Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Arkitektförslagen om Pottholmen bedömda

Arkitektförslagen om Pottholmen bedömda

Karlskrona kommun har tillsammans med Kärnhem AB bjudit in tre arkitektkontor för att få förslag på hur Pottholmen och området där omkring skulle kunna se ut. I maj lämnade de tre arkitektkontoren Fojab, Tengbom och White in sina förslag och nu presenterar bedömningsgruppen sitt utlåtande om förslagen.

Bedömningsgruppen förordar inte något enskilt förslag framför de andra utan ser för- och nackdelar i all tre förslagen. I gruppen har representanter för Karlskrona kommun, Kärnhem AB, Tyréns och Jernhusen suttit med.

Nu ska Karlskrona kommun tillsammans med Kärnhem väga ihop det bästa ur de tre förslagen i ett planprogram som kommer att starta under hösten 2009 och beräknas pågå ett halvår. Under arbetet kommer Karlskronaborna att bjudas in till dialog. 

När planprogrammet är avslutat startar arbetet med att ta fram detaljplaner för Pottholmen.

Bedömningsgruppens ställningstaganden

Resecentrum

Angöringen vid resecentrumet ska underlätta och stimulera resandet för
person-, gång-, cykel-, taxi - och kollektivtrafik. En del av problematiken kring resecentrum är att avgöra hur stor trafikyta som krävs.

Om Österleden flyttas pressas tågstationen samman mellan två vägar och platsen för stationsområdet blir för liten för att inhysa alla funktioner som krävs. Tengbom har löst detta genom att korta av spåren, men det innebär att tågen förlorar en viktig uppställningsplats.

Yt- och funktionsmässigt har White visat på den bästa lösningen av situationen kring resecentrum. Möjlighet till att bra cykelangöring bedöms bäst i Whites och Tengboms förslag då ytorna framför stationsområdet är väl tilltagna. Stationsområdet i Fojabs förslag är mycket begränsat.

World Trade Center (WTC)

WTC-byggnaden ska ha en tydlig exponering som bidrar till ett vackert möte mellan ytterstaden och Trossö. Det är viktigt att byggnaden inte dominerar området utan anpassar sig till Karlskronas stadsbild. Alla förslag har en god placering av WTC-byggnaden i anslutning till stationsområdet.

Vattenkontakt

Alla tre förslagen har bra lösningar längs vattnet på den östra och västra sidan av Pottholmen. White visar här på en mycket god gestaltning av kajen. På den västra delen av Pottholmen, är flytten av huvudgatan österut, ett bra grepp för att skapa en trivsammare miljö.

Kontakten mellan bebyggelsen och vattnet är bäst gestaltad i Tengboms förslag, men denna gestaltning innebär avkall på stadsmässigheten i förslaget.

Både Fojab och Tengboms förslag innehåller bostadskvarter med obruten vattenkontakt i öster vilket ytterligare förstärker stadsdelens kvaliteter.

Stadsbyggnad

Förslagen visar på olika sätt till hur Pottholmen kan förhålla sig till Trossös rutnätsplan och kvartersstruktur. Det finns en styrka i att bygga vidare på rutnätsstadens kvartersstruktur och att inte bryta för kraftfullt mot dess skala.

Både Fojabs och Tengboms förslag markerar infarten på Pottholmen med två högre byggnader och de låter mötet med staden börja med den nya bebyggelsen. I Whites förslag blockerar inte den nya bebyggelsen utblicken över Trossö utan entrén till staden skapas istället i mötet mellan det nya Järnvägstorget, biblioteket och den gamla staden.

Whites förslag framstår som det mest stadsmässigt uppbyggda förslaget. Storgårdskvarteren ger en tydlig definiering av offentliga och privata ytor. Förlaget ger även dignitet åt Karlskronas nord-sydliga axel.

I Fojabs och Tengboms förslag möjliggör däremot flytten av Österleden till Järnvägsområdet ett lugnt och trivsamt boende- samt verksamhetsmiljö på östra sidan. Fojabs rakt nord-sydliga entré till staden med Hoglandspark som centrerat fondmotiv gör mötet med staden norrifrån en påtagligt intressant och värdigt.

Trafikplanering

Området domineras i dagsläget av kommunikationer och infarten till staden. Inget av förslagen har löst alla frågor kring trafiksituationen på ett tillfredställande sätt, detta behöver studeras vidare.

Vid en flytt av trafikflödet från Borgmästarekajen till Blekingegatan skapas en trafiksituation vid korsningen Blekingegatan/Järnvägsgatan, som kan medföra risk för alltför långa köer vid Järnvägstorget. För att avlasta korsningen kan Blekingegatans trafikflöde fördelas på fler mindre gator. Fojab har presenterar den bästa lösningen ur framkomlighetssynpunkt.

Boendemiljö

Förslagen visar på olika strategier för att ta tillvara på de unika kvalitéer och lösa de utmaningar som det innebär att bygga bostäder på Pottholmen. Den stora trafikmängden gör det svårt att skapa en trivsam boendemiljö.

Hur man hanterar buller från Österleden samt Blekingegatan/Borgmästarekajen är vikigt för området. Ett sätt är att bygga slutna kvarter, så att det skapas en tyst sida in mot gården. Slutna kvarter kan också vara positivt genom att de skapar en privat gårdsmiljö för de boende, som motvikt till de offentliga kajmiljöerna, platsbildningar och gaturum. Ett annat sätt är att placera kontor och garage i de mest utsatta lägena.

I Fojabs förslag kan Borgmästarekajens sträckning innebära fler bullerstörda bostadsmiljöer och hårdare trafikbelastning i bostadsområdet på västra sidan jämfört med de andra förslagen. I Whites förslag riskerar kvarteren i nordöst att bli bullerstörda av Österleden, likaså de kvarter i väster som har kontakt med Blekingegatan. Tengboms förslag innebär fina kvalitéer för boende med god vattenkontakt och gröna gårdar.

Exploateringsgrad

Samtliga förslag innehåller en högre exploateringsgrad än vad programmet anvisat och visar att det går att genomföra förslagen utan att bryta mot stadens skala.

Genomförbarhet

Samtliga förslag är mycket intressanta. I en del finns det alltför dyra lösningar, till exempel placeringen av WTC över järnvägsspåren samt de underjordiska parkeringshusen och flytten av infartsleden. Det finns tveksamhet kring att göra spåren kortare.

Bedömningsgruppen bedömer inte att det är realistiskt att flytta Lidl, dessutom förlorar isåfall Lokstallarna sina parkeringsmöjligheter.

Slutlig bedömning

Tengbom, White och Fojab har all lämnat in mycket bra förslag som är vinnare i olika delar.

Om något enskilt förslag ska lyftas fram särskilt förefaller White ha goda kvaliteter och störst möjlighet att genomföras.

Bedömningsgruppens rapport, pdf 1 Mb

White´s förslag, pdf 3 Mb

Tengboms förslag, pdf 3 Mb

Fojabs förslag, pdf 3 Mb

För mer information
Hans Juhlin
Stadsarkitekt
0455 30 32 67

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2009-09-30
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Arkitektforslagen-om-Pottholmen-bedomda/