Logga för utskrift

Tillsyn

Utefter ett årligt fastställt tillsynsprogram skall brandskyddet kontrolleras i byggnader eller andra anläggningar.

Kontrollen vänder sig till ägare och nyttjanderättshavare och syftar till att utifrån lagstiftningen kontrollera att brandskyddet uppnår en skälig nivå.

Tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor genomföras i den omfattning och inriktning som anges i beslutat tillsynsprogram.

.

Blockerade utrymningsvägar är exempel på brister som Räddningstjänsten upptäcker vid sina tillsynsbesök.

Farlig verksamhet

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Sådana anläggningar omfattas av skyldigheterna i 2 kapitlet 4 § lagen om skydd mot olyckor. Det är Länsstyrelsen som efter samråd med kommunen och räddningstjänsten fattar beslut om vilka anläggningar i länet som omfattas av bestämmelserna om farlig verksamhet. Följande anläggningar inom Karlskrona och Ronneby kommuner omfattas av bestämmelserna.

 • Foodia fisk AB, Karlskrona
 • Procordia food, Karlskrona
 • Aura Light International AB, Karlskrona
 • Saab Kockums AB, Karlskrona
 • Helikopterflygplatsen Karlskrona sjukhus
 • Ronneby flygplats
 • Kockumshallen, Ronneby
 • Isverket Saltö, Karlskrona
 • Marinverkstaden, Karlskrona
 • Klåvben dammanläggning, Ronneby
 • Vambåsa bergtäkt, Ronneby
 • Tarkett, Ronneby

 

Seveso-anläggning

Bergtäkten i Vambåsa har av Länsstyrelsen Blekinge blivit klassat som en Sevesoanläggning av lägre kravnivå. Det innebär att Skanska Asfalt och Betong AB som bedriver verksamheten innefattas av kraven i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalierolyckor. Anledningen till klassningen är deras hantering av explosiva ämne i samband med sprängning i bergtäkten. För ytterligare information se infoblad nedan.

 Information till allmänheten om Vambåsa bergtäkt

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-30
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Din-sakerhet/Tillsyn/