Klimatanpassningsplanen ska skapa förutsättningar för att samhället och kommunens verksamheter fortsätter att fungera även om klimatet förändras. Planen kompletterar det nuvarande risk- och sårbarhetsarbetet och innehåller bland annat analys, handlingsplan och åtgärder, både idag och på längre sikt. Planen inriktar sig framförallt på infrastruktur som till exempel mark, vägar, fastigheter, hamnar samt vatten och avlopp.

Klimatanpassningsplanen innehåller förslag till åtgärder och kartor:

  • stigande havsnivåer från 1 till 3 meter över havet för Karlskrona kommun
  • skyfallskartering för ett så kallat 100-årsregn över Karlskrona tätort, Lyckeby, Nättraby, Rödeby och Jämjö.

Förslag inklusive bilagor och kartor

Förslaget till klimatanpassningsplan har tagits fram av Karlskrona kommun och konsultföretaget WSP.

Klimatanpassningsplanen och handlingsplanen, bilaga 1, är reviderade efter remissrundan. Förändringarna i klimatanpassningsplanen är gulmarkerade och i handlingsplanen rödmarkerade. 

Följebrev till remissen, pdf 132 kB

Klimatanpassningsplan.pdf 2,1 Mb

Bilagor

Bilaga 1 - Handlingsplan för klimatanpassningsåtgärder och risköversikt.pdf 180 kB

Bilaga 2 – GIS-analys, pdf 291 kB

Bilaga 3 – Metod för klimatanpassningsarbetet, pdf 300 kB

Kartor över skyfallskartering