Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Regeringen säger ja till att Blekinge Arkipelag kan utses ti...

Regeringen säger ja till att Blekinge Arkipelag kan utses till biosfärområde

Publicerad 9 september 2010 13:50 | Uppdaterad 9 september 2010 14:16
Blekinge Arkipelag är nu nära att hamna på UNESCOS lista över biosfärområden när regeringen den 9 september gav klartecken.

I Sverige finns det  i dagsläget bara två biosfärområden, Kristianstad Vattenrike och Kinnekulle med Vänerskärgården. Våren 2011 fattar UNESCO beslut om Blekinge Arkepelag tillsammans med Älvlandskapet Nedre Dalälven blir område nummer tre och fyra i Sverige.

Syftet med ett biosfärområde är att biologisk mångfald ska bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas. Ett biosfärområde ska dessutom vara arena för forskning och undervisning. Flera syften ska samverka och förstärka varandra.

Länsstyrelsen i Blekinge län har tillsammans med Karlskrona, Ronneby samt Karlshamns kommuner utarbetat en ansökan om utpekande av Blekinge Arkipelag som biosfärområde. Ansökan har förankrats lokalt och regionalt. 

Skärgårdsbild med båt och fågelungarBlekinge Arkipelag

Området, som omfattar större delen av Blekinges kust och skärgård, är cirka 213 000 hektar stort och utgörs av såväl tätbefolkade kuststräckor (inklusive tre städer) som mer glesbefolkade skärgårdsområden och öppna havsområden. Blekinge Arkipelag är mycket attraktivt för boende, turistverksamhet och för det rörliga friluftslivet. Konceptet en hållbar och levande skärgård framhålls i ansökan. Bland annat betonas betydelsen av traditionella kunskaper kring nyttjandet av naturresurser såväl inom småskaligt, kustnära fiske som inom jordbruk och betesdrift.

Områdets geomorfologi och geologi i kombination med det milda, kustpräglade klimatet samt variationen mellan sött och bräckt vatten har skapat unika förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Inom det föreslagna biosfärområdet finns sammanlagt 1 kulturreservat, 37 naturreservat och 72 Natura 2000-områden. Två våtmarksområden av internationell betydelse (Ramsar-områden) har pekats ut. Inom området finns arter och naturtyper som omfattas av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet men också av internationella och nationella rödlistor, bl.a. 449 nationellt rödlistade arter.

Mer information om regeringens positiva beslut att godkänna Blekinge Arkipelag som biosfärsområde i regeringens pressmeddelande 2010-09-09

För mer information kontakta

Sven-Olof Petersson
strategisk utveckling, klf
0455-30 33 52

Birgit Juel
näringslivsenheten, klf
0455-30 48 33 

This is an email address
 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-09-09
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Regeringen-sager-ja-till-att-Blekinge-Arkipelag-och-Alvlandskapet-Nedre-Dalalven-kan-utses-till-biosfaromraden-av-UNESCO/