Karlskrona kommun deltar i ett flertal projekt inom olika verksamhetsområden där vi får delfinansiering av EU. Bland dessa finns projekt där vi samverkar med organisationer i andra länder, men även projekt där vi samverkar lokalt och regionalt med finansiellt stöd från fonder som finns i Sverige. 

Cities.multimodal 

Karlskrona deltar i EU-projektet cities.multimodal som är ett samarbete mellan 10 partnerstäder runtom Östersjön med syftet att uppmuntra och underlätta för invånare att välja hållbara transportlösningar. Det handlar om att främja kombinationen av gång, cykling, kollektivtrafik och så kallad ”shared mobility” (bilpool, elcyklar och så vidare) som ett mer hållbart alternativ till privat bilanvändning. Genom att ordna olika aktiviteter och åtgärder inom ett pilotområde satsar partnerstäderna på att förändra resvanorna hos sina invånare. 

Läs mer om cities.multimodal-projektet 

DUNC

DUNC är ett projekt inom EU Interreg South Baltic Region. Det är internationellt samarbete där Karlskrona kommun är med och arbetar för en hållbar utveckling och ökad turism i södra Östersjöregionen. 

Läs mer om DUNC-projektet

TENTacle

Karlskrona kommun deltar i projektet TENTacle, som är ett så kallat flaggskeppsprojekt i Östersjöstrategin och som syftar till att ta fram förslag på hur planeringsmetoder och infrastruktur kan utvecklas för att regioner utanför Europas stamnätskorridorer (TEN-T) ska dra nytta av de tillväxtimpulser som förväntas längs korridorerna. I Sverige går korridoren mellan Stockholm och Öresund samt från Göteborg till Öresund. Satsningarna innebär att regioner utanför korridorerna behöver se över sina anslutningar för att på bästa sätt dra nytta av de investeringar och den efterföljande tillväxt som kommer längs korridorerna. Region Blekinge driver projektet med samverkanspartners i Sverige, Lettland, Estland, Finland, Tyskland, Danmark, Polen, Norge och Litauen. 

Läs mer om TENTacle 

SKAPA 2.0

Program: Europeiska Sociala Fonden, Programområde 2
Beviljad summa: 21 394 423 kronor
Projektperiod: 1 september 2015 till 31 januari 2020

Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att implementera in den SKAPA-metod som tagits fram under förstudien SKAPA på arbetsmarknadscentrum i Karlskrona. Metoden innehåller olika vägar uppbyggda av moduler som kan anpassas till de deltagande kvinnornas och männens specifika behov.

Huvudmålet med projektet är att genom ett individanpassat arbetssätt öka förutsättningarna för kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete, praktik eller studier. Utgångspunkten är att de som anvisas till arbetsmarknadscentrum behöver olika insatser och olika stöd.

Målgruppen är ingen homogen grupp utan vissa står närmare arbetsmarknaden och kan via kortare insatser snabbare komma ut på praktik eller i arbete. Andra kräver fler och längre insatser för att stärkas och komma närmare arbetsmarknaden.

Metoden SKAPA innehåller olika fokusområden och innebär ett arbetssätt där personalen fungerar som multikompetenta team runt individen. Arbetssättet har lett till att vi på ett mer effektivt sätt kan möta olika individers unika förmågor, förutsättningar och behov. Fokus ligger på individens egna val och det egna ansvaret.

Deltagarna utgår från en individuell utvecklingsplan som tas fram genom kartläggning och vägledningssamtal. I metoden SKAPA ingår även ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering, icke-diskriminering och allas lika värde.

Samverkan: Karlshamns kommun, Ronneby kommun, Sölvesborgs kommun, Olofströms kommun, Arbetsförmedlingen i Blekinge, Landstinget Blekinge och Litorina folkhögskola.

Kontakt/Projektledare: Anna Strömqvist Vollan, 0455-30 48 56, anna.stromqvistvollan@karlskrona.se

BUS – Blekinges Unga Satsar

Program: Europeiska Sociala Fonden, Programområde 2
Beviljad summa: 17 358 926 kronor
Projektperiod: 1 september 2019 till 30 juni 2022

Projektbeskrivning: Karlskrona kommun är projektägare för projektet, vars syfte är att på ett fördjupat sätt arbeta med att underlätta övergångarna till arbete för unga individer inom utsatta grupper i åldern 15-24 år som står utanför arbetsmarknaden. Det handlar om att vidga arbets- och utbildningsmöjligheterna för målgruppen unga i Blekinge och med projektet vill länets kommuner bidra till att en ökad andel av målgruppen kommer i praktik, utbildning eller arbete.

Projektets mål är att bidra till att det skapas fler praktik- och arbetsplatser hos länets arbetsgivare inom det privata näringslivet samt bidra till en ökad förståelse för bättre tillvaratagande av målgruppens potential. Det handlar om att hitta, få och behålla ett jobb.

Samverkan: Karlshamns kommun, Ronneby kommun, Sölvesborgs kommun, Olofströms kommun, Arbetsförmedlingen i Blekinge.

Kontakt/Projektledare: Anna Strömqvist Vollan, 0455–30 48 56, anna.stromqvistvollan@karlskrona.se

VIS – Vuxna Individer Satsar

Program: Europeiska Sociala Fonden, Programområde 2
Beviljad summa: 10 334 844 kronor
Projektperiod: 1 januari 2020 till 30 juni 2022

Projektbeskrivning: Karlskrona kommun är projektägare för projektet som, i likhet med projektet BUS, syftar till att arbeta på ett fördjupat sätt med att underlätta övergångarna till arbete för individer inom utsatta grupper. Projektet riktar sig till personer i åldern 25-64 som står långt från arbetsmarknaden. Karlskrona och Karlshamns kommuner vill med detta projekt bidra till att en ökad andel av målgruppen kommer i praktik, utbildning eller arbete. Med utgångspunkt i individen öppnar projektets samverkande aktörer dörrar för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar på arbetsmarknaden i Karlskrona och Karlshamn.

Samverkan: Karlshamns kommun

Kontakt/Projektledare: Anna Strömqvist Vollan, 0455-30 48 56, anna.stromqvistvollan@karlskrona.se