Logga för utskrift

Projektet steg för steg

Information om hur arbetet i Johannishus har framskridit.

Vägen till Johannishus

I början av 1990-talet inledde Karlskrona kommun en utredning för att på sikt förbättra och säkerställa vattenförsörjningen. Ett flertal alternativ diskuterades, undersöktes och utreddes översiktligt.

Under perioden 1995 - 1999 utfördes en mer ingående utredning av alternativen:

1) Johannishusåsen i Ronneby kommun nordväst om Karlskrona

2) Älmtasjön i Lyckebyåns avrinningsområde norr om Karlskrona och

3) Nybroåsen söder om Kalmar.

Utredningen omfattade

  • geologiska och hydrogeologiska undersökningar vid Johannishusåsen
  • hydrologiska och vattenkemiska undersökningar i sjöar inom Lyckebyåns avrinningsområde
  • försök med biologisk behandling i Karlskrona vattenverk samt
  • värderingar och kostnadsberäkningar


För alternativet Nybroåsen har främst översiktliga försörjningsplaner och kostnadsberäkningar upprättats. 

Resultaten av utredningsarbetet ledde till att alternativ ”Johannishusåsen” valdes som huvudalternativ för Karlskronas framtida vattenförsörjning.

Förutom överföringsledningar och anläggningar för konstgjord infiltration i Johannishus omfattar projektet en betydande ombyggnad och modernisering av Karlskrona vattenverk.

Johannishusåsen

1997 – 2005

Provborrning samt sättning av observationsrör.

Provborrningarna utfördes för att kontrollera material (lagerföljd och storlek) samt möjligt uttag av vatten.

1997

Grundvattenmätningar i observationsrör och privata brunnar påbörjades. Mätningarna fortsätter kontinuerligt.

1999

Borrning av provbrunnar samt provpumpning av dessa för att fastställa åsens hydrologiska kapacitet påbörjades.

2002

Miljödomstolen gav tillstånd till provverksamhet.

2003

Sjutton stycken uttagsbrunnar borrades.

Vintern 2004 till våren 2005

Arkeologiska undersökningar utfördes i området.

2004-2005

Internt ledningsnät byggdes. Detta blir permanent om försöken lyckas.

2005

Tillfälliga infiltrationsdammar byggdes.

2005-2008

Provpumpningar och fullskaleförsök utförs.

2009

Inlämning av ansökan till Miljödomstolen för permanent anläggning.
Mindre försök i Vång under sommaren och hösten.
Komplettering med två brunnar i Hillerslätt.

2011

Miljödomstolens positiva beslut  kom i juni månad.

2012

Utökande och färdigställande av infiltrationsområdena Vång och Hillerslätt.
Arbetet med skyddsområde påbörjas.
Servicebyggnad med lågreservoarer påbörjas i Vång.
Arbetet med överföringsledning påbörjas.

2013

Tryckstegring och reservvattenintag börjas byggas i Marielund.

2013-2014

En mindre mängd förbehandlat vatten från Karlskrona vattenverk pumpas till Johannishusåsen. Uppumpat vatten pumpas tillbaka till Lyckeby vattenverk men kommer ej att användas som dricksvatten utan ledas ut i Lyckebyån.

Undersökningar av påverkan i Johannishus görs fortlöpande enligt upprättat kontrollprogram. Undersökningarna omfattar analyser av vattenkvalitet samt mätning av grundvattennivån i ett stort antal observationsrör.

Arbete pågår också med att ta fram vattenskyddsområde med föreskrifter för infiltrationsområdet i Johannishus.

Under 2014 kommer det järnhaltiga grundvattnet i Johannishusåsen i Vång att bytas ut mot renat vatten från Karlskrona vattenverk.

Arbetet följs noggrant genom olika undersökningar enligt ett upprättat kontrollprogram. I undersökningarna ingår analyser av vattenkvalitet
samt mätning av grundvattennivån i ett stort antal observationsrör.

2015

Produktionsstart blir tidigast någon gång sommaren 2015.
25 juni invigdes vattenanläggningen i Johannishus!

Informationsmöte/samråd om vattenskyddsområde med föreskrifter med berörda hölls i oktober.

2016

Sommaren 2016 lämnade VA-avdelningen in en ansökan till länsstyrelsen  med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-27
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Dricksvatten/Projekt-Johannishusasen/Projektet-steg-for-steg/