Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Resultat av medborgarundersökningen 2008

Resultat av medborgarundersökningen 2008

Karlskrona kommun får något sämre betyg än 2006 i den medborgarundersökning som gjorts 2008. Det är främst index för medborgarnas inflytande och index för den kommunala verksamheten som visar sämre resultat än vid den förra undersökningen.

Bakgrund

Karlskrona kommun deltog 2006 för första gången i Statistiska Centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning. Undersökningen görs i Karlskrona kommun vartannat år. I undersökningen kan kommunen jämföras med andra deltagande kommuner och man kan också jämföra med tidigare undersökningar.
2008 deltog 193 av landets kommuner i undersökningen.

Kommunen vill genom att delta i undersökningen få ett underlag för att kunna göra prioriteringar av frågor eller verksamheter i syfte att få nöjdare medborgare. Undersökningen visar inom tre områden vad medborgarna tycker om kommunen.

De områden som undersöks är: 

  • hur kommunen är som en ort att leva och bo på (Nöjd-Region-Index, NRI)
  • hur kommunen klarar sina uppgifter (Nöjd-Medborgare-Index, NMI)
  • hur medborgarna ser på sin egen möjlighet till inflytande (Nöjd-Inflytande-Index; NII)

Karlskrona kommun gör dessutom en särskild jämförelse med kommunerna i det så kallade 3KHV-samarbetet. De deltagande kommunerna är Karlskrona, Kristianstad, Kalmar, Halmstad och Växjö. Resultatet av den jämförelsen kommer vid ett senare tillfälle.

Undersökningen

Datainsamlingen görs via en postenkät som skickas till ett urval av medborgare i åldern 18-84 år i kommunen, totalt 1 010 personer. Frågorna belyser medborgarnas bild av kommunen och dess verksamhet snarare än den faktiska erfarenheten. Till exempel behöver den som svarat inte ha egna erfarenheter av skolverksamheten för att ge sin bild av den.

Det betyder att för att höja index behöver det inte nödvändigtvis vara verksamheten som behöver förbättras utan medborgarnas bild av verksamheten, genom exempelvis mer information.

Undersökningen gjordes i år under tiden 15 september – 3 november. SCB skickade ut frågeblanketten med kommunens egna missiv samt tre påminnelser. Formuläret bestod av frågor kring 30 olika verksamheter eller faktorer i kommunen samt ett antal bakgrundsfrågor och erfarenhetsfrågor.

Resultatet presenteras med tabeller, matriser samt jämförelsetal i en rapport. Den 18 december presenteras hela undersökningen på SCB:s portal:
www.medborgarundersokning.scb.se
Där finns även resultaten från tidigare undersökningar.

Resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex som kan variera från 0 till 100. Ett högre index visar på mer nöjda medborgare. Ett index under 40 är icke godkänt, index mellan 40 – 74 är godkänt och ett index över 75 är väl godkänt.

Resultat 2008

Svarsandelen i höstens undersökning är 51 procent i Karlskrona kommun.

Karlskrona kommun som en plats att bo och leva på

Nöjd-Region-Index (NRI) är 64, det är samma resultat som i undersökningen 2006. Genomsnittsindex för samtliga kommuner är också 64.

Medborgarna om Karlskrona kommun som en plats att bo och leva på

Faktorer Karlskrona kommun 2006 Karlskrona kommun 2008 Samtliga kommuner 2006 Samtliga kommuner 2008
Nöjd-Region-Index 64 64 64 64
Rekommendation 70 69 67 67
Arbetsmöjligheter 43 47 43 48
Utbildningsmöjligheter 57 55 55 57
Miljö 71 69 70 69
Bostäder 50 47 52 51
Trygghet 40 45 52 53
Kommunikationer 51 49 48 49
Kommersiellt utbud 60 61 56 57
Fritid 69 67 56 68
Antal svarande 511 512 31701 48416

Karlskrona kommuns verksamheter

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är 51 och det är en lite försämring jämfört med resultatet 2006 som blev 52.  Genomsnittsindex för samtliga kommuner är 54, något högre än resultatet för Karlskrona kommun.

Medborgarna om Karlskrona kommunsverksamheter

Verksamheter Karlskrona kommun 2006 Karlskrona kommun 2008 Samtliga kommuner 2006 Samtliga kommuner 2008
Nöjd -Medborgar-Index 52 51 52 54
Bemötande - Tillgänglighet 56 57 61 61
Förskolan 64 61 65 64
Grundskolan 59 56 60 59
Gymnasieskolan 58 58 61 61
Äldreomsorgen 48 46 49 51
Stöd för utsatta personer 46 41 48 48
Gator och vägar 48 50 47 51
Gång- och cykelvägar 53 53 53 54
Fritid - Idrott 69 65 67 64
Fritid - Kultur 54 53 56 58
Miljöarbete 52 54 55 64
Vatten och avlopp 59 66 66 77
Renhållning 61 61 64 64
Räddningstjänsten 71 76 72 77
Antal svarande 511 512 31701 48416

Inflytandet i Karlskrona kommun

Nöjd-Inflytande-Index (NII) är 35, vilket är sämre än resultatet 2006 som var 39. Genomsnittsindex för samtliga kommuner är 40.

Medborgarna om inflytandet i Karlskrona kommun

Faktorer Karlskrona kommun 2006 Karlskrona kommun 2008 Samtliga kommuner 2006 Samtliga kommuner 2008
Nöjd-Inflytande-Index 39 35 40 40
Tillgänglighet 43 39 49 48
Information - Öppenhet 51 49 52 53
Påverkan 35 31 38 38
Förtroende 43 34 45 44
Antal svarande 511 512 31701 48416


Läs hela undersökningen, pdf 1 Mb

För mer information
Pia Kronengen
utredare
Telefon 0455-30 30 15

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-12-16
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Medborgarundersokning/