRG består av frivilliga personer som utbildats av Civilförsvarsförbundet. Karlskrona kommun kan, enligt ett avtal, använda sig av gruppen för att exempelvis organisera frivilliginsatser.

 • Vad är Frivilliga automobilkåren (FAK)?

  Frivilliga automobilkåren är frivilligorganisation som kör och hanterar bandvagnar. Genom nätverket Gränslös samverkan, där Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Region Blekinge och Räddningstjänsten Östra Blekinge ingår, kan Karlskrona använda sig av FAK:s tjänster. Det har bland annat gjorts i samband med kraftiga snöoväder och omfattande skogsbränder.

 • Vad är Krisstöd?

  Krisstöd är en grupp människor inom Karlskrona kommun som är utbildade i att ta hand om människor i kris. Krisstöd kan aktiveras i krissituationer.