Logga för utskrift

Cykelvägar..cykelvägar

Ämnet skapat av a_m 2017-04-28 15:11

Hej

Läste igenom Kna cykelstrategi och undrar lite..senaste decenniet är 20 km cykelbana utbyggd - är det rätt? 2 mil på 10 år?

Sen i jämförelse med Växjö och Kalmar så cyklar vi mindre - är det kopplat till att vi har sämre cykelbanor eller att vi är latare?

Sen en tidigare fråga jag läst som jag inte hittade nåt om. Cykelväg till våra ytterområden/öar Sturkö, Hasslö - är det något som kommer att inträffa inom de närmaste 10 åren?

dels är det mycket folk som motionscyklar (ökande vill jag tro?)och även turister börjar leta sig utåt på cykel. Polacker kommer i strid ström emellanåt på vägen ut till Hasslö, och den vägen är inte cykelvänlig.

Mvh


Daglig cyklist

Inlägget gjordes 2017-05-30 18:25

Svar till Therese

Tack för din kommentar. Det handlar inte enbart om att ta sig fram snabbt (de som villa ta sig snabbt fram med cykel använder inte cykelbanorna, och det vet du säkert) det är snarare säkerhet - och i viss mån bekvämlighet - jag efterfrågar. Cyklar och cyklister skadas lättare än bilar vid gropar och kanter, och olycksriskerna ökar. Dessutom borde cyklister och gående prioritetas framför bilar, om man nu vill minska bilåkande och öka andra kommunikationsmedel inom K-na tätort, vilket tycks vara någon slags ambition. När det gäller delade utrymmen för cyklister och gående, har företrädare för kommunen tidigare viftat bort synunkter om behovet av att separera cyklande och gående med att "alla måste ju ta hänsyn till varandra". Tyvärr kan jag inte hitta citatet, men det tyder inte på något stort intresse eller förståelse för cyklister och gåendes säkerhet. Det är snarare någon slags anpasslighet till de mest högljudda (=bilister) och undvikande av att ta ställning och riskera att göra sig impopulär. Dessvärre är ditt svar i samma linje, dvs. otydligt. Det är inte flera strategidokument som behövs, det är tydliga konkreta mål, t.ex. "vid alla gatuareten och annan påverkan på trafiken, ska alltid gående och cyklisters framkomlighet och säkerhet prioriteras framför biltrafik", och handlande därefter. Jag inser att det krävs mycket mod och insikt för att stå bakom en sådan formulering, och det förväntar jag mig naturligtvis inte.

Men lite mera samstämmighet mellan ord och handling förväntar jag mig faktiskt.

Therese Aldinge

Inlägget gjordes 2017-05-30 13:28

Hej

Cykelstrategin är ett dokument som visar på Karlskrona kommuns ambition att förbättras som cykelkommun. En ny version som beskriver arbetet för nästa etapp 2018-2021 bereds nu för att tas upp i kommunfullmäktige. Det är ett viktigt dokument för oss som arbetar med frågan för den ger oss möjlighet att synliggöra cykelfrågan i kommunens övriga verksamheter.

Arbetet på Pottholmen har påverkat alla trafikantslag och jag håller med dig att det varit svårt för cyklister att komma fram i samma takt som tidigare, men desto bättre blir resultatet.

Cykelstrategin fokuserar på cykeln som färdmedel. Att separera gående och cyklister är inget som kommunen vägrar göra utan snarare något som eftersträvas där det är möjligt. I sommar kommer cykelvägarna inventeras och förslag på var man kan tydliggöra marksymboler etc. kommer att tas fram.

Att visa varandra hänsyn i trafiken är viktigt för alla trafikanter och jag hoppas att du även i fortsättningen kommer att cykla i Karlskrona.

Med vänlig hälsning

Therese Aldinge

Projektplanerare

Daglig cyklist

Inlägget gjordes 2017-05-29 16:48

Har just hämtat den nya cykelkartan över cykelvägar (och brist på sådana) i K-na med omgivningar. Jag har tidigare läst cykelstrategin. Med dessa dokument jämfört med den dagliga verligheten, blir jag bedrövad, men tyvärr inte förvånad över bristande samstämmighet. Jag bor på Trossö, och har de senaste 15 åren cyklat flitigt längs Fisktorget, Borgmästarekajen, även Järnvägstorget och norrut. Nu är det faktiskt bedrövligare än någonsin med säkerhet och framkomlighet. Pågående byggaktiviteter på Pottholmen och Järnvägstorget med omgivningar är rent livsfarlig för cyklister och också gående. Gropar, grushögar, plöstligt avsmalnande eller helt försvunnen cykelbana. Är detta att prioritera cyklismen?? Det tycks (som vanligt) vara mycket långt mellan högtravande ord och handling; t.ex. att snabbt avsluta grävningar och lägga mjuk och slät asfalt på cykelbanorna. I cykelpolicyn saknas flera viktiga frågor. Man skiljer t.ex. inte på cykel och cykling som transportmedel, tränings-/tävlingsredskap och leksak. Alltså ska alla dessa samsas på cykelbanorna + gående, eftersom kommunen hårdnackat vägrar att skilja på dessa och tydligt markera var cyklar respektive gående ska hålla hus. Hur säkert och kul är det att cykla då? Nej det är nog säkrast för liv och lem (mina egna) att skaffa en stor bränsleslukande SUV.

