Vilka regler gäller för min fastighet?

Detaljplaner

Innan du ansöker om bygglov bör du först ta reda på vad och i vilken utsträckning du har rätt att bygga på din fastighet. Först behöver du därför ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan. I detaljplaner finnas bestämmelser som reglerar bland annat användning, byggnadsarea, byggnadshöjd, antal våningar och avstånd till tomtgränser.

Se gällande detaljplaner i Karlskrona

För en- och tvåbostadshus finns undantag på bygglovsplikten. Det krävs exempelvis inte bygglov för att uppföra komplementbyggnader, om högst 25 m², eller att göra en tillbyggnad på 15 m² (attefallsåtgärd). Det krävs inte heller bygglov för att uppföra en friggebod på 15 m². 

Dessa åtgärder får genomföras utöver vad gällande detaljplan medger.

Läs mer om attefallsåtgärder

Läs mer om friggebod

Sammanhållen bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse är tätbebyggda områden, som inte omfattas av detaljplan. Om en fastighet ligger inom sammanhållen bebyggelse avgörs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Inom ett sådant område krävs i regel bygglov för till exempel nybyggnationer och tillbyggnader. Det finns som regel inga bestämda mått eller ytor som får bebyggas, i stället är det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som gör en prövning i varje enskilt ärende.

Utanför sammanhållen bebyggelse

I områden som är glesbebyggda, utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, finns det större friheter för den som vill bygga. Till exempel är det bygglovbefriat att göra mindre tillbyggnader, under förutsättning att tillbyggnaden inte dominerar över det befintliga bostadshuset och placeras 4,5 meter från fastighetsgräns.

Enligt riktlinjer bedöms en mindre tillbyggnad utgöra högst 50 procent av bostadens ursprungliga yta.

Utanför sammanhållen bebyggelse är det även tillåtet att uppföra komplementbyggnader i omedelbar närhet av huvudbyggnaden. Vad som avses med i omedelbar närhet beror på platsens förutsättningar, men innebär oftast inom cirka 30 meter från huvudbyggnaden.

Komplementbyggnaden får inte dominera huvudbyggnaderna och får inte placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns. Om grannar medger det får tillbyggnader och komplementbyggnader placeras närmare fastighetsgräns.

För bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader utanför sammanhållen bebyggelse, behöver inte heller en anmälan till byggnadsnämnden göras.

Strandskydd

I hela landet finns ett generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag, för att alla ska ha tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. I allmänhet gäller det 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen, men skyddet kan vara utökat upp till 300 meter.

Exempelvis tillåts inte att uppföra nya byggnader, att ändra en byggnad om det hindrar/avhåller allmänheten eller grävnings- och förberedelsearbeten, men om det finns särskilda skäl kan du få dispens.

Strandskyddsdispens

Försvarsmaktens influensområde

Vissa områden inom kommunen är utpekade influensområden för försvarsmakten. Dessa områden berörs av omgivningspåverkan från den militära verksamheten, som är ett riksintresse.

Åtgärder som exempelvis ny bostadsbebyggelse kan påverkas av denna omgivningspåverkan, som i sin tur kan påverka verksamhet inom riksintresseområdet. Försvarsmakten måste kunna säkerställa att ny bebyggelse eller andra åtgärder inte innebär risk för påtaglig skada på riksintresset. Alla störningskänsliga plan- och lovärenden inom influensområdena remitteras därför till Försvarsmakten.

Stigande havsvattennivåer

Enligt länsstyrelsens riktlinjer "Säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden - hänsyn till översvämningsrisker i föränderligt klimat" bör nya bostäder placeras tre meter över havet.

Samma säkerhetsnivå används för fritidshus som för permanentboende, då fritidshus på sikt ofta omvandlas till permanentboende. Tillbyggnader av befintliga byggnader kan accepteras 2,4 meter över havet.

Kulturmiljö

Centrala Karlskrona är en bebyggelsemiljö med mycket stora kulturhistoriska värden. Delar av staden är utpekade som riksintresse för kulturmiljövården och som världsarv.

Kulturmiljön är ett historiskt dokument. Karlskronas byggnader, gatunät, torg, platser och parker berättar om stadens historia och kan ge oss bättre förståelse för samhällsutvecklingen. Kulturmiljön bidrar också med stora upplevelsevärden.

Äldre byggnader uppfördes ofta med material, tekniker och detaljbearbetning som är sällsynta idag. Hantverksskickligheten kom till uttryck i byggnadsdetaljerna. Ofta kan det idag vara svårt att ersätta originaldetaljer på en gammal byggnad med något av motsvarande kvalitet, både materialmässigt och vad gäller utförandet.

Det är därför av stor vikt att värna om detaljerna i den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och att underhåll sker med väl beprövade material och metoder.

Tänk på att om dina byggnader är kulturhistoriskt värdefulla kan fler saker än normalt omfattas av bygglov, som till exempel byte av fönster, port eller balkongfronter.

Vilka handlingar behövs i ansökan?

Vilka handlingar som krävs beror på vilken åtgärd du planerar. Vanliga handlingar är situationsplan, plan- och fasadritningar och kontrollplan. Alla ritningar du lämnar in när du ansöker om bygglov och andra byggärenden ska vara fackmässigt utförda.

Läs om vilka handlingar som krävs, samt se exempel på hur ritningar kan se ut

Involvera grannarna tidigt

Det är alltid bra att ta kontakt med sina grannar när man planerar att bygga något, oavsett om det behövs bygglov eller inte för åtgärden. Söker du bygglov och den tilltänkta byggnationen följer gällande detaljplan, behöver grannar i regel inte höras i samband med bygglovsprövningen.

Om sökt åtgärd innebär avvikelser från gällande detaljplan eller om åtgärden kan innebära olägenhet för grannar, ska berörda grannar ges möjlighet att yttra sig. Du kan själv be dina grannar om ett grannmedgivande och bifoga bygglovsansökan.