Logga för utskrift

Folkhälsa

Medan hälsa gäller individer är folkhälsa ett uttryck för hur hälsan är hos hela befolkningen, eller hos grupper som till exempel barn och unga, äldre, socioekonomiskt utsatta grupper. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper. Alla har rätt till en god hälsa och ett bra liv!

 

Föräldrar i vårt län visar stort förtroende för sina tonåringar i alkoholfrågan. Det visar en färsk undersökning som gjorts bland föräldrar till barn födda 1999. Majoriteten av de tillfrågade föräldrarna säger att de alltid litar på sin tonåring när hen säger att hen inte ska dricka på festen.

Baksidan av festandet är den ökade risken för problem kopplade till alkoholkonsumtion under just tonåren. Ungdomar är ofta mer spontana i sitt agerande än vuxna och mer benägna att ta risker eftersom hjärnans förmåga till impulskontroll och konsekvenstänkande ofta inte är fullt utvecklad förrän i 25-årsåldern.

Tonåringars naturliga impulsivitet och riskbenägenhet hjälper dem att utvecklas. Men i kombination med alkohol förstärks dessa beteenden och därför utsätter sig ungdomar oftare för risker. Som förälder kan du bidra till att minska riskerna genom att just visa förtroende för din tonåring men samtidigt vara tydlig, konsekvent och restriktiv med alkohol. Då ökar chansen att sommarlovet får en rolig och trygg början.

Fyra tips för föräldrar

  • Lyft frågan om alkohol före större helger (valborg, halloween, nyår) och skolavslutningen. Prata om dina förväntningar men också vilka förväntningar som finns hos ditt barn och hens kompisar.
  • Vilka signaler förmedlar du som förälder? Även en liten flaska i ett band runt halsen vid studenten är en symbol som uppmuntrar till att fira med alkohol.
  • Enas om gemensamma regler tillsammans med andra föräldrar.
  • Ta reda på vilka regler skolan har satt upp kring avslutningsfirandet.
TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen. Läs mer på www.tänkom.nu

Tonårsparlören 2015 – ett stöd till er föräldrar att prata med era tonåringar om alkohol

Det är inte alltid lätt att vara tonårsförälder. Och inte att vara tonåring heller. I en undersökning som IQ genomförde våren 2014 bland tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år svarade drygt var tredje tonårsförälder att de är oroliga för att deras tonåring ska råka illa ut på grund av alkohol.

Lagom till valborg landar Tonårsparlören i brevlådan hos närmare 100 000 föräldrar vars barn fyller fjorton under året. Tonårsparlören är en bok med frågor och svar om ungdomar och alkohol.

Som förälder kan du verkligen göra skillnad. Tonårsparlören kan utgöra det där extra stödet du behöver för att på ett bra sätt prata om alkohol med din egen eller andras tonåringar. 

Tonårsparlören 2015 ges ut av IQ och den finns tillgänglig för alla på nätet www.iq.se, både att läsa och som ljudbok. 

Informationsfolder om spice

Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram en informationsfolder om spice, som riktar sig till föräldrar. Den kan ladas ner som en PDF-fil på Länsstyrelsen hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/alkohol/publikationer/Pages/default.aspx

Folkhälsorapport Blekinge 2014

Under år 2014 genomfördes enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” (HLV)  i Blekinge län. Resultatet redovisas i Folkhälsorapport 2014 "Tillsammans kan vi göra skillnad". Rapporten finns att ladda ner tillhöger på sidan under rubriken Dokument.  

Resultat från drogvaneundersökning

Under hösten 2014 gjordes en drogvaneundersökning bland elever i årskurs 9 på grundskolorna och år 2 på gymnasieskolorna, både de kommunala och friskokorna Karlskrona kommun. 

Rapporten med resultatet är nu klar och kan laddas hem. Du hittar raporten under Dokument till höger på sidan.

Karlskrona kommuns folkhälsoarbete Hur skapar vi det goda livet i Karlskrona?

Folkhälsoarbetet genomsyrar all kommunal verksamhet i mer eller mindre grad. Det finns vissa grundläggande förutsättningar som påverkar om befolkningen ska ha en god hälsa, de brukar benämnas som folkhälsans bestämningsfaktorer. Det är bland annat bra bostadsmiljöer, tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter, utbildningsmöjligheter, infrastruktur som cykelvägar, trafik, en god omsorg men cokså levnadsvanor som motion, matvanor, sömnvanor, tobak, alkohol med mera.

Landstinget Blekinge, länets fem kommuner, Region Blekinge och Länsstyrelsen har tillsammans arbetat fram en länsgemensam folkhälsopolicy, den kan laddas ner och du hittar under Dokument till höger på den här sidan.

Utifrån den länsgemensamma folkhälsopolicyn ska nu lokala och regionala handlingsplaner tas fram. För Karlskronas del startar det arbetet nu.

Kommunfullmäktige i Karlskrona har utsett representanter till folkhälsorådet, läs mer under sidan Folkhälsoarbetet.

Resejämföraren

Resejämföraren är en webbtjänst utvecklad för alla de som vill se över sina resvanor i vardagen och fundera på resornas konsekvenser för privatekonomin, hälsan och miljön. Kanske är det lika tidseffektivt att cykla till jobbet, som att köra bil? Eller kanske kan bilresan enkelt ersättas med buss? Testa resejämföraren: https://karlskrona.se/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Resejamforaren/

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-07-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Folkhalsa/