Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Karlskronaborna tycker till om översiktsplanen

Karlskronaborna tycker till om översiktsplanen

Publicerad 27 januari 2010 10:56 | Uppdaterad 27 januari 2010 11:00
Karlskrona kommuns kommande översiktsplan för tiden fram till 2030 har varit ute på samråd. Sammanlagt har ett 90-tal synpunkter kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det är 41 enskilda personer som haft synpunkter, 20 intresseorganisationer, 7 företag, 6 myndigheter, 10 nämnder och kommunala bolag, 3 politiska partier och 3 grannkommuner.

Översiktsplanen har tagits emot positivt till stora delar, många är positiva till kommunens utveckling i stort. Samtidigt finns en avvaktande inställning till förändringar i den egna närmiljön. Ett fåtal ifrågasätter kommunens kvantitativa utvecklingsmål.

Sammanfattning av samrådsmötena

Sex samrådsmöten har hållits på olika platser i kommunen, här följer en sammanfattning på de synpunkter som framfördes vid mötena.

Holmsjö

Tågstoppet är viktigt att bevara och även förbättrad busstrafik.
Det är positivt med en utbyggnad i strandnära lägen.
Gång- och cykelväg saknas utmed riksväg 28.
Innehållet om Holmsjö i översiktsplanen utvecklas.
Konsekvenser av vindkraftsetableringar diskuterades.

Jämjö

Det finns behov av lägenheter centralt i samhället, inte minst för seniorer.
Vad händer med E22 genom samhället?

Rödeby

Det behövs fler seniorboenden/lägenheter i centrum.
Det är positivt med förslag på ett torg i hörnet Johannesbergsvägen/Rödebyvägen.
Fler parkeringsplatser efterlyses i centrum.

Nättraby

Fler seniorbostäder önskas.
Åkermarken bör värnas.
Vägarna är dåliga och grundläggningsförhållandena i dalgången bör uppmärksammas.
Konflikter kan uppstå mellan bebyggelse och aktiva jordbruk med djurhållning.

Lyckeby

Förutsättningarna för flyttning av Karlskrona-Lyckå ridklubb diskuterades.
Saltö udde och de norra delarna av Bastasjö debatterades.
Kring Bastasjö efterlystes förtydliganden av rekreationsområdets utbredning i förhållande till bebyggelseutveckling.

Trossö

Kålöförslaget diskuterades flitigt. Allt ifrån att bibehålla ön som den är idag till att bygga gångbro och även bejakande av översiktsplanens förslag om exploatering. Diskussion om förhållningssätt till klimatförändringar och stigande havsvattennivåer togs upp liksom stadsmiljöfrågor i allmänhet.
En trafiknätsanalys och parkeringsstrategi efterfrågas för trafikmiljön på Trossö.

Nästa steg i arbetet med översiktsplanen

Den nya kunskap som kommit fram ska nu analyseras och arbetas in i översiktsplanen. Bland annat diskuteras följande förtydligande och revideringar:

 • Kompletterande vattenutredning för att utreda konsekvenser av höjda havsvattennivåer 
 • Kompletterande trafiknätsanalys och parkeringsutredning för att analysera  förutsättningarna för alla trafikslag, inklusive kollektivtrafik, fotgängare och cyklister
 • Förtydliga ambitioner kring bland annat Bastasjö och Gullberna station
 • Utreda möjligheter till dubbelspår mellan Gullberna station och Karlskrona C inklusive ombyggnad av Bergåsa station och godsrangering i Torskors
 • Fördjupa utvecklingsanalyserna för kommunens hamnar kopplat till utveckling av Saltö, bland annat  hur riksintressen för fiskenäring kan tillgodoses
 • Studera förutsättningar för lättnader för strandskyddsdispenser kring fler sjöar på landsbygden
 • Revidera förslag till nya bostäder väster om Nättraby utifrån ny kunskap om natur- och kulturmiljöintressen
 • Fördjupa beskrivning och konsekvensanalyser

I mars fattar kommunstyrelsen beslut om att ställa ut planen och under april till maj är planen utställd för ny granskning. Planen förväntas kunna beslutas av kommunfullmäktige efter sommaren.

Fakta om samrådet

Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun har varit föremål för samråd. Under samrådstiden den 6 november 2009 till den 6 januari 2010 har samrådsmöten har hållits och samrådshandlingar funnits tillgängliga på följande platser:

 • Lyckeby 
 • Nättraby 
 • Rödeby 
 • Jämjö 
 • Holmsjö 
 • Trossö

Lördagen den 5 december 2009 fanns politiker och tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen i Wachtmeister Galleria tillsammans med representanter från de kommunala bolagen för att informera om översiktsplanen och utvecklingsprojekt.

Utöver dessa möten har informationer hållits för föreningar och grupper som vänt sig till förvaltningen samt enskilda markägare som har önskat diskutera.

För mer information
Hans Juhlin    
Stadsarkitekt  
0455 - 30 32 67 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2010-01-27
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Karlskronaborna-tycker-till-om-oversiktsplanen/