Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Ny parkeringsstrategi ger bättre parkeringsmöjligheter och b...

Ny parkeringsstrategi ger bättre parkeringsmöjligheter och bättre underhåll av stadens gator

Publicerad 19 augusti 2011 09:31 | Uppdaterad 19 augusti 2011 09:45
Förslaget innebär att samtliga parkeringsplatser på Trossö avgiftsbeläggs och delas in i tre zoner för att passa parkeringsbehoven i stadens olika delar. De ökade inkomsterna från parkeringsavgifterna ska användas till underhåll och utveckling av stadsmiljön.

Förslaget till ny parkeringsstrategi har utarbetats i samverkan med Karlskrona Handel och Service, Fastighetsägarna Syd och Blekingetrafiken.

Parkeringsstrategin ska:

 • Skapa en attraktiv stad med god tillgänglighet av parkeringsplatser som främjar handeln på Trossö och samtidigt tillgodoser behoven av boendeparkeringar och arbetsplatsparkeringar
 • Komma tillrätta med det eftersatta underhållet på gatu- och parksidan då de ökade intäkterna ska gå till underhåll, städning och förnyelse av stadsmiljön
 • Underlätta snöröjning och framkomlighet vid snörika vintrar samt underlätta städning av staden
 • Minska biltrafikens negativa effekter och stödja utveckling av kollektivtrafiken

Tekniska förvaltningen har arbetat fram förslaget som bland annat grundar sig på Gehl Architects stadsmiljöanalys och utredningen ”Trafikstrategi för en attraktiv stad”.

Bakgrund

År 2007 påbörjades arbetet med en parkeringsinventering för att klarlägga hur många tillgängliga parkeringsplatser som finns på Trossö, inventeringen kompletterades 2010.

Det finns tre olika grupper som har parkeringsbehov.

 • Boende på Trossö
 • De som arbetar på Trossö
 • De som besöker Trossö för att exempelvis handla

Beläggningsgraden på parkeringsplatserna på Trossö är i snitt 75 % på dagtid. Variationen är stor mellan olika tider och olika delar av staden. Till exempel är det brist på centrala parkeringsplatser på lördagar och brist på parkeringsplatser i anslutning till varvet och i handelshamnen på vardagar.

Förslaget i korthet

 • Avgiftstid vardagar klockan 09.00 - 16.00.
 • All parkering är gratis i alla zoner efter klockan 16.00 på vardagar 
 • De mest centrala parkeringsplatserna (röd zon) avgiftsbeläggs lördagar mellan klockan 10.00 och 14.00, övrig parkering är fortsatt avgiftsfri på lördagar
 • De kostnadsfria korttidsparkeringsplatserna har inventerats och i flera fall fått en bättre placering. Antalet korttidsplatser minskar något i antal och föreslås få en enhetlig parkeringstid på 10 minuter
 • De som bor på Trossö kan köpa ett boendeparkeringskort för 150 kronor per månad. Kortet tillåter parkering upp till sju dygn i sträck (gäller ej i röd zon)
 • De som pendlar in och arbetar på Trossö kan köpa månadskort som kostar 250 kronor per månad. Kortet ger rätt att parkera hela dagar (gäller ej i röd zon)
 • Vägvisningen till de centrala parkeringsplatserna förbättras
 • Fasta städdagar med tidsbegränsat parkeringsförbud införs
  Grön och blå zon; varje gata 3 timmar en dag i veckan
  Röd zon; parkeringsförbud 03.00 – 07.30 varje dag

Karta som visar förslaget och taxor, pdf 152 kB

Parkeringar Trossö

Förslaget innebär att parkeringsplatserna kommer att utnyttjas på ett bättre sätt och det kommer att bli mindre trafik med bilar som åker runt och letar efter lediga platser. Effekten kommer att bli en bättre miljö i staden. 

Genom att införa fasta städdagar inom gatunätet på Trossö så förbättras veckostädningen och möjligheterna att effektivt sköta snöröjning. Staden blir renare, attraktivare och fungerar bättre under snörika vintrar.

De ökade intäkterna som blir följden ska i sin helhet användas till underhåll av gatorna och de offentliga miljöerna och till förnyelse av stadsmiljön. På detta sätt kan stadens attraktivitet säkras och vidareutvecklas.
Jämförelse med andra kommuner
En jämförelse har gjorts med Kalmar, Kristianstad, Växjö och Halmstad. Jämförelsen visar att alla dessa städer redan har avgiftsbelagd parkering i hela centrum. Avgiftsnivåerna och de avgiftsbelagda tiderna skiljer något mellan städerna men principerna ligger helt i linje med föreliggande förslag.

Antal avgiftsbelagda
kommunala p-platser
Intäkter 2009 (SEK)
Karlskrona 650 4 256 000
Kristianstad  4 300 19 122 000
Kalmar  2 800 11 923 000
Halmstad  6 200 12 308 000
Växjö  2 900  18 442 000
Karlskrona, enligt förslag  3 600

Bedömt
10 – 14 000 000

Ekonomi och tidplan

För att genomföra den nya parkeringsstrategin krävs investeringar i 50 nya avgiftsautomater på Trossö till en kostnad av 5 miljoner kronor. Investeringen medför en ökad kapitalkostnad och drifts-, och skötselkostnad som beräknas till cirka 1 miljon per år.

I förslaget ingår också en kvalitetshöjning vad gäller städning av stadens gator som medför en ökad kostnad på cirka en halv miljon kronor per år.

Intäkterna vid genomförande av förslaget beräknas kunna öka till mellan 10 och 14 miljoner kronor per år från nuvarande 4,2 miljoner per år.

Upphandling och installation av avgiftsautomaterna kommer att ta sex till åtta månader efter att beslut är fattat. Detta innebär att genomförandet kan ske innan halvårsskiftet 2012.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-08-19
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Ny-parkeringsstrategi-ger-battre-parkeringsmojligheter-och-battre-underhall-av-stadens-gator/