Bygglovsprocessen börjar egentligen redan innan du ansöker om bygglov. Det är viktigt att du förbereder dig genom att ta reda på förutättningarna för den åtgärd du vill göra. Processen avslutas med att du får ett slutbesked.

Bygglovsprocessen

 • Första steget inför bygglov

  Första steget när du vill bygga något är att ta reda på vilka förutsättningar som gäller på din fastighet och om du behöver bygglov för din planerade åtgärd.

  Mer information hittar du på sidan Att tänka på innan du bygger.

  Om du har fler frågor om dina förutsättningar kontaktar du kommunens bygglovavdelning.

 • Ansökan

  Om din ansökan är digital, korrekt ifylld och tydliga handlingar med rätt typ av information så går din bygglovsprocess snabbare.

  Ansökan görs via tjänsten Sök bygglov

  När ansökan kommer in diarieförs den och skickas sedan vidare till bygglovsavdelningen för granskning.

  Bifogade handlingar

  I ansökan fyller du i aktuella uppgifter och bifogar ritningarna som pdf-filer. Vilka handlingar som krävs beror på vilken åtgärd du planerar. Vanliga handlingar är situationsplan, plan- och fasadritningar och kontrollplan.

  Läs mer om vilka handlingar som krävs samt se exempelritningar

  Efter ansökan

  När du skickat in din ansökan hittar du den via Mina sidor.

   

   

 • Handläggning

  Din ansökan granskas och en bedömning av om ansökan är komplett görs, det vill säga om alla handlingar som krävs finns och om att de är fackmässigt utförda.

  Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktas du för komplettering, oftast via e-post. När din ansökan är fullständig börjar den lagstadgade handläggningstiden om 10 veckor att räknas.

  När din ansökan granskas görs en prövning om de föreslagna åtgärderna stämmer överens med detaljplanens bestämmelser, om en sådan finns för fastigheten. Det görs också en prövning av byggnadens placering och utformning med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. 

  I bygglovsprocessen bedöms även byggnadens lämplighet för sitt ändamål, eventuella olägenheter för närboende, tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

  Hörande av grannar, remissinstanser och kungörelser

  I vissa fall behöver grannar och remissinstanser höras i bygglovsärenden. Exempelvis kan detta vara om åtgärden avviker från gällande detaljplan, är en stor tillbyggnad utanför detaljplanerat område eller om den bedöms kunna innebära olägenhet för grannar.

  Sakägare och grannar ges möjlighet att lämna synpunkter inom två till tre veckor. Om yttranden inte har kommit in inom den utsatta tiden räknas det som grannarna inte har något att invända. Remissinstanser har tre veckor på sig att komma in med synpunkter.

  Om en negativ synpunkt kommer in, skickas den till dig som sökande för att du ska få en möjlighet att bemötande den.

  När svarstiden passerat gör handläggaren en samlad bedömning av de synpunkter som kommit in. Finns eventuella olägenheter ska de vägas mot nyttan av åtgärden.

  Bygglovsansökningar där grannehörande krävs, där sakägarkretsen är stor samt att det är svårt att bedöma hur många som kan vara berörda, kungörs i lokaltidningarna. Alla handlingar till kungjorda ärenden finns, under utställningstiden, att ta del av på kommunens digitala anslagstavla i tre veckor. Under utställningstiden kan berörda lämna synpunkter på ansökan.

  Om din ansökan inte går att bevilja

  Om du ansöker om bygglov och ditt förslag avviker för mycket från gällande krav och bestämmelser för att ansökan ska kunna godkännas, kontaktas du av bygglovavdelningen. Du får då möjlighet att antingen revidera ditt förslag eller återkalla din ansökan.

  Du har även rätt att få din ansökan prövad som ett avslag i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. På så sätt får du ett beslut som du kan överklaga till länsstyrelsen om du anser att nämnden har tagit ett felaktigt beslut.

  Handläggningstid

  Ett beslut om lov ska ges inom tio veckor från den dag ansökan inkom. Om den som söker lov på eget initiativ lämnar in kompletterande underlag räknas de tio veckorna från det datum det nya underlaget kom in.

  Om vi bedömer att ansökan behöver kompletteras med ytterligare underlag ska vi inom tre veckor från den dag vi fick in ansökan, eller från den dag ytterligare underlag lämnats in, förelägga den som sökt lov att komplettera ansökan.

  Om ärendet har kompletterats ska tidsfristen om tio veckors handläggningstid räknas från den dag de kompletterande handlingarna kom in.

  Om bygglovavdelningen inte förelagt den sökande att komplettera ansökan om lov inom tre veckor ska tidsfristen om tio veckor räknas från den dag ansökan först kom in eller på sökandes eget initiativ kompletterades med ytterligare underlag.

  Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet får tidsfristen enligt plan- och bygglagen förlängas en gång med högst tio veckor.

  Om tidsfristen överskrids ska den avgift som tas ut för ärendet reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist överskrids.

  Vad kostar ett bygglov?

  Du som byggherre betalar en avgift till kommunen för handläggningen enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige. Det är många faktorer som påverkar avgiften för ett bygglov och det är svårt att ange en exakt avgift för olika bygglovsärenden.

