Kvinna i svart top håller en presentation och visar med handen

"Under en vecka varje år analyseras verksam­heternas resultat, med fokus på brukaren. Genom analysen får vi en gemensam bild över aktuella förhållanden och vilka områden som behöver prioriteras. Det är genom att samarbeta, dela med oss och lära av varandra som vi lyckas.”
Carina Thörnquist, verksamhetschef äldreförvaltningen

Intern kontroll

Den interna kontrollen är viktig för att vi ska kunna styra och utveckla våra verksamheter. Den bygger på att det dagliga arbetet i verksamheten har väl fungerande processer, en medvetenhet om potentiella risker och åtgärder för att minska riskerna. Det ska också göras en bedömning av hur nämnderna och styrelserna säkrar och utvecklar sina processer med intern kontroll, samt säkrar de årliga resultaten och analyserna.

Varför intern kontroll?

Den interna kontrollen ska bidra till att nämnder och styrelser, samt berörda delar av kommunens bolag, uppnår följande mål för den egna verksamheten:

  • ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
  • tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
  • tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs