Folkhälsorådet i Karlskrona

Folkhälsorådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Folkhälsorådet är också remissinstans vid kommunala beslut som rör folkhälsofrågor. De ska samverka och utveckla folkhälsoarbetet tillsammans med organisationer, föreningsliv, näringsliv med flera. De ska också vara delaktiga i arbetet med att ta fram en handlingsplan för folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun. 

Ledamöter i Folkhälsorådet den här mandatperioden är:

  • Marianne Ehn Torell (L), Ordförande
  • Sophia Ahlin (M), Vice ordförande 
  • Elina Gustafsson (S)
  • Marcus Degerskär (S)
  • Annika Hansson (M)
  • Lotta Antman (SD)
  • Julia Johansson (C)

Folkhälsopris

Priset ska gå till en person, grupp av personer, förening eller organisation som gör särskilt uppmärksammade insatser inom folkhälsoarbete eller på ett aktivt sätt arbetar för folkhälsan i Karlskrona kommun.

Karlskrona kommun utser pristagare och priset är på 20 000 kronor. Prisutdelning sker i samband med kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i november.

Vem som helst, privatperson, förening, företag eller annan organisation, i Karlskrona kommun kan lämna in förslag på pristagare.

Nominera till folkhälsopriset

Folkhälsoarbetet i länet

Det finns ett samarbete mellan de fem kommunernas folkhälsostrateger eller motsvarande tjänsteperson i Blekinge, Länsstyrelsen och Region Blekinge som jobbar med att utveckla och samordna folkhälsoarbetet i länet. Utgångspunkten är den länsgemensamma folkhälsopolicyn.

Läs Folkhälsopolicy Blekinge, pdf 1125 kb.

Dina vanor en undersökning bland elever i årskurs nio

Karlskrona kommun har sedan 2003 ungefär vartannat år genomfört en undersökning Dina vanor - tobak, alkohol, narkotika, dopning och hälsa bland elever i årskurs nio samt år två på gymnasiet. Detta för att se hur drogvanor förändras över tid.

Resultat 2018

I Karlskrona kommuns drogvaneundersökning 2018 svarade 74 procent av de 2 317 tillfrågade eleverna. Ungdomar i Karlskrona röker och använder droger i mindre utsträckning än övriga riket. Samtidigt stiger åldern för alkoholdebut jämfört med tidigare år.

Det tobaksförebyggande arbetet har gett effekt, jämfört med nationella siffror så är andelen Karlskrona-ungdomar som röker betydligt lägre och det är en markant skillnad bland gymnasieeleverna. 

Bland elever i årskurs nio i Karlskrona är sju procent rökare jämfört med tio procent i riket. I år två på gymnasiet är det 13 procent i Karlskrona jämfört med 24 procent i riket.

I Karlskrona har fyra procent av niondeklassarna någon gång testat narkotika jämfört med sex procent i riket. Bland eleverna i år två på gymnasiet är det nio procent i Karlskrona medan det är 17 procent i riket.

Trenden visar att konsumtionen av alkohol minskar och debuten sker lite längre upp i ålder jämfört med tidigare undersökningar. Sedan 2005 har åldern för alkoholdebuten stigit bland Karlskronas gymnasieungdomar från 14,4 år till 15,3 år 2018.

Dina vanor - tobak, alkohol, narkotika, dopning och hälsa 2018, pdf