Klimatanpassningsplanen ska skapa förutsättningar för att samhället och kommunens verksamheter fortsätter att fungera även om klimatet förändras. Planen kompletterar det nuvarande risk- och sårbarhetsarbetet och innehåller bland annat analys, handlingsplan och åtgärder, både idag och på längre sikt. Planen inriktar sig framförallt på infrastruktur som till exempel mark, vägar, fastigheter, hamnar samt vatten och avlopp.

Klimatanpassningsplanen innehåller åtgärder och kartor:

  • stigande havsnivåer från 1 till 3 meter över havet för Karlskrona kommun
  • skyfallskartering för ett så kallat 100-årsregn över Karlskrona tätort, Lyckeby, Nättraby, Rödeby och Jämjö.

Klimatanpassningsplan med bilagor


Klimatanpassningsplan - Antagen 201217.PDF

Bilaga 1 - Handlingsplan för klimatanpassningsåtgärder och risköversikt.pdf 180 kB

Bilaga 2 – GIS-analys, pdf 291 kB

Bilaga 3 – Metod för klimatanpassningsarbetet, pdf 300 kB

Kartor över skyfallskartering