2855011-human-diversity-concept.jpg

Välkommen till Karlskrona kommuns mångfaldsutbildning

Utbildningen handlar om de sju diskrimineringsgrunderna i lagen; sexuell läggning, ålder, kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt funktionsnedsättning.

Syftet med den här utbildningen är att ge ökad kunskap om mångfald och människors olikheter. Den syftar också till att belysa den diskriminering som sker på grund av olikheterna.

Mångfaldsutbildningen används för att öka kunskapen hos medarbetare på Karlskrona kommun men är också öppen för alla intresserade. Det är tillsammans vi gör Karlskrona till en öppen och välkomnande kommun för alla. 

Så fungerar det

Utbildningen består av sex kapitel, där det första är en introduktion. Varje kapitel innehåller ett antal filmer, påståenden och frågor för dig att besvara och reflektera över. Dina svar registreras inte.

Du stegar dig igenom utbildningen genom att klicka på "Nästa sida". Men du kan också gå direkt till de kapitel som intresserar dig genom att klicka på rubrikerna i menyraden.  

Som bonus finns också ett antal frågor som kan användas för gruppdiskussioner på exempelvis arbetsplatser, i föreningar eller skolklasser. 

Lycka till!