cities multimodal.png

Program: Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
Budget: 3,8 million EUR
Projektperiod: 1 oktober 2017 till 30 september 2020
Projektets hemsida: https://www.cities-multimodal.eu/  

Projektbeskrivning: 

Karlskrona deltar i EU-projektet Cities.multimodal som är ett samarbete mellan 10 partnerstäder runtom Östersjön med syftet att uppmuntra och underlätta för invånare att välja hållbara transportlösningar. Det handlar om att främja kombinationen av gång, cykling, kollektivtrafik och så kallad ”shared mobility” (bilpool, elcyklar och så vidare.) som ett mer hållbart alternativ till privat bilanvändning. Genom att ordna olika aktiviteter och åtgärder inom ett pilotområde satsar partnerstäderna på att förändra resvanorna hos sina invånare. Satsningarna som görs faller inom tre olika kategorier: multimodala pilotområden, mobilitetshantering samt kapacitetsutveckling och medborgerligt deltagande. 

Med begreppet multimodalitet menas tillgängligheten av olika miljövänliga transportmedel som kan användas var för sig eller kombineras inom en och samma resa. För de utvalda pilotområdena inom cities.multimodal handlar det främst om anläggning av så kallade mobilitetspunkter. Punkterna är platser där man lätt ska kunna byta mellan flera olika hållbara transportmedel och där detta främjas genom tydlig skyltning och information. Det kan till exempel handla om en tågstation där det finns möjlighet att byta till buss, cykel eller bilpool. 

Mobilitetshantering är ett koncept där hållbar rörlighet främjas genom att påverka invånares attityder och beteenden. Då används så kallade mjuka åtgärder, som till exempel spridning av information, tillhandahållande av tjänster eller kampanjer för hållbara beteendeförändringar. Antingen kan en specifik institution – en skola eller ett företag - bli utvald eller så görs insatser mot hela populationen i en stad.  

Projektet ska även producera guider och manualer för att på så sätt kunna motivera och utbilda andra städer som också vill satsa på hållbara urbana transportlösningar – vilket faller under begreppet kapacitetsutveckling. Under hela projektets gång välkomnas medborgerligt deltagande och åsikter tas emot vid kampanjande runt om i staden samt via Karlskrona kommuns hemsida. 

Energiraffen.JPG

Karlskronas del i projektet:

Karlskronas satsning inom projektet faller främst under mobilitetshantering och innefattar därmed påverkan av invånares beteende i relation till hållbar rörlighet. Under sommaren kommer kampanjer för ökad användning av elcykel och elbil genomföras på några av de evenemang som anordnas i stan. Där kommer även åsikter och funderingar tas emot och besvaras i största möjliga mån.

Läs om Karlskrona kommuns e-fordon

Karlskrona kommun förbereder också sin version av den så kallade europeiska trafikantveckan som är ett europeiskt initiativ där miljövänliga resor och en hållbar urban transport årligen främjas. Den allmänna folkhälsan och livskvaliteten står i fokus. Både klimatet och alla invånare i staden ska gynnas. Varje år har ett specifikt tema och årets tema är ”säker gång och cykling”. Information om Karlskronas trafikantvecka kommer under sommaren.

Här kan du läsa mer om EU-initiativet. 

Leta även efter uppdateringar eller dela dina erfarenheter via #klimathjälte 

Kontaktpersoner: 

Cajsa Andersson
Projektplanerare
cajsa.1.andersson@karlskrona.se
0455-32 21 25

Kenneth Gyllensting
Miljöstrateg
Kenneth.gyllensting@karlskrona.se 
0455-30 32 83