Rivningslov

Inom detaljplanelagt område krävs det rivningslov för att riva byggnader som är bygglovspliktiga. Även om rivningslov inte krävs kan det kräva en anmälan. Rivningslov krävs inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Läs mer om rivningsanmälan 

Läs mer på Boverkets webbplats

Marklov

Inom detaljplanerat område krävs marklov vid schaktning eller fyllning, om marken ändras mer än 50 cm. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan. Marklov krävs både för tomter och allmänna platser.

Gällande detaljplaner i Karlskrona kommun (karta)

När marklov inte krävs:

 • Om detaljplanen anger att markytan har ett visst höjdläge och du ska höja eller sänka markytan till den nivå som står i detaljplanen.
 • Om du ska schakta och fylla ut mark i samband med en byggåtgärd som kräver bygglov. Eventuella förändringar av marknivån prövas när du söker bygglov. Du måste följa den markhöjd som står i bygglovshandlingarna, annars kan till exempel byggnadshöjden påverkas så att byggnaden blir olovlig.

 • Det här behöver du

  I ansökan ska du bland annat ladda upp dokument och ritningar. Se till att ha alla handlingar i pdf-format och att ritningar är fackmannamässigt utförda.

  Bilagor för marklov:

  • Markplaneringsritning (situationsplan)
  • Marksektion
  • Kontrollplan

  Bilagor för rivningslov:

  • Situationsplan där det som ska rivas är markerat. Lämplig skala är 1:400.  
  • Ritningar och/eller foton på det som ska rivas. Om bara en del av en byggnad ska rivas ska rivningsgränsen klart framgå på ritningarna.  
  • Kontrollplan för rivning

   kontrollplan avseende rivning, pdf
    
  • Anmälan om kontrollansvarig (kan krävas beroende på byggnadens storlek eller art)  
  • Inventering och konsekvensbeskrivning (krävs endast om bebyggelsen är kulturhistorisk värdefull).

   

  Bifogade filer får ej överstiga 200 megabyte.

 • När får jag svar?

  En komplett ansökan ska handläggas inom 10 veckor. Ibland behöver dina uppgifter kompletteras och då blir du kontaktad så snart ärendet har granskats. Det görs i första hand via den e-postadress du anger i din ansökan.

  I vissa fall kan det krävas att vi behöver höra dina grannar eller någon remissinstans och då kan handläggningstiden bli något längre.

  Granskningen och bedömningen av ditt ärende sker vid bygglovhandläggarnas granskningsmöte. Det innebär att du kan vända dig till vem som helst av bygglovhandläggarna om du har frågor kring ditt ärende. När ärendet är komplett och granskat tar en enskild handläggare över ärendet och tar fram beslut eller beslutsförslag.

 • Vad kostar det?

  Marklov

  Kostnaden för marklov varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Kostnaden för ett normalt marklov är cirka 3 000-5 000 kronor. 

  Läs mer om marklov på Boverkets webbbplats

  Rivningslov

  Kostnaden för rivningslov varierar beroende på hur omfattande ärendet är och hur många kvadratmeter som ska rivas. Kostnaden för ett normalt rivningslov på upp till 250 m² är cirka 5400 kronor. 

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansök om rivningslov Ansök om marklov