Biosfärområdet Blekinge Arkipelag drivs och förvaltas av den ideella föreningen med samma namn, och som med hjälp av medlemskommunerna och olika andra finansiärer driver projekt med hållbar utveckling som en röd tråd.

Sveriges första biosfärområde

Blekinge Arkipelag är det första biosfärområdet i Sverige med fokus på Östersjöfrågor. Området omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och kustlandskap, varav 156 000 hektar är vatten och 54 000 hektar land.

Här finns världsarvet örlogsstaden, kastell och befästningar från dansktiden, lämningar från stenhuggeriepoken och det småskaliga kustnära fisket. Den typiska lövskogskusten med ekhagmarker, de grunda vikarna och de många öarna och skären ger området sin karaktär och en fantastisk artrikedom.

Därför utsågs Blekinge Arkipelag till biosfärområde

Blekinge Arkipelag utsågs för sina höga natur- och kulturvärden till biosfärområde av FN-organet Unesco år 2011. Det innebär att vi tillsammans med Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommuner har ett unikt område att på bästa sätt förvalta för framtiden. Natur och kultur ska bevaras samtidigt som näringsliv och samhälle ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Blekinge Arkipelags vison

Vår vision är att Blekinge Arkipelag ska vara ett hav av möjligheter, utan att begränsas av kortsiktighet och negativ mänsklig påverkan. Därför testas nya metoder och söks ny kunskap för att visa exempel på hur vi kan bevara ett naturområde samtidigt som människor lever och verkar där. Det bygger på ett lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling. Vårt biosfärområde är på detta sätt en arena för implementering av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Blekinge Arkipelag arbetar bland annat med att:

  • Bevara biologisk mångfald genom ett betat och öppet landskap,
  • Utveckla infrastruktur och hållbara produkter för naturturism.
  • Stödja forskning kring fisk i Östersjön och om hur vattenresursen används klokast.

Läs mer om Blekinge Arkipelag

Blekinge_Arkipelag_rgb_300dpi_jpg.jpg

Samverkansplan för Blekinge Arkipelag

Det primära syftet med samverkansplanen är att ta fram en handlingsplan som innebär att man kan behålla och utveckla sina höga natur- och kulturvärden samtidigt som en progressiv näringslivsutveckling sker inom området. Planen ska även kunna säkerställa att man efter 10 år fortfarande kan bibehålla sin status som ett biosfärområde.

Här kan du läsa samverkansplanen. pdf 440 MB