Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Granskning av verksamheten vid Utveckling i Karlskrona AB

Granskning av verksamheten vid Utveckling i Karlskrona AB

Publicerad 25 januari 2017 11:13 | Uppdaterad 25 januari 2017 11:15
Granskningen av verksamheten vid Utveckling i Karlskrona AB har visat brister i hur rutiner och riktlinjer följs. Det finns också ett behov av att se över den interna kontrollen.

Granskningen har gjorts dels som en intern kontroll av verksamheten och dels av en extern advokatbyrå som tittat på bolagets kontrollfunktioner och hur de aktiebolagsrättsliga och kommunalrättsliga kraven uppfylls. Syftet med granskningen är att säkerställa att regelverket följs i framtiden.

Det regelverk av riktlinjer, policys och instruktioner som funnits har varit tillräckligt, men bristande styrning och internkontroll har gjort att regelverket inte har följts. Brister har funnits i genomförandet av, och uppföljning av internkontrollen.

Det finns inga skäl att misstänka att brott har begåtts och det finns också rapporterade händelser som inte brutit mot gällande regelverk.

En rad åtgärder har vidtagits i bolaget för att säkerställa att regelverket följs. Kommundirektören, tillika vd i moderbolaget, kommer att vidta ytterligare åtgärder. En översyn av regelverket ska göras liksom av information och utbildning om regelverket.

Sammanfattning

Granskningen har gjorts på två sätt. Dels i en extern granskning där en genomgång har gjorts om bolaget har tillräckliga och ändamålsenliga kontrollfunktioner med mera. Den har gjorts av Advokatfirman Glimstedt.

Det har också gjorts en intern granskning där transaktioner, verifikationer etcetera har gåtts igenom och kontrollerats mot gällande regelverk. Den interna granskningen är gjord av moderbolaget i kommunens bolagskoncern.

Resultatet av granskningarna är sammanfattningsvis följande:

 • Bolaget har vid ett flertal tillfällen och regelmässigt brutit mot gällande policys, riktlinjer och regelverk.
 • Gällande policys, riktlinjer och regelverk har i några fall inte varit helt anpassade till bolagets verksamhet. Några initiativ att anpassa regelverket har inte tagits från bolagets sida. 
 • Det finns inte några skäl att misstänka att brott har begåtts.
 • Det finns rapporterade händelser som inte varit brott mot gällande policys, riktlinjer och regelverk.  
 • Bolagsordning uppfyller samtliga aktiebolagsrättsliga och kommunalrättsliga krav (3:17 KL och 3:1 ABL)
 • En arbetsordning bör övervägas
 • VD-instruktionen bör tydliggöras avseende handlingars utlämnande och upphandling

De avvikelser från policys och regelverk som framkommit är att betrakta som administrativa förseelser. Genom vd-instruktion och genom delegering från styrelsen har bolagets vd varit ytterst ansvarig för att regelverket följs och att avvikelser rapporteras till bolagets styrelse. Vid avvikelser är det också vd:s ansvar att vidta åtgärder. 

Vd har inte rapporterat några avvikelser från policys och regelverk och inte heller vidtagit några åtgärder för att komma tillrätta med avvikelserna.

Vidtagna åtgärder i bolaget

Bolaget har under 2016 vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att gällande policys, riktlinjer och regelverk följs.

Bolaget har:

 • Sett över och förbättrat inköps-, beställnings- och uppföljningsrutiner
 • Sett över och attestreglementet och implementerat godkännanderutiner och attestnivåer utifrån en risk och konsekvensanalys
 • Förbättrat den interna kontrollen utifrån en risk och konsekvensanalys
 • Implementerat åtgärder och säkerställt löpande redovisningar till styrelsen

Planerade åtgärder

Utöver de genomförda åtgärderna kommer kommundirektören, tillika vd för moderbolaget att föreslå att

 • Rekommendationerna från externa granskningen
 • En översyn av kommunens policys och riktlinjer görs
 • En översyn av hur information och utbildning kring de interna styrande dokumenten sker

Bakgrund

Bolagets verksamhet har sedan 1 januari 2015 förändrats då näringslivsavdelningen flyttades från bolaget till kommunledningsförvaltningen. Bolagets vd påbörjade tillsammans med moderbolagets vd ett arbete som bland annat resulterade i att kommunfullmäktige under våren 2016 beslutade om ändrade ägardirektiv för bolaget.

Våren 2016 slutade vd och den evenemangsansvarige vid bolaget.

Media har i en serie granskande inslag och artiklar rapporterat om händelser där bolaget anses ha brutit mot Karlskrona kommuns regler och policys. Bland annat gällande representation, gåvor, tjänsteresor, upphandlingar och inköp.

Bilagor

Granskning av verksamheten vid Utveckling i Karlskrona AB, pdf

Rapport avseende utveckling Karlskrona AB, pdf

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Granskning-av-verksamheten-vid-Utveckling-i-Karlskrona-AB/