Även andra faktorer kan påverka avgiften, exempelvis utskick till grannar och remissinstanser samt prövning av avvikelse från gällande detaljplan.

Exempel på avgifter

Nybyggnad av exempelvis bostad, kontor, handel 

 • 130-199 m2  cirka 23 000 kronor                                                                 
 • 200-299 mcirka 28 000 kronor                                                                 
 • 300-499 m2 cirka 40 000 kronor                                                                 

Inom detaljplan kan i enstaka fall planavgift tillkomma med 26 700 kronor.

För en obebyggd fastighet utanför detaljplanerat område tillkommer lämplighets-/lokaliseringsprövning med en avgift på 1,25 bygglovavgift samt avgift för hörande av grannar/remissinstanser.

Fler avgifter kan tillkomma, se prisexempel nedan.

Tillbyggnad av bostad, kontor, handel:

 • < 15 m2 cirka 4 000 kronor                                                                 
 • 16 - 49 m2 cirka 7 000 kronor                                                                 
 • 50 - 129 m2 cirka 15 000 kronor                                                                 

Nybyggnad av komplementbyggnad

Exempelvis garage eller förråd:

 • < 50 m2 cirka 3 500 kronor
 • > 50 m2 cirka 7 000 kronor

Tillbyggnad av komplementbyggnad     

Cirka 3 000 kronor.

Nybyggnad av fritidshus 40-80 m                      

Cirka 11 000 kronor.

Tillbyggnad av fritidshus (upp till 50 m2)          

Cirka 6 000 kronor.

Mindre fasadändring                                               

Cirka 2 500 kronor. 

Större fasadändring                                                

Cirka 4 500 kronor.

Inglasning av balkong (1-5 st)                              

Cirka 3 500 kronor.

Mur/plank vid enbostadshus                                

Cirka 5 000 kronor.

Bygglov för skylt                                                      

Cirka 2 000-6 000 kronor.

Nätstation/pumpstation                                          

Cirka 6 000 kronor.

Rivningslov

 • < 250 m2 cirka 5 500 kronor.
 • 250-999 m2 cirka 11 000 kronor.

Förhandsbesked                                                      

Cirka 7 500-11 000 kronor (inklusive hörande av grannar och remissinstanser).                                  

Strandskyddsdispens                                             

Cirka 11 000 kronor. (Avgiften gäller även avslag).

Anmälan

Exempel:

 • Attefallsåtgärder cirka 3 000 kronor.
 • Rivning, eldstad, kommunalt VA cirka 1 500 kronor. 

Underrättelse till grannar/remissinstanser

 • 1-5 sakägare cirka 2 200 kronor
 • 6-9 sakägare cirka 3 300 kronor.                                           

Avslag                                                                      

Cirka 1 500 kronor.

Avvisning på grunda av ofullständiga handlingar           

Cirka 1 000 kronor.

Återkalla ansökan                                              

Tidsersättning. 

Tidsbegränsat bygglov                

0,75 x bygglovavgiften.

Prövning av avvikelse från detaljplan                

1,2 x bygglovavgiften.

Ändrad användning   

0,7 x bygglovavgiften.

Prisexempel 

Nybyggnad av enbostadshus med avvikelse från detaljplan

Om du vill bygga ett nytt enbostadshus på 170 m2, är bygglovavgiften cirka 23 000 kronor.

Är fastigheten belägen inom detaljplanerat område och ansökan innebär avvikelse från gällande detaljplan tillkommer en avgift på 20 procent av bygglovavgiften, det vill säga 1,2 x bygglovavgiften (1,2 x 23 000 kronor = 27 600 kronor).

Vid avvikelse ska grannar alltid underrättas och till detta tillkommer en kostnad beroende på antal grannar. Om det är färre än 5 grannar som hörs, debiteras en kostnad på cirka 2 200 kronor.

 • Bygglovavgift: cirka 23 000 kronor.
 • Prövning av avvikelse: cirka 4 600 kronor.
 • Hörande av grannar (1-5 st): 2 200 kronor.

Summa: 29 800 kronor

Ändrad användning

Avgiften utgår ifrån 70 procent av bygglovavgiften för nybyggnad för den yta där användningen ändras.

Exempel: Om du har ett kontor på 75 m2 och du vill ändra hela ytan till bostad, blir bygglovavgiften 17 000 x 0,7 = 11 900 kronor. 

 • Avgift nybyggnad 75 m2: 17 000 kronor.
 • Reducering för ändrad användning: - 5 100 kronor.

Summa: 11 900 kronor