Logga för utskrift

Fördjupning av översiktsplan för skärgården

Syftet med fördjupningen av översiktsplan för skärgården är att vidareutveckla Karlskronas levande skärgård. I en levande skärgård utvecklas människor, natur- och kulturvärden gemensamt på ett hållbart sätt över tiden. Naturvärden värnas samtidigt som den mänskliga närvaron genom både boende, verksamhet och besökande stärks. Skärgårdens unika kulturella identitet lyfts fram och är en av ramarna som styr utvecklingen.

 

Strategier

Karlskrona kommuns strategi för en levande skärgård är bland annat en utveckling av attraktiva livsmiljöer, ett rikt näringsliv och bra kollektivtrafik. Utveckling ska ske långsiktigt hållbart i samklang med naturen och med en bevarad kulturell identitet.

Planförslag

En av utmaningarna är att öka andelen permanent boende i skärgården, i syfte att få en levande skärgård året runt. Genom att skapa skärgårdssamhällen på öarna runt staden Karlskrona, tillsammans med de korta avstånden för sjöburen kollektivtrafik, finns attraktiva livsmiljöer att erbjuda. Här är det möjligt att bo mitt i en unik skärgård och samtidigt ha möjligheten att arbeta eller studera i en världsarvsstad.

Nedanstående planförslag visar hur de framtagna strategierna kan omsättas i ett förslag för kommunens mark- och vattenanvändning i skärgården.

Bebyggelseutveckling

Förslaget innebär att ny bebyggelse koncentreras till strategiska platser för att skapa underlag till kollektivtrafik och olika slags service. Samtidigt kan infrastruktur som vägar, vatten och avlopp nyttjas fullt ut. En koncentration av bebyggelsen gör också att andra delar av öarna med höga naturvärden kan bibehållas för växt- och djurlivet samt det rörliga friluftslivet.

Norra Tjurkö och norra Sturkö är strategiska platser med närhet till hamn som ger förutsättningar för sjöburen kollektivtrafik med korta restider till Trossö.
På dessa platser föreslås en större bebyggelseutveckling utformade som nya skärgårdssamhällen.

Inom bebyggelseområdena ska olika funktioner som bostäder, arbetsplatser och service vara integrerade med varandra för att skapa attraktiva livsmiljöer.

Förslaget redovisar utpekade områden lämpliga för bebyggelseutveckling. För varje utpekat område anges även vilken omfattning som är tänkt fram till år 2030 i form av nya bostäder.

Bostäder

Karlskrona skärgård har potential att kunna erbjuda attraktiva bostäder i unika lägen och Karlskrona kommun har som mål att öka befolkningen till 70 000 invånare. För att möta efterfrågan på bostäder ska Karlskrona skärgård vara ett lika naturligt val som bostadsort som övriga delar av Karlskrona kommun.

Karlskrona skärgård ska erbjuda ett brett utbud av olika boendeformer för att möjliggöra boende för många olika målgrupper. I skärgården föreslås sammanlagt en bebyggelseutveckling som omfattar ca 700-1000 nya bostäder.

På norra Tjurkö och norra Sturkö i anslutning till befintliga hamnar föreslås nya skärgårdssamhällen med ca 150 nya bostäder på Tjurkö och ca 250 nya bostäder på Sturkö. Genom att koncentrera bebyggelsen till strategiska platser som en hamn skapas underlag för kollektivtrafik och service. Samtidigt kan infrastruktur som vägar, bredband, vatten och avlopp som finns på Sturkö nyttjas fullt ut. Ny bebyggelse på Tjurkö och delar av Sturkö ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp eller likvärdig lösning.

På Hasslö föreslås en utbyggnad med ca 70-80 nya bostäder och på Aspö föreslås ca 190-250 nya bostäder. På Senoren, söder om Västernäs, föreslås ett större område för bebyggelse med ca 30-40 nya bostäder. I Torhamn och Sandhamn föreslås ca 80-120 nya bostäder. I övrigt på resterande storöar föreslås ny bebyggelse som kompletteringar i redan bebyggda områden, då de delar av öarna som är bebyggda ligger strategiskt rätt i förhållande till kollektivtrafik och annan service. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp eller likvärdig lösning.

