Logga för utskrift

Brandsäkerhet

Varje år omkommer i Sverige över 100 personer till följd av bränder. Många av dödsfallen skulle säkert kunnat förebyggas med rätt utrustning, medvetenhet och utbildning.
I lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anges att "Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand"

Man har från lagstiftarnas sida tyckt att den enskildes ansvar för brandskyddet är så stort att man t.o.m. lagt denna bestämmelse före paragraferna som rör kommunens skyldighet att hålla en räddningskår.

I menyn till vänster finner du information om brandskyddet i vissa typer av lokaler och för vissa speciella händelser. De kan dock sammanfattas i tre viktiga frågeställningar:
- Hur förhindrar jag att det börjar brinna?
- Hur upptäcker jag att det har börjat brinna?
- Hur sätter jag mig i säkerhet när det brinner?

Mer information om lagen om skydd mot olyckor samt statistik över olyckor i Sverige kan fås från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • Brand i byggnad år 2010

    Foto: Björn Hansson/Suzanne Wernersson Linslusfoto.se

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Box 117, 37122 Karlskrona, 0455-30 39 80, 0457-30 39 80, This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-01-04
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Startsida-Raddningstjansten/Din-sakerhet/Brandsakerhet/