Globala-Malen-karta-med-ikoner.jpg

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa till år 2030. Karlskrona kommun jobbar för att nå de globala målen.

 • Ingen fattigdom
  Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.

 • Ingen hunger
  Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

 • Hälsa och välbefinnande
  Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

 • God utbildning för alla
  Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

 • Jämställdhet
  Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

 • Rent vatten och sanitet
  Mål är 6 att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

 • Hållbar energi för alla
  Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

 • Minskad ojämlikhet
  Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

 • Hållbara städer och samhällen
  Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

 • Hållbar konsumtion och produktion
  Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 • Bekämpa klimatförändringen
  Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

 • Hav och marina resurser
  Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

 • Ekosystem och biologisk mångfald
  Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

 • Fredliga och inkluderande samhällen
  Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

 • Genomförande och globalt partnerskap
  Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. 

Läs mer om FN:s globala mål

Karlskrona kommun, en Ekokommun

Karlskrona kommun är en av 111 medlemmar i föreningen Sveriges Ekokommuner, och svarar också för föreningens kansli.

Att vara ekokommun innebär att kommunen vill främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Ett samhälle som bygger på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en god livskvalitet och en god hälsa.

Som ekokommun ställer sig Karlskrona bakom tänkesättet att åtta grundläggande hållbarhetsprinciper behöver uppfyllas för att samhället ska bli hållbart:

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk:

 • koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
 • koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion
 • undanträngning med fysiska metoder

Och i det samhället hindras inte människor för strukturella hinder avseende:

 • personlig hälsa
 • inflytande
 • kompetens
 • opartiskhet
 • mening

Karlskrona kommun strävar efter att de beslut som tas i kommunen tar hänsyn till dessa principer så att vi hela tiden kommer närmare det hållbara samhället.

Här kan du läsa mer om Sveriges EkokommunerBiosfärområde Blekinge Arkipelag

Blekinge Arkipelag har hamnat på UNESCOS världsomspännande lista över biosfärområden som det 580:e biosfärsområdet i världen.
 
Biosfärområdet Blekinge Arkipelag drivs och förvaltas av den ideella föreningen med samma namn, och som med hjälp av medlemskommunerna och olika andra finansiärer driver projekt med hållbar utveckling som en röd tråd. 

Blekinge Arkipelag är det första biosfärområdet i Sverige med fokus på Östersjöfrågor. Området omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och kustlandskap, varav 156 000 hektar är vatten och 54 000 hektar land.

Här finns världsarvet örlogsstaden, kastell och befästningar från dansktiden, lämningar från stenhuggeriepoken och det småskaliga kustnära fisket. Den typiska lövskogskusten med ekhagmarker, de grunda vikarna och de många öarna och skären ger området sin karaktär och en fantastisk artrikedom.

Blekinge Arkipelag utsågs för sina höga natur- och kulturvärden till biosfärområde av FN-organet Unesco år 2011. Det innebär att vi tillsammans med Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommuner har ett unikt område att på bästa sätt förvalta för framtiden. Natur och kultur ska bevaras samtidigt som näringsliv och samhälle ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vår vision är att Blekinge Arkipelag ska vara ett hav av möjligheter, utan att begränsas av kortsiktighet och negativ mänsklig påverkan. Därför testas nya metoder och söks ny kunskap för att visa exempel på hur vi kan bevara ett naturområde samtidigt som människor lever och verkar där. Det bygger på ett lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling. Vårt biosfärområde är på detta sätt en arena för implementering av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Blekinge Arkipelag arbetar bland annat med att:

 • Bevara biologisk mångfald genom ett betat och öppet landskap,
 • Utveckla infrastruktur och hållbara produkter för naturturism.
 • Stödja forskning kring fisk i Östersjön och om hur vattenresursen används klokast.

Läs mer om Blekinge Arkipelag

Blekinge_Arkipelag_rgb_300dpi_jpg.jpg

Samverkansplan för Blekinge Arkipelag

Det primära syftet med samverkansplanen är att ta fram en handlingsplan som innebär att man kan behålla och utveckla sina höga natur- och kulturvärden samtidigt som en progressiv näringslivsutveckling sker inom området. Planen ska även kunna säkerställa att man efter 10 år fortfarande kan bibehålla sin status som ett biosfärområde.

Här kan du läsa samverkansplanen. pdf 440 MB