Östra Hästholmens by har en mycket stark kulturell identitet och ny bebyggelse bör uformas med stor respekt till den befintliga bebyggelsen för att inte förlora byns bebyggelsekaraktär. Områdesbestämmelser föreslås tas fram för att skydda den värdefulla bebyggelsemiljön. På Ytterön föreslås ca 15-30 nya bostäder.

Det unika med Karlskronas östra skärgård är att den är exploaterad i begränsad grad. Avsikten är att bevara den så med hänsyn till det rörliga friluftslivet, växt- och djurlivet samt kulturvärdena. Möjligtvis kan öarna kompletteras med enstaka byggnader i befintliga byar eller bebyggelsegrupper. Hamnarna bör rustas upp och förses med utökade bryggplatser, faciliteter som toaletter och återvinningsstationer med mera för att underlätta för bofasta, sommarboende, turister och det rörliga friluftslivet att besöka öarna.

Områdesbestämmelser föreslås tas fram för att skydda och utveckla den värdefulla bebyggelsemiljön i östra skärgården. Vatten och avloppsfrågan behöver ägnas särskild uppmärksamhet vid en utveckling av östra skärgården.

Torhamn, Yttre Park och Kristianopel utgör viktiga serviceorter för östra skärgården med dess strategiska lägen för båtburna. Kristianopel har en mycket stark kulturell identitet och ny bebyggelse bör utformas med stor respekt för ortens bebyggelsekaraktär. Ett stadsmiljöprogram föreslås tas fram för Kristianopel där bevarandevärdena och utvecklingsmöjligheterna tydligt framgår.

Kommunikationer

Snabba och effektiva kommunikationer är en förutsättning för en levande skärgård.

Kollektivtrafik

Ny bebyggelse föreslås lokaliseras till befintliga kollektiv-trafikstråk eller där ny kollektivtrafik är möjlig. Det bidrar till att skapa bättre underlag för kollektivtrafiken.

För att öka tillgängligheten till Karlskrona skärgård  på sommaren föreslås att busstrafiken har samma turtäthet som övrig tid på året. Det möjliggör ett miljövänligt transportalternativ för besökare i skärgården.

Båtpendel

En båtpendel föreslås trafikera öarna året om för att ge möjlighet till en snabb arbetspendling och en attraktiv kollektivtrafik. Båtpendeln byggs ut etappvis med början mellan Sanda på Sturkö, Trossö och Verkö, då Sanda är ett etablerat samhälle med befolkning året runt. I takt med att nya skärgårdssamhällen i Bredavik på Sturkö och Herrgårdsviken på Tjurkö växer fram kan båtpendeln trafikera även dem. En skärgårdspendel kan bidra till att det blir mer attraktivt att åka kollektivt då avståndet mellan Tjurkö/Sturkö och Trossö är kortare vattenvägen än landvägen.

Hasslö kan kollektivtrafikförsörjas med båtpendel om det finns underlag.

Vägar

Trafikverket är väghållare för de större vägarna i Karlskrona skärgård. För övriga vägar ansvarar enskilda väghållare. Vid större exploateringar är det exploatören som ska säkerställa att befintlig infrastruktur klarar den ökade trafikbelastningen.

Gång- och cykelvägar

En väl sammanhållen bebyggelse ger bra förutsättningar för en utökad gång- och cykeltrafik. Ambitionen är att fler ska välja cykeln som transportmedel.

Ett separat gång- och cykelvägnät föreslås längs de större huvudvägarna i Karlskrona skärgård för att skapa ett sammanhängande, trafiksäkert och tryggt gång- och cykelnät. Det medför ökad trafiksäkerhet för besökare till många