Karlskrona ska vara ett öppet samhälle där alla kan leva ett rikt liv och där resurserna används på ett hållbart sätt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Arbetet med hållbarhetsfrågorna är ett tvärsektoriellt arbete vilket berör alla förvaltningar och bolag inom Karlskrona kommun. På olika sätt och i olika omfattning påverkar vi den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten såväl vad gäller det interna arbetet inom kommunens verksamheter liksom vad gäller kommunen som geografisk enhet.

Arbetet med hållbarhetsfrågorna sker ofta i samverkan med andra kommuner, myndigheter och organisationer.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Karlskrona kommun arbetar för att implementera Agenda 2030 och FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Syftet med agendan är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Läs mer om FN:s globala mål

Karlskrona kommun, en Ekokommun

Karlskrona kommun är en av 111 medlemmar i föreningen Sveriges Ekokommuner, och svarar också för föreningens kansli.

Att vara ekokommun innebär att kommunen vill främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Ett samhälle som bygger på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en god livskvalitet och en god hälsa.

Som ekokommun ställer sig Karlskrona bakom tänkesättet att åtta grundläggande hållbarhetsprinciper behöver uppfyllas för att samhället ska bli hållbart:

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk:

  • koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
  • koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion
  • undanträngning med fysiska metoder

Och i det samhället hindras inte människor för strukturella hinder avseende:

  • personlig hälsa
  • inflytande
  • kompetens
  • opartiskhet
  • mening

Karlskrona kommun strävar efter att de beslut som tas i kommunen tar hänsyn till dessa principer så att vi hela tiden kommer närmare det hållbara samhället.

Här kan du läsa mer om Sveriges Ekokommuner