  Du kan läsa mer om kommunens bygglovstaxa här

  Vill du få hjälp med en prisuppskattning på vad din handläggning kan komma att kosta kan du kontakta bygglovsavdelningen. Fakturan för bygglovet skickas separat.

  Bygglovstaxa

 • Beslut

  Ett beslut innebär att din ansökan antingen har blivit beviljad, avslagen eller avvisad på grund av att ansökan inte varit komplett och att du inte har inkommit med kompletterande handlingar inom den tid vi begärde.

  Beslut fattas inom tio veckor från det att din ansökan är komplett. Det är politikerna i byggnadsnämnden som beslutar om bygglov, men många beslut tas också på delegation, vilket innebär att tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret fattar besluten efter nämndens riktlinjer.

  Du måste börja bygga inom två år från det datum då bygglovet vunnit laga kraft. Om ingen överklagar lovet så vinner det laga kraft 28 dagar efter den dag det publicerades i Post- och inrikes tidningar. Att ett beslut har vunnit laga kraft innebär att det inte kan överklagas längre. Bygglovet är giltigt i fem år om byggnationen påbörjades inom två år.

  Kungörelse och överklagan

  I samband med att du har fått ett beslut, får även dina grannar och andra berörda parter en upplysning om att ditt bygglov har beviljats. Beslutet kungörs även i Post- och inrikes tidningar. Berörda sakägare har tre veckor på sig att överklaga ett beslut från det att de fick kännedom om att beslut har fattats.

  Får jag börja bygga direkt?

  För att få börja bygga måste du ha ett startbesked. För enklare åtgärder ges ofta startbesked i samband med bygglovet. För större åtgärder kan det krävas tekniskt samråd för att få ett startbesked.

  Den 1 juli 2018 skedde en lagändring som innebär att byggnationen inte får påbörjas förrän beslutet har fått verkställighet, vilket det får fyra veckor efter det datum beslutet kungjordes. Detta gäller även om det finns ett startbesked.

 • Tekniskt samråd

  För större åtgärder krävs ett tekniskt samråd efter att bygglov beviljats för att få påbörja en åtgärd. De lov som kräver tekniskt samråd får inte startbesked förrän samrådet är genomfört.

  Om du i ditt bygglov får en upplysning om att tekniskt samråd krävs så bokar du eller din kontrollansvarige tid för samråd hos en byggnadsinspektör. Där går ni igenom handlingar som lämnats in till det tekniska samrådet, upprättad kontrollplan, samt diskuterar planeringen av arbetet, hur det organiseras och om det finns behov av arbetsplatsbesök.

  Vid ett tekniskt samråd ska hela projekteringen vara klar. Tekniskt samråd ska hållas för alla åtgärder där det krävs en kontrollansvarig.

 • Startbesked

  Antingen har du fått ett startbesked i ditt bygglov eller så har du haft ett tekniskt samråd.

  Om alla handlingar som krävs har lämnats in och du har redovisat att du uppfyller de krav som ställs får du ett startbesked efter det tekniska samrådet. Ett startbesked innebär att du kan börja bygga, om ditt beslut har fått verkställighet.

 • Arbetsplatsbesök

  Arbetsplatsbesök sker inte på alla byggen utan främst på de som har haft ett tekniskt samråd. Antalet besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet.

  Vid ett arbetsplatsbesök ska den kontrollansvariga och byggnadsinspektör medverka, gärna även byggherren. Vid ett arbetsplatsbesök kontrolleras följande:

  • Att kontrollplanen och bygglovet följs,
  • den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning, och
  • inget uppenbart strider mot byggreglerna.
 • Slutsamråd

  Slutsamråd sker med de ärenden som har haft tekniskt samråd och arbetsplatsbesök. När du har byggt klart ska du eller din kontrollansvarige kontakta byggnadsinspektör för att boka in ett slutsamråd. Vid detta tillfälle går vi igenom och tittar om byggnaden är utförd och stämmer överens med beslutat bygglov och startbesked.

  På slutsamrådet ska byggherren och kontrollansvarig:

  • Redovisa att eventuella villkor enligt startbeskedet följts.
  • Redovisa att kontrollplanen är signerad samt att eventuella handlingar enligt kontrollplanen finns framtagna.
  • Redovisa att lovet följts
  • Redovisa kontrollansvariges utlåtande och dokumentation över sina arbetsplatsbesök.

  Utifrån en rundvandring och de handlingar/intyg som redovisats diskuteras förutsättningarna för att du ska kunna få ett slutbesked.

 • Slutbesked

  För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, vilka framgår av det startbesked du har fått. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av en byggnadsinspektör. Byggnaden eller åtgärden får inte börja användas innan du har fått ett slutbesked.

  Ibland kan inte alla kontroller/mätningar redovisas vid slutsamrådet, exempelvis radonmätning eller uppföljning av förbrukad energi (verifiering av energiförbrukning). Du får då ett interimistiskt slutbesked där övriga krav/handlingar finns redovisade. Detta innebär att ni får en viss tid på er att färdigställa/slutföra åtgärderna/kontrollerna och verifiera dem. Därefter får ni ett slutgiltigt slutbesked.