Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Hur ska Karlskrona se ut år 2030?

Hur ska Karlskrona se ut år 2030?

Publicerad 5 november 2009 11:17 | Uppdaterad 2 december 2009 08:32
Nu får kommuninvånarna tycka till om Karlskrona kommuns förslag på Översiktsplan 2030.

Omslag Översiksplan 2030 samrådshandlingEn strategi för Översiktsplan 2030 har presenterats för Länsstyrelsen och kommuninvånarna vid allmänna möten under våren 2009. Många värdefulla synpunkter har lämnats och ett förslag till översiktsplan har därefter arbetats fram.

Processen med översiktsplanen går nu in i ett nytt skede med samråd och en bred medborgardialog. Därefter lyfts planen till utställning innan kommunfullmäktige kan besluta om antagande av översiktsplanen. Samrådet pågår mellan den 6 november 2009 till den 6 januari 2010. 

 

Välkommen till samrådsmöten

Sju stycken samrådsmöten genomförs runt om i kommunen: Holmsjö, Rödeby, Jämjö, Nättraby, Lyckeby och Trossö.

Tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 i Holmsjö skola
Onsdagen den 18 november 2009 kl 18.30 i fd kommunhuset i Rödeby
Torsdagen den 19 november 2009 kl 18.30 i Jändelskolan i Jämjö
Måndagen den 30 november 2009 kl 18.30 i Nättrabyskolan
Onsdagen den 2 december 2009 kl 18.30 i Lyckeby medborgarhus
Torsdagen den 3 december 2009 kl 18.30 i Konsthallen på Trossö
Lördagen den 5 december 2009 kl 11.00-14.00 i Wachtmeister Galleria

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är vägledande för framtida beslut om kommunens mark- och vattenanvändning och är därför ett viktigt strategiskt dokument. Planen redovisar var och hur ny bebyggelse kan tillkomma samt en stor mängd andra frågor som rör den fysiska planeringen.

Unika möjligheter

Karlskrona kommun har unika möjligheter. Här finns stadsmässiga kvaliteter i ett levande världsarv. Här finns mindre samhällen och tätorter och här finns en levande landsbygd, från skärgården i söder till skogsbygden i norr, med enskilda gårdar och mindre byar. Den stora variationen av boendemiljöer och boendeformer är en tillgång som kan utvecklas ytterligare. I hela kommunen finns närhet till såväl grönska som sjö eller hav.

Förtätning och funktionsomvandling

För att utveckla Karlskrona som bostadsort behövs både nybyggnation och förädling av befintliga områden, bostadsbestånd och miljöer. Förslaget till översiktsplanen fokuserar på förtätning och funktionsomvandling där befintlig infrastruktur och service utnyttjas optimalt, naturligtvis med respekt för bevarande av tätortsnära rekreationsområden och natur.

Stadsmiljöfrågor, grönstruktur och vindkraft har särskild betydelse i planen och redovisas fördjupat i särskilda dokument. Förutom nya bostadsområden pekas också markreserver ut för näringslivet med verksamheter, service och andra samhällsviktiga funktioner. 

5000 nya bostäder

Kommunen har de senaste åren ökat med ungefär 500 personer årligen. En ökning som förväntas fortsätta, vilket också är en kommunal ambition. Översiktsplanen redovisar närmare 5 000 nya bostäder inom planperioden, allt ifrån flerbostadshus till grupphusbebyggelse, radhus och villor. Om och när dessa kan byggas beror framför allt på efterfrågan, och på intresse från exploatörer och byggare av att satsa på nybyggnation.

Genom de förslag som finns i översiktsplanen skapas förutsättningar för en stor variation i utbudet av attraktiva boendemiljöer samtidigt som ansvar tas för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Nya bostäder och bebyggelsemiljöer ska hålla hög kvalitet och uppfattas attraktiva samtidigt som det också ska finnas nyproducerat boende till rimligt pris.

Mer information om förslaget på Översiktsplan 2030 och samrådshandlingar

För mer information

Hans Juhlin
samhällsbyggnadschef
telefon 0455-30 32 67

Ola Swärdh
plan- och bygglovchef
telefon 0455-30 35 11

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-12-02
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Hur-ska-Karlskrona-se-ut-ar-2030/