Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ingen helhetsbild och bristande rutiner

Ingen helhetsbild och bristande rutiner

Publicerad 30 juni 2014 10:51 | Uppdaterad 30 juni 2014 13:00
Den externa utredningen av kommunens agerande i olika ärenden som rör åttaåriga Yara visar både på bristande rutiner och olyckliga omständigheter. Det är också tydligt att flickans situation förändrades efter sportlovet 2014.

Utredningen visar att helhetsbilden av Yara och hennes situation saknas trots att hon hade många olika kontakter med kommunen från det hon kom till Sverige. Bara på socialförvaltningen var 11 handläggare inblandade i fem olika ärenden som rörde flickan.

I skolan engagerade sig också skolpersonalen när de märkte att allt inte stod rätt till. Bland annat gjordes hembesök och kontakt togs med vårdnadshavaren då Yaras frånvaro ökade efter sportlovet. Skolans rektor fick information och läraren som gjorde hembesöken ansåg att en anmälan borde göras till socialtjänsten. Någon anmälan gjordes aldrig och Yaras situation diskuteras heller inte på någon elevhälsoträff.

Två faser

Utredningen visar att Yaras liv i Sverige kan delas upp i två faser – tiden före och efter tingsrättens beslut 2013-12-23 då morbrodern utsågs till vårdnadshavare.

Under 2013 var många aktörer inblandade i frågor som rörde Yara. Hon hade en god man som hon träffade regelbundet. Hon hade kontakt med socialtjänsten, hon gick i skolan och på fritidshem. Yara verkade trivas i skolan och fann sig väl tillrätta i Karlskrona.

Yara bodde hos sin morbror och moster och alla inblandade parter var överens om att morbrodern borde bli hennes vårdnadshavare. Det var också föräldrarnas önskan. När tingsrättens beslut om att utse morbrodern till vårdnadshavare vann laga kraft i januari upphörde både den gode mannens och socialtjänsten uppdrag. De enda kontakter som fanns kvar utanför familjen var skolan.

Brister i rutinerna

Även om Yara verkar ha haft det bra under den tid som hon hade en god man så visar utredningen på brister i socialtjänstens rutiner som kanske kunde ha påverka den tragiska utgången.

Socialtjänsten har skriftliga rutiner för att ta emot ensamkommande barn. Men rutinerna följs inte och har heller inte uppdaterats efter ändringar i lagar och förordningar. Istället har verksamheten utvecklat en ”egen policy” som innebär att ensamkommande barn som placeras hos släktingar inte bedöms ha något vårdbehov. Konsekvensen blir att barnet och familjen inte får det stöd och den uppföljning som barn i familjehem får.

En annan allvarlig brist är att elva olika handläggare var involverade i Yaras fall. Det innebar att det inte fanns någon kontinuitet i kontakten med Yara och det var heller ingen handläggare som såg hennes eller familjens hela livssituation.

När det gäller skolan konstaterar utredaren att man brustit i anmälningsplikten. Ingen kontakt togs med socialtjänsten, varken för konsultation eller anmälan, trots stor oro och misstankar om att allt inte stod rätt till i hemmet. Skolpersonalen har gjort mycket för att stödja och hjälpa Yara men socialnämnden är den enda myndighet som kan utreda hennes förhållande mot vårdnadshavarens vilja.

Utredningen visar att det finns stora brister när det gäller anmälningsskyldigheten inom skolans verksamhetsområde. Det finns en broschyr men den är knappast känd på skolorna och används inte. Den är heller inte uppdaterad efter ändringar i lagstiftningen.

Yaras frånvaro i skolan ökade drastiskt från och med mars månad 2014, hon var då borta mer än 60 procent av skoltiden. Enligt skolans regler ska elevens frånvaro tas upp på en elevhälsoträff om den överstiger 20 procent. Yaras situation togs aldrig upp vid någon elevhälsoträff.

Förslag till förbättringar

Utredaren ger en lång rad förslag till förbättringar inom de tre nämnder som berörs, de viktigaste är:
• samverkan mellan kommunens verksamheter för att få helhetsperspektiv och kunskap om varandras uppdrag
• tydliga rutiner för ensamkommande barn (ska också omfatta barn som bor hos släktingar)
• tydliggöra vem som har ansvar för att revidera rutiner och riktlinjer när ändringar görs i lagar och föreskrifter
• tydlig rutin för skolans anmälningsplikt – utbildning och uppföljning

Utredningen

Utredningen som gjorts av Ann-Christine Petersson på ACP-konsult omfattar tiden 2013-02-05 till 2014-04-30 och berör tre av kommunens nämnder; överförmyndarnämnden, socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden.
Syftet med utredningen, som kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren beslutade om direkt efter flickans död, är att
• kartlägga kommunens agerade i olika ärenden som rör Yara
• visa på brister i handläggningen inom kommunens verksamheter och i samverkan med andra myndigheter
• föreslå förbättringar för att minimera riskerna i framtiden

Läs hela den externa utredningen, pdf

För mer information
Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommundirektör
0455-30 47 44

Ann-Christine Petersson
ACP-konsult
0709-28 62 80

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-06-30
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Ingen-helhetsbild-och-bristande-rutiner/