(jag brukar f.ö. råda gående som blänger surt eller hindrar en när man cyklar på den gemensamma asfaltremasan, att gå mitt i gatan i stället. Det borde vara säkrare, eftersom bilar kan bromsa in och stanna mycket snabbare och enklare än en cykel)

Daglig cyklist

JP

Inlägget gjordes 2017-05-09 14:13

Bifogar tidigare konversation med trafikverket: 

Vi har under flera års tid blivit lovade att en cykelväg ska byggas från Sturkörondellen och hela vägen ut till Sturkö.
Nu är snart delen vid Trummenäs klar, när är resterande delar planerade att startas upp?
Hur går era tankar kring vart ni startar? Jag tycker att cykelvägen mellan Sturkö skola och kyrkan borde prioriteras då det är skolväg. Detta skulle också underlätta för de som vill cykla till Sturköpendeln.
Idag finns i princip ingen vägren och möter du en buss när du kör bil är du i princip tvingad att stanna för att inte bli prejad av vägen. Där vågar jag inte släppa ut mina barn på cykel, det är knappt så jag vågar cykla där själv.

Hej Jennie!

Eftersom det är vi som bygger och innan dess projekterar så är det lätt att tro att det är vi som bestämmer vad som ska byggas men så är det inte. Kommuner och region är de som är ansvariga för regional cykelplan medan Trafikverket är med och finansierar samt projekterar och bygger. Det är alltså de som beslutar vilka sträckor som ska prioriteras osv. Dina synpunkter är därför bättre att lämna till kommun eller regionförbund.

Om du svarar på detta meddelande är det viktigt att du inte ändrar i ämnesfältet för att ditt svar ska hamna rätt.

Med vänlig hälsning

XXXXXX
Kundtjänsthandläggare

Telefon: 0771-921 921

Trafikverket
781 89 Borlänge
www.trafikverket.se

senare kompletterande svar från Trafikverket: 

Jag har nu kollat upp att etapp 2 Senoren-Sturkö är inplanerad till efter 2021 i Blekinges cykelvägsplan. Det är pengarna i den regionala planen som styr hur mycket cykelvägar vi kan göra. Det kan alltså inte Trafikverket påverka.

 

Therese Aldinge

Inlägget gjordes 2017-05-02 15:59

Hej

Det stämmer att när cykelstrategin skrevs fram 2014 så hade cirka 2 mils cykelväg tillkommit de senaste 10 åren. Det kan låta lite men vi kan jämföra med de senaste utbyggda cykelvägarna i kommunen 2015 och 2016, Oskarsvärnsvägen och Gullbernavägen etapp 1. Två sträckor som tillsammans är cirka 1 km och kostnaden var 1,5 miljoner kronor vardera. Grovt räknat kostar i dag 1 km cykelväg cirka 3 miljoner kronor.

Vi har relativt god standard på våra cykelvägar och är nog inte latare än andra svenskar men däremot är den geografiska utbredningen av vår kommun av betydelse. Karlskronas centrum Trossö har endast har en infart, som dessutom är dimensionerad för en stor mängd biltrafik och cykelvägarna är tyvärr inte lika raka och breda.

De flesta städer har växt runt sin stadskärna vilket resulterat i kortare avstånd och därmed lättare för att naturligt främja gång- och cykeltrafik. Hur länge och hur mycket pengar respektive kommun har satsat på att främja cykling, t.ex. genom nya cykelvägar, cykelparkeringar, informationskampanjer etc påverkar givetvis också. Där ligger Kalmar och Växjö före oss.

Cykelväg till Hasslö och Sturkö är efterfrågat av de anledningar som du nämner, även elcykeln möjliggör för att fler är beredda att cykla längre till exempelvis arbetet. Det som kvarstår är dock de höga kostnaderna som medföljer avstånden. Det är Trafikverket som är väghållare på sträckorna, vilket betyder att Karlskrona kommun får ansöka om bidrag på hälften av investeringen genom Länstransportplanen.

Länstransportplanen fördelar pengar för sådana investeringar till hela Blekinge län vilket gör att kommunerna får dela på de årliga anslagen. Åtgärder som prioriteras är kompletteringar i huvudcykelnätet för de tenderar att gynna flest cyklister för minst kostnad, det vill säga de är mest gynnsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Det är inte möjligt att svara på om cykelväg till öarna är aktuellt inom de närmaste tio åren, det beror på hur höga anslag Länstransportplanen medger och om kommunen har möjlighet att finansiera halva kostnaden.

/Therese, projektplanerare

cykelvägar?

Inlägget gjordes 2017-05-02 15:28

Jag skulle gärna se ansvariga i kommunen på t ex Sturkö en lördag/söndag nu när det börjar bli fint väder. Då kommer klungor med cyklister på de smala vägarna och är en fara för både sig själva och alla andra. Cykelvägar skulle underlätta för alla. Och till hösten kommer alla polacker som sett reklamen om cykelstaden Karlskrona - tillåt mig småle...med livet som insats


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-30
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Cykelvagarcykelvagar/