Logga för utskrift

Värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Publicerad 1 november 2013 11:34 | Uppdaterad 1 november 2013 11:37
Värdighetsgarantierna i äldreomsorgen tar upp de etiska värden som ska prägla arbetet och bemötandet i äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna i Karlskrona kommun infördes 1 oktober 2013 och ersatte då kvalitetsdeklarationen.

Värdighetsgarantierna innebär att alla verksamheter inom äldreomsorgen ska arbeta för att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Genom personalens arbetssätt ska den äldres självbestämmande och delaktighet stärkas. Arbetssättet ska även förmedla trygghet och bidra till meningsfulla aktiviteter för de äldre.

I värdighetsgarantierna slår man bland annat fast att en genomförandeplan ska tas fram tillsammans med personalen. I den ska det framgå hur olika insatser ska utformas utifrån den äldres behov och önskemål.

Läs mer om vad värdighetsgarantierna i Karlskrona innehåller

Värdighetsgarantierna utgår från den nationella värdegrunden i Socialtjänstlagen och gäller för personer som har beviljade insatser i form av hemtjänst, särskilt boende eller dagverksamhet.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-11-01
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Vardighetsgarantier-i-aldreomsorgen/