Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

”Vi ska ge Karlskronas barn och unga de bästa förutsättningarna för en bra start i livet – för ett socialt hållbart Karlskrona”. Det är det långsiktiga målet i Karlskronakommissionens strategi som antogs av kommunstyrelsen våren 2017. 

På skolorna i Holmsjö och Rödeby pågår en lyckosam satsning. Det handlar om samverkan mellan skola, socialtjänst och öppenvården. Syftet är att minska psykisk ohälsa och stärka barn och elever för ett bättre mående, att fler ska klara skolan och att arbeta förebyggande och på så sätt minska antalet sociala anmälningar. De ser redan positiva resultat och om nu tas arbetssättet vidare till fler skolor.

ANDTS-förebyggande arbete

Arbetet med att förebygga användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) samt att minska de skador och problem som denna användning för med sig är väsentligt för att skapa en trygg, välmående och attraktiv kommun. Det pågår redan ett aktivt arbete inom området men ett framgångsrikt ANDTS-arbete bygger på insatser från många olika myndigheter och organisationer och kräver god samverkan och långsiktighet. Det finns en länsgemensam ANDTS-strategi och fokus ligger på barn och unga.

Dina vanor - en undersökning bland elever

Karlskrona kommun har sedan 2003 ungefär vartannat år genomfört en undersökning ”Dina vanor - tobak, alkohol, narkotika, dopning och hälsa” bland elever i årskurs nio samt år två på gymnasiet. Undersökningen 2020 besvarades av elever i även årskurs sju och åtta. Syftet med undersökningen är att se hur drogvanor förändras över tid.

Dina vanor - tobak, alkohol, narkotika, dopning och hälsa 2020.pdf

Dina vanor - tobak, alkohol, narkotika, dopning och hälsa 2020 bilaga.pdf

Dina vanor - tobak, alkohol, narkotika, dopning och hälsa 2018.pdf

Dina vanor - tobak, alkohol, narkotika, dopning och hälsa 2018 sammanfattning.pdf

Dina vanor - tobak, alkohol, narkotika, dopning och hälsa 2018 populärversion.pdf

Informationskampanj - finansierar du ditt barns droganvändning?

De senaste drogvaneundersökningarna som genomförts på högstadiet och gymnasiet visar en marginell minskning av narkotikaanvändning bland ungdomar i Karlskrona. Men polisen i Karlskrona möter en annan verklighet i sitt dagliga arbete och menar att mörkertalet kan vara stort. Karlskrona kommun satsar därför, i samarbete med polisen i Karlskrona, på att informera föräldrar och vårdnadshavare. 

På webbsidan karlskrona.se/antidroger finns samlat information om beteenden att vara uppmärksam på, konkreta råd om vad du kan göra för att hjälpa ett barn som hamnat i ett drogmissbruk och var du kan vända dig.

karlskrona.se/antidroger

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Drygt var femte person i Sveriges befolkning har någon gång i sitt liv utsatts för våld i en nära relation, enligt uppgifter från Brottsförebyggande rådet. Vi kan förutsätta att det ser likadant ut i Karlskrona och bland kommunens anställda och förtroendevalda.

Våld i nära relation omfattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, eller hot om våld och kan förekomma i alla former av nära relationer. Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem och orsakar stort lidande för både inblandade och närstående.

Det förebyggande arbetet handlar om att minska återfall och upprepad utsatthet, att ge stöd till brottsdrabbade och att ge insatser till våldsutövare. Arbetet handlar också om att tidigt påverka värderingar kring våld så att våld minskar och helt upphör.

Socialförvaltningen i Karlskrona erbjuder stöd och hjälpt till kvinnor, män och barn samt till personer som lever i en homo-, bi- eller transsexuell relation och är utsatt för våld. De erbjuder akut hjälp, rådgivning och vägledning samt stöd och samtal och samarbetar med bland annat polis, hälso- och sjukvård och kvinnojouren.

Det finns också en samverkansgrupp mot hedersrelaterat våld och förtryck. Gruppen består av representanter från socialförvaltningen, elevhälsan, Navigatorcentrum, ungdomsmottagningen och Polisen. Gruppen hanterar ärenden i samverkan med varandra men är också ett stöd till övriga verksamheter.