Kapitel 1: Introduktion

Carl-Martin Lanér, kommundirektör Karlskrona kommun:

"Karlskrona kommun ska vara öppen och välkomnande för alla. Vi ser människors olikheter som en tillgång och resurs. 

I Karlskrona kommun ska alla ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Ingen ska åsidosättas eller diskrimineras. Vi som jobbar eller har uppdrag i kommunen ska möta alla invånare och medarbetare med respekt och på ett jämlikt och bra sätt. 

Vi strävar hela tiden efter att bli bättre på att ta tillvara på människors olikheter. För att lyckas behöver vi ifrågasätta normer – det vill säga idéer och föreställningar om vad som är normalt. Vi behöver upptäcka och förändra maktstrukturer, våga möta våra fördomar och föreställningar och reflektera över hur vi bemöter och samspelar med andra människor.

Social mångfald ger ett rikare samhälle och skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. När vi talar om vårt Karlskrona menar vi alla tillsammans."