Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Så här användes dina skattepengar 2012

Så här användes dina skattepengar 2012

Publicerad 3 juni 2013 08:15 | Uppdaterad 3 juni 2013 08:17
Under 2012 betalade varje invånare i Karlskrona kommun i genomsnitt 39.404 kronor i skatt till kommunen. För att få fram det beloppet räknas alla invånare – även barn och ungdomar samt andra grupper som normalt inte betalar någon skatt. Kommunen fick dessutom statsbidrag på 6.676 kronor per invånare, vilket innebar att det totalt fördelades 46.080 kronor per person till olika verksamheter.

Vy över Karlskrona

Grundskola och förskola 15 480 kr

Kommunen bedriver förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskola F-9 samt grundsärskola. Det finns också allergiförskola, nattomsorg och resursskolor för elever med behov av särskilt stöd. Under 2012 hade förskolan 3 500 barn och grundskolan 7 000 elever. Varje elev har en skolpeng som följer dem oavsett om de går i en kommunal eller fristående skola.

Gymnasieskola och vuxenutbildning 4 120 kr

Kommunen ansvarar för utbildning i gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). Tillsammans hade de kommunala och fristående gymnasieskolorna 2 300 elever. De fristående skolorna finansieras med elevbidrag från kommunen.

Individ- och familjeomsorg 3 260 kr

Kommunen ger råd, stöd och insatser till barn, ungdomar och familjer. Under 2012 fick 840 hushåll ekonomiskt bistånd från kommunen för att klara sitt uppehälle. Kommunen ansvarar också för budget- och skuldsanering, konsumentrådgivning och familjerådgivning.

Handikappomsorg 5 280 kr

Kommunen ger stöd, service och omvårdnad till cirka 650 personer som har en funktionsnedsättning – fysisk, psykisk eller intellektuell. Målet är att ge stöd och insatser så att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra.

Äldreomsorg 11 010 kr

Kommunen ger stöd, service och omsorg till personer från 65 år. Verksamheten omfattar särskilda boenden, hemtjänst, dagverksamheter och trygghetslarm. Under året utfördes 430 000 timmar i hemtjänsten, varav 92 000 av privata utförare. Kommunen har 770 lägenheter i särskilt boende och 1 470 personer hade trygghetslarm.

Idrott och fritid 1 070 kr

Kommunen driver anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet, motionsspår och fritidsgårdar. Kommunen arbetar också med folkhälsa, friluftsliv och ger ekonomiskt stöd till föreningar. Simhallen och varmbadhuset, som delvis finansieras
med avgifter, hade 108 000 badande under 2012.

Kultur, bibliotek och kulturskola 820 kr

Kommunen driver folkbibliotek, kulturskola, ger bidrag till studieförbund och kulturföreningar samt ansvarar för konstverksamhet. Tillsammans lånade biblioteken ut 502 000 böcker och media under året.

Gator, vägar, grönytor, lekplatser och badplatser 1 290 kr

Kommunen äger och förvaltar fastigheter, gator och vägar, park-, natur- och fritidsanläggningar. Kommunen ansvarar för 220 km vägar, 60 km gång och cykelvägar, 63 broar och 14 500 gatlysen.

Hamnar, färjeterminal och småbåtsbryggor 80 kr

Kommunen står för drift och underhåll av bland annat 2 industrihamnar, 5 landningshamnar för fisk, 7 skärgårdshamnar/gästhamnar och 40 fritidsbåtsbryggor. Drift och underhåll finansieras delvis genom avgifter.

Vatten, avlopp och renhållning 0 kr

Kostnaderna för vatten, avlopp och renhållning täcks av avgifter. Av småhusägarna sorterar nästan alla, 99 procent, sitt hushållsavfall. Motsvarande siffra för dem som bor i fler familjshus är 91 procent.

Miljö och samhällsbyggnad 160 kr

Kommunen svarar för fysisk planering, bygglovshantering, miljö- och hälsoskydd, riskhantering och tomtkö. Under året har 9 nya detaljplaner antagits, bland annat för Bergåsa centrum, Trummenäs udde och ABB:s utbyggnad på Verkö.

Stöd till kollektivtrafik 1 080 kr

Kommunen lämnar ekonomiskt stöd till buss- och båttrafik samt färdtjänst.

Räddningstjänst 610 kr

Räddningstjänst utförs av ett kommunalförbund som ägs av Karlskrona och Ronneby kommuner gemensamt.

Övriga verksamheter och utvecklingsprojekt 1 820 kr

I verksamheten ingår bland annat den demokratiska beslutsprocessen som också omfattar val till kommun, landsting, riksdag och EU. Här finns också kommunens strategiska ledning, utvecklingsprojekt och internservice.

Detta är en artikel ut tidningen "iKarlskrona"

Läs mer om tidningen

 • fördelning av skattemedel

 • Siffror från året som gick…

  Karlskrona kommuns befolkning minskade år 2012 med 524 personer och uppgick den 31 december till 63 691 invånare.

  Av befolkningen är 41,9 procent under 35 år och det finns 139 nationaliteter representerade i kommunen.

  • Karlskrona är landets 33:e kommun i storleksordning, beräknat efter antalet invånare
    
  • Karlskrona har lägst kommunalskatt i Blekinge, 21,19 procent
    
  • Karlskronas skulder var vid årsskiftet 686 miljoner kronor, vilket betyder 10.771 kronor per invånare. Låneskulden har ökat med 57 miljoner kronor jämfört med tidigare år
    
  • Antalet anställda i kommunen är cirka 5.200, av dem är 80 procent kvinnor och 20 procent män

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-06-03
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Sa-har-anvandes-dina-skattepengar-2012/