Logga för utskrift

Avgifter och bestämmelser

Information om olika typer av taxor för vatten och avlopp samt allmänna bestämmelser för brukande av Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA.


Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

Bestämmelserna klargör ansvarsfrågan mellan fastighetsägaren och kommunen och innehåller följande delar:

  • Allmänna bestämmelser
  • Den allmänna anläggningen
  • Förbindelsepunkters lägen
  • Inkoppling av fastighets va-installation m m
  • Brukande av den allmänna renvattenanläggningen
  • Brukande av den allmänna avloppsanläggningen
  • Övrigt

Bestämmelserna (ABVA) hittar du här till höger.

VA-taxa 2017

Ingen höjning av VA-taxan för 2017.
Av tabellerna nedan framgår de vanligaste VA-taxorna för 2017. Samtliga avgifter är inklusive moms.

Mätarbundna VA-taxor
Taxa Avser Mätarstorlek
(Nominellt
flöde kbm/t)
Qn
Fast
avgift
Rörlig
avgift/
kbm
110 Vatten och avlopp 2,5   4 700 29,50
112 Vatten och avlopp 6 - 10 15 500 29,50
113 Vatten och avlopp > 10 51 500 29,50
120 Vatten 2,5   1 880 11,80
130 Avlopp 2,5   2 820 17,70

 

VA-taxan för 2017 finns att läsa här till höger under rubriken dokument.

VA-försörjningen finansieras genom avgifter. Avgifterna bestäms av kommunfullmäktige och Lagen om allmänna vattentjänster reglerar kommunens ansvar.

Avgifterna utgörs av anläggningsavgift och brukningsavgift.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kommunens kostnader att ordna en allmän VA-anläggning. Detta innebär att fastighetsägaren utöver själva utbyggnadskostnaden också ska "köpa" in sig o de befintliga delarna i den allmänna VA-anläggningen som till exempel reningsverk, vattenverk, vattentorn, tryckstegringsstationer, avloppspumpstationer, ledningsnät samt befintligt ledningsnät som kan behöva dimensioneras upp.

Brukningsavgiften består av en fast del och en rörlig del.

Den fasta delen speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration och mätarbyte.

Den rörliga delen ska täcka kostnader för dricksvattenproduktion och spillvattenrening.

 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-21
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Kundservice/VA-taxa/