En god folkhälsa handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Det finns vissa grundläggande förutsättningar som måste finnas för att befolkningen ska ha en god hälsa. Modellen nedan beskriver hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga faktorer i samhällsorganisationen och i människors levnadsförhållanden och levnadsvanor som bidrar till hälsa och ohälsa.

Bild: Hälsans bestämningsfaktorer, Region Blekinge


Folkhälsorådet i Karlskrona

Folkhälsorådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Folkhälsorådet är också remissinstans vid kommunala beslut som rör folkhälsofrågor. De ska samverka och utveckla folkhälsoarbetet tillsammans med organisationer, föreningsliv, näringsliv med flera. De ska också vara delaktiga i arbetet med att ta fram en handlingsplan för folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun. 

Ledamöter i Folkhälsorådet den här mandatperioden är:

  • Marianne Ehn Torell (L), Ordförande
  • Sophia Ahlin (M), Vice ordförande 
  • Elina Gustafsson (S)
  • Marcus Degerskär (S)
  • Annika Hansson (M)
  • Lotta Antman (SD)
  • Julia Johansson (C)

Folkhälsopris

Priset ska gå till en person, grupp av personer, förening eller organisation som gör särskilt uppmärksammade insatser inom folkhälsoarbete eller på ett aktivt sätt arbetar för folkhälsan i Karlskrona kommun.

Karlskrona kommun utser pristagare och priset är på 20 000 kronor. Prisutdelning sker i samband med kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i november.

Vem som helst, privatperson, förening, företag eller annan organisation, i Karlskrona kommun kan lämna in förslag på pristagare.

Karlskrona kommuns folkhälsoarbete 

Folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun ska leda till att hälsoläget förbättras för alla och att skillnaderna i hälsa minskar mellan olika grupper i Karlskrona. Alla insatser ska planeras och genomföras så att de bidrar till en jämlikhet i hälsa.

Läs mer om Karlskrona kommuns folkhälsoarbete.

Folkhälsoarbetet i länet

Det finns ett samarbete mellan de fem kommunernas folkhälsostrateger eller motsvarande tjänsteperson i Blekinge, Länsstyrelsen och Region Blekinge som jobbar med att utveckla och samordna folkhälsoarbetet i länet. Utgångspunkten är den länsgemensamma folkhälsopolicyn.

Läs Folkhälsopolicy Blekinge, pdf 1125 kb.

Tobaksförsäljning och rökfria miljöer

Från den 1 juli 2019 gäller en ny lag om försäljning av tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär även ett utökat rökförbud på ett flertal platser utomhus.

Här kan du läsa mer om den nya tobakslagen