Kvinna i vit top och svart kavaj sitter vid konferensbord med en laptop framför sig.

"Vi samarbetar nära våra medarbetare för att tillsammans utveckla undervisningen och höja kompetensnivån. Då vet vi att vi gör rätt prioriteringar och att våra tjänster skapar värde och uppskattas av de som använder dem.”
Ann-Christin Nielsen, avdelningschef kunskapsförvaltningen

Styrsnurra för utveckling och förbättring

För att kvalitetssäkra våra tjänster och det arbete vi gör, använder vi styrsnurran. Den är ett praktiskt verktyg för uppföljnings- och analysarbete.

Planering och genomförande

Inledningsvis måste det tas fram fakta om vart vi befinner oss, våra förutsättningar och inte minst vilka vi finns till för. En omvärldsanalys gör oss medvetna om vår utgångspunkt och utifrån denna skapar vi en verksamhetsplan med mål, uppdrag och aktiviteter för de prioriterade områden som valts att särskilt följas upp. 

Med enhetligt beskrivna processer och styrande dokument säkerställs vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Genom att komplettera processen med tydliga rutiner, där så krävs, framgår även hur det ska göras.

Att göra:

 • Beskriv uppdrag
 • Sätt mål
 • Resursfördelning
 • Handlingsplan

Uppföljning och analys

Verksamheterna ska följa upp mål, uppdrag och aktiviteter i verksamhetsplanen samt ha kontroll över hur den löpande verksamheten fungerar. Uppföljning görs genom att kontrollera att planerade aktiviteter har utförts. Detta kombineras med att utvärdera vilka effekter som aktiviteterna medfört och hur de bidragit till måluppfyllelsen. Uppföljning kan också ske genom att utvärdera resultat/utfall från olika mätningar. 

Mätningar kan vara såväl objektiva som subjektiva och det gäller att hitta en bra balans för att kunna mäta rätt saker. En strävan är att mätningarna sker regelbundet och att mätningarna går att jämföra över tid och helst med andra kommuner.

Att göra:      

 • Samla ihop information
 • Fokusera
 • Sök orsaker
 • Dra slutsatser
 • Förslag till åtgärder

Åtgärder för utveckling

I samband med att uppföljningar och analyser genomförs möjliggörs systematiska förbättringar i verksamheterna.

Att göra:      

 • Konsekvensbeskrivning
 • Prioritering
 • Beslut