Logga för utskrift

Vad är räddningstjänst?

Att den kommunala räddningstjänsten rycker ut till bränder och trafikolyckor vet de flesta men vad är det för typer av olyckor som är räddningstjänst?

I lagen om skydd mot olyckor definieras räddningstjänst som "de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön".

Skyldigheten för kommunen eller staten att ingripa föreligger dock endast om det är motiverat utifrån:

  • behovet av ett snabbt ingripande,
  • det hotade intressets vikt,
  • kostnaderna för insatsen,
  • och omständigheterna i övrigt.

Lagen skiljer mellan kommunal och statlig räddningstjänst.

Kommunal räddningstjänst

Varje kommun är ansvarig för all räddningstjänst inom den egna kommunens gränser, förutom de sex speciella former av räddningstjänst som är statens ansvar.

Statlig räddningstjänst

Fjällräddningstjänst

Polisen ska inom fjällvärden efterforska och rädda de som försvunnit under sådana former att det kan föreligga fara för liv eller hälsa. Polisen ska också inom fjällvärden rädda den som råkat ut för en olycka eller drabbats av sjukdom.

Flygräddningstjänst

Luftfartsverket ska svara för räddningsinsats vid flyghaverier till havs samt i Vänern, Vättern och Mälaren. Myndigheten svarar också för efterforskning av luftfartyg som försvunnit.

Sjöräddningstjänst

Sjöfartsverket ska till havs samt i Vänern, Vättern och Mälaren efterforska och rädda personer som är eller befaras vara i sjönöd. Sjöfartsverket ska också utföra sjuktransporter från fartyg.

Efterforskning av personer i annat fall

Polisen ansvarar för efterforskning av personer som försvunnit på annan plats än vad som omfattas av fjäll-, flyg- eller sjöräddning.

Miljöräddningstjänst till sjöss

Kustbevakningen svarar för räddningstjänsten när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet eller det föreligger en överhängande fara för detta till havs samt i Vänern, Vättern och Mälaren.

Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen

Länsstyrelsen ska svara för räddningstjänsten då utsläpp av radioaktiva ämnen har skett från en kärnteknisk anläggning eller då överhängande fara för detta föreligger.

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Utryckning/Vad-ar-raddningstjanst/