Logga för utskrift

Social mångfald

Karlskrona kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Utgångspunkten för arbetet är den övergripande planen för social mångfald.

  

Normkritik i praktiken

Som del av Karlskrona kommuns mångfaldsarbete har medarbetare fått möjligheten att utbilda sig för att arbeta med normkritik i vardagen. Med utgångspunkt i Karlskrona kommuns mångfaldsarbete lyfts det normkritiska perspektivet. Ett fyrtiotal medarbetare deltog på ett utbildningstillfälle med Åse Werner, folkhälsovetare och sexolog på RFSL. 

Normkritik handlar om att synliggöra normer, att ifrågasätta invanda mönster och genom det skapa fler möjligheter att arbeta professionellt och hitta metoder för att förebygga diskriminering och kränkningar. Statistik visar på att organisationer som arbetar ur ett normkritiskt perspektiv visar sig kunna arbeta aktivt med mångfald och inkludering.

Föreläsningen ökade medvetenheten kring vilka normer som finns och dess begränsningar. Här lyftes definitionen av en norm och vad det innebär att arbeta ur ett normkritiskt perspektiv - hur jag som enskild individ kan göra skillnad men också om hur vi skapar ett jämlikare samhälle med en organisation som arbetar normkritiskt.

Vi behöver ta på oss ”normglasögonen” för att se vilka konsekvenser i form av för- och nackdelar normer innebär, men också för att granska oss själva med de fördomar jag själv har. 

Nyheter i diskrimineringslagen

Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel träder i kraft den 1 januari 2017. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på arbetsgivares och utbildningsanordnares aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med dagens regler. En annan nyhet är att lönekartläggningar ska genomföras årligen.

Till sidan om nyheter i diskrimineringslagen: http://www.do.se/framja-och-atgarda/nyheter-diskrimineringslagen/   

FN:s Barnkonvention

2013 påbörjades en utredning för att eventuellt göra barnkonventionen till svensk lag. Utredningen undersökte till en början om konventionen om barns rättigheter skulle kunna bli svensk lag, för att utvecklas till hur konventionen kan omvandlas till svensk lag. Våren 2016 lämnade den särskilde utredaren Anita Wickström in betänkandet, vilket under hösten 2016 gått på remissrunda till berörda myndigheter och organisationer.

Under våren 2017 sammanställs remissvaren av socialdepartementet och regeringen förväntas lägga en proposition innan året är slut. Eventuell lagstiftning träder i kraft i början av 2018.

Utredningen föreslår bland annat

  • Hur konventionen kan skrivas in i befintliga lagar
  • Att myndigheter för barn ska anpassas till barn
  • Ny straffbestämmelse för misshandel av barn
  • Ett kunskapslyft för ökad kompetens om barns rättigheter

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/213636 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/barnets-rattigheter/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/social-mangfald/