Logga för utskrift

Folkhälsa

Medan hälsa gäller individer är folkhälsa ett uttryck för hur hälsan är hos hela befolkningen, eller hos grupper som till exempel barn och unga, äldre, socioekonomiskt utsatta grupper. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper. Alla har rätt till en god hälsa och ett bra liv!

Information om rökning och hur man gör för att sluta

På Sluta-röka-linjens hemsida kan du ladda
ner informationsblad om rökning och om
hur man går tillväga för att lyckas sluta röka. Informationsbladet finns på svenska och är också översatt på arabiska, engelska, persiska, ryska, somaliska, spanska samt turkiska, http://slutarokalinjen.se/andra-sprak-2/

Tänkvärt- glassaffisch - finns översatt till persiska, somaliska och engelska och kan laddas ner på http://www.luftkonferens.nu/static/sv/7/

 

 

TBU - Tobaksfria barn och unga i Blekinge 

Tobaksfria barn och unga i Blekinge (TBU) är ett samverkansprojekt mellan länets alla fem kommuner, Landstinget i Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge. Projektet syftar till att bygga upp arbetssätt och strukturer för ett långsiktigt och enhetligt tobaksförebyggande arbete riktat till barn och unga i Blekinge. Målet är att på sikt minska tobaksbruket bland barn och unga. Projektet pågår till och med 2017. 

Varför ett länsgemensamt tobaksprojekt?

Tobaksbruket är ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan. I Blekinge finns ca. 23 000 ungdomar i åldern 13-25 år och det finns därför lika många goda skäl till tobaksprojektet. Det är i denna åldern som tobaksbruk vanligtvis etableras. Om vi i Blekinge tillsammans kan bygga upp ett effektivt tobaksförebyggande arbete kan vi också stödja och bidra till barns och ungas tobaksfrihet.

För att nå framgång bygger projektet på fyra hörnstenar:

  • Begränsande insatser
  • Förebyggande insatser
  • Normförändrande insatser
  • Tobaksavvänjande insatser

Projektet tar ett helhetsgrepp i det tobaksförebyggande arbetet genom att involvera många olika aktörer och arenor. TBU samverkar bland annat med föreningsliv, idéburna organisationer och näringsliv.

För mer information om projektet kontakta projektledare Carin Håkansson, Länsstyrelsen, e-post: This is an email address  

Det finns också mer information på Länsstyrelsens hemsida

Barns tankar om alkohol

En tänkvärd video om barns tankar om alkohol. Kan användas för att reflektera och/eller som ett diskussionsunderlag. http://videoserver.folkhalsomyndigheten.se/2015-12-18-vadskadudrickanardublirstor/

Tonårsparlören 2016

Tonårsparlören 2016 – ett stöd till er föräldrar att prata med era tonåringar om alkohol Det är inte alltid lätt att vara tonårsförälder. Och inte att vara tonåring heller. Tonårsparlören är en bok med frågor och svar om ungdomar och alkohol. Som förälder kan du verkligen göra skillnad. Tonårsparlören kan utgöra det där extra stödet du behöver för att på ett bra sätt prata om alkohol med din egen eller andras tonåringar. Tonårsparlören 2016 ges ut av IQ och den finns tillgänglig för alla på nätet www.iq.se, både att läsa och som ljudbok. Nytt för i år är att det även finns en webbversion på engleska på tonarsparloren.se/en

Tänk Om 

Som förälder kan du bidra till att minska riskerna genom att just visa förtroende för din tonåring men samtidigt vara tydlig, konsekvent och restriktiv med alkohol. 

Fyra tips för föräldrar

  • Lyft frågan om alkohol före större helger (valborg, halloween, nyår) och skolavslutningen. Prata om dina förväntningar men också vilka förväntningar som finns hos ditt barn och hens kompisar.
  • Vilka signaler förmedlar du som förälder? Även en liten flaska i ett band runt halsen vid studenten är en symbol som uppmuntrar till att fira med alkohol.
  • Enas om gemensamma regler tillsammans med andra föräldrar.
  • Ta reda på vilka regler skolan har satt upp kring avslutningsfirandet.

Karlskrona kommuns folkhälsoarbete Hur skapar vi det goda livet i Karlskrona?

Folkhälsoarbetet genomsyrar all kommunal verksamhet i mer eller mindre grad. Det finns vissa grundläggande förutsättningar som påverkar om befolkningen ska ha en god hälsa, de brukar benämnas som folkhälsans bestämningsfaktorer. Det är bland annat bra bostadsmiljöer, tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter, utbildningsmöjligheter, infrastruktur som cykelvägar, trafik, en god omsorg men också levnadsvanor som motion, matvanor, sömnvanor, tobak, alkohol med mera.

Karlskrona kommuns övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona kan laddas hem och du hittar det till höger på sidan under Dokument.

Kommunfullmäktige i Karlskrona har utsett representanter till folkhälsorådet, läs mer under sidan Folkhälsoarbetet.

Koll på soc

Socialstyrelsen har tillsammans med Barnombudsmannen tagit fram en ny webbplats www.kollpasoc.se med information för barn och unga om vad soc gör och hur de kan hjälpa och stötta. Webbplatsen drivs av Barnombudsmannen.

Länets folkhälsoarbete

Landstinget Blekinge, länets fem kommuner, Region Blekinge och Länsstyrelsen har tillsammans arbetat fram en länsgemensam folkhälsopolicy, den kan laddas ner och du hittar under Dokument till höger på den här sidan.

Utifrån den länsgemensamma folkhälsopolicyn tas  regionala handlingsplaner fram.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-07-11
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Folkhalsa/