Exempel

Exempel på åtgärder som inte kräver bygglov eller anmälan är: 
Skyddad uteplats, skärmtak, Friggebod, tillbyggnad utanför detaljplan, mur och plank utanför detaljplan, uppställningsplats för båt, husvagn eller husbil, parkeringsplats och ekonomibyggnader.

Skyddad uteplats

Det krävs varken bygglov eller anmälan för att anordna en skyddad uteplats, inom 3,6 meter från bostadshuset, med mur eller plank vid en- och tvåbostadhus. Planket får vara högst 1,8 meter. Ska uteplatsen ligga närmre fastighetsgränsen än 4,5 meter krävs grannens medgivande.

Skärmtak

För en- och tvåbostadshus krävs varken bygglov eller anmälan för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m². Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré.

Friggebod

Det krävs inte bygglov eller anmälan för att i omedelbar närhet av en- och tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får inte vara större än 15 m². Byggnaden får inte vara högre än 3 meter.

Tillbyggnad utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Mindre tillbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse är ofta undantagna från lovsplikten, under förutsättning att tillbyggnaden omfattar högst 50 % av bostadens ursprungliga yta och inte dominerar över huset. Åtgärden kan dock vara anmälningspliktig om den bärande konstruktionen berörs. Ska tillbyggnaden ligga närmre fastighetsgränsen än 4,5 meter krävs grannens medgivande.

Mur och plank utanför detaljplan

Murar och plank får byggas utan bygglov och anmälan i ett område som saknar detaljplan om den placeras i närhet till bostadshuset och inte placeras närmre fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Uppställningsplats för båt, husvagn eller husbil

Det krävs inte bygglov eller anmälan för säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Är placeringen närmre fastighetsgräns än 4,5 meter krävs grannens medgivande.

Parkeringsplats

Det krävs inte bygglov eller anmälan för att anordna en parkeringsplats på en fastighet där det endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus om parkeringsplatsen enbart är avsedd för fastighetens behov.

Läs med på Boverkets webbplats

Ekonomibyggnader

Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov eller anmälan för att uppföra eller flytta ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Bygglov behövs inte heller för att bygga till dessa byggnader. 

Läs mer på Boverkets webbplats 

Fasadändringar

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det inte bygglov eller anmälan för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.