Karlskronas lokala brottsförebyggande råd är ett samarbete mellan Karlskrona kommun, polisen i Karlskrona, Räddningstjänst i Östra Blekinge, Kriminalvården och Brottsofferjouren. 

Den lokala lägesbilden för det brottsförebyggande arbetet tas fram av lokala Brå genom undersökningar som trygghetsmätning och Dina vanor, brottsstatistik, underlag från verksamheterna samt medborgardialoger.

Brottsförebyggande rådet arbetar med:

 • alkohol, narkotika, dopning och tobak
 • våld i offentliga miljöer
 • trygghet på allmän plats
 • trafik
 • skadegörelse, klotter
 • ungdomar i skolan
 • organiserad brottslighet

Brottsförebyggande arbete handlar om individers brottsbenägenhet och brottsskapande situationer och platser.

 • Det kan till exempel handla om att tidigt upptäcka barn som är på väg in i missbruk eller kriminalitet. Där är Karlskrona kommuns fältgrupp och skolan viktiga aktörer för att upptäcka och sätta in åtgärder. Men även föräldrar/vårdnadshavare som är närmast barnet/ungdomen har en mycket viktig roll för att kunna påverka.
  Alla elever i årskurs nio och de som går andra året på gymnasiet är med i undersökningen Dina vanor med frågor om tobak, alkohol, narkotika, dopning, spel, hälsa och trygghet. Undersökningen görs vartannat år och resultatet ger en bild av hur läget är och en grund till det fortsatta förebyggande arbetet.

 • Brottssskapande situationer handlar om att upptäcka och åtgärda miljöer som är inbjudande för brott. Till exepel dålig belysning i en gångtunnel eller buskage som skymmer sikten som kan gömma något okänt. Genom trygghetsvandringar ses uteiljön över till exempel hur rörelsemönster ser ut i ett område, hur förflyttar du dig mellan hem och busshållplats, hur tar du dig till skolan eller till aktiviteter.

 • Det kan också handla om krogtillsyn vilket innebär att inte alkohol ska serveras till minderåriga, att alkoholtillståndet sköts. Nattvandrande föreningar och polisiär närvaro vid krogstängning är också en viktig instas för att minska våld och brott.

 • Varje höst görs en trygghetsmätning av polisen i samarbete med Karlskrona kommun. Ungefär 2000 utvalda medborgare i åldrarna 16-85 år får svara på frågor om upplevd trygghet.

 

Trygghetsvandringar

För att utveckla tryggheten i ett område genomförs vandringar där en grupp människor inventerar vilka platser som upplevs trygga och otrygga. Målet är att skapa en bättre och tryggare stad.

Om trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är ett sätt att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö. Du kan också se trygghetsvandringen som ett möte där människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor. Både ansvariga från kommunen och boende i området går en slinga som har bestämts på förhand. Andra som deltar kan vara polis, fastighetsägare, politiker och föreningar. De åtgärder som tas upp under trygghetsvandringarna sammanställs och följs upp efter en tid. 

I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.  

Genomförda trygghetsvandringar

Långö
I maj 2019 genomfördes en trygghetsvandring på Långö. 

Mellanstaden
I september 2019 genomfördes en trygghetsvandring i Mellanstaden.

Trygghetsvandring Mellanstaden_Gullaberg_Marieberg september 2019.pdf

Kungsmarken
I september 2019 genomfördes en trygghetsvandring i Kungsmarken.

Trygghetsvandring Mellanstaden_Kungsmarken september 2019.pdf

Medborgardialog om trygghet

Polisen och kommunen gör en årlig trygghetsmätning. Genom medborgardialog tar Karlskrona kommun reda på och fördjupar dialogen kring hur tryggt det upplevs att bo och vistas på olika platser i kommunen. 

Det blir ett komplement till trygghetsmätningen. Utöver medborgardialogen kan medborgaren även  tycka till i en digital enkät.

Genomförda medborgardialoger om trygghet

Holmsjö den 23 oktober 2019

Sammanställning av medborgardialogen i Holmsjö

Jämjö den 28 november 2019

Sammanställning av medborgardialogen i Jämjö.

Vid medborgardialogen i Jämjö framkom önskemål om att utveckla barn- och ungdomsaktiviteter samt att utveckla torget. Karlskrona kommun efterlyser ideér om vilken typ av barn- och ungdomsaktiviteter som saknas och hur skulle torget kunna utvecklas.

Har du idéer på vilka barn- och ungdomsaktiviteter i Jämjö som skulle kunna utvecklas mejla till:
kultur-fritidsforvaltningen@karlskrona.se

Har du ideér på hur torget i Jämjö skulle kunna utvecklas mejla till:
drift-serviceforvaltningen@karlskrona.se