Globala-Malen-karta-med-ikoner.jpg

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa till år 2030. Karlskrona kommun jobbar för att nå de globala målen.

 • Ingen fattigdom
  Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.

 • Ingen hunger
  Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

 • Hälsa och välbefinnande
  Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

 • God utbildning för alla
  Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

 • Jämställdhet
  Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

 • Rent vatten och sanitet
  Mål är 6 att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

 • Hållbar energi för alla
  Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

 • Minskad ojämlikhet
  Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

 • Hållbara städer och samhällen
  Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

 • Hållbar konsumtion och produktion
  Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 • Bekämpa klimatförändringen
  Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

 • Hav och marina resurser
  Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

 • Ekosystem och biologisk mångfald
  Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

 • Fredliga och inkluderande samhällen
  Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

 • Genomförande och globalt partnerskap
  Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. 

Läs mer om FN:s globala mål

Karlskrona kommun, en Ekokommun

Karlskrona kommun är en av 111 medlemmar i föreningen Sveriges Ekokommuner, och svarar också för föreningens kansli.

Att vara ekokommun innebär att kommunen vill främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Ett samhälle som bygger på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en god livskvalitet och en god hälsa.

Som ekokommun ställer sig Karlskrona bakom tänkesättet att åtta grundläggande hållbarhetsprinciper behöver uppfyllas för att samhället ska bli hållbart:

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk

 • koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
 • koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion
 • undanträngning med fysiska metoder

Och i det samhället hindras inte människor för strukturella hinder avseende

 • personlig hälsa
 • inflytande
 • kompetens
 • opartiskhet
 • mening

Karlskrona kommun strävar efter att de beslut som tas i kommunen tar hänsyn till dessa principer så att vi hela tiden kommer närmare det hållbara samhället.

Här kan du läsa mer om Sveriges EkokommunerBiosfärområde Blekinge Arkipelag

Blekinge Arkipelag har hamnat på UNESCOS världsomspännande lista över biosfärområden som det 580:e biosfärsområdet i världen.

I Sverige finns det nu dagsläget fyra biosfärområden. Syftet med ett biosfärområde är att biologisk mångfald ska bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas. Ett biosfärområde ska dessutom vara arena för forskning och undervisning. Flera syften ska samverka och förstärka varandra.

Ett biosfärområde bygger på lokalt engagemang. Det tillkommer inga ytterligare restriktioner vid inrättandet av biosfärområde, utan det bygger på befintliga regelverk och frivilliga överenskommelser. Det är intresserade enskilda, föreningar och företag som utgör stommen för områdets utformning och vidare utveckling.

Blekinge Arkipelag 

Området, som omfattar större delen av Blekinges kust och skärgård, är cirka 213 000 hektar stort och utgörs av såväl tätbefolkade kuststräckor (inklusive tre städer) som mer glesbefolkade skärgårdsområden och öppna havsområden. Blekinge Arkipelag är mycket attraktivt för boende, turistverksamhet och för det rörliga friluftslivet. Kort och gott, en levande skärgård. 

Samverkansplan för Blekinge Arkipelag

Det primära syftet med samverkansplanen är att ta fram en handlingsplan som innebär att man kan behålla och utveckla sina höga natur- och kulturvärden samtidigt som en progressiv näringslivsutveckling sker inom området. Planen ska även kunna säkerställa att man efter 10 år fortfarande kan bibehålla sin status som ett biosfärområde.

Här kan du läsa samverkansplanen. pdf 440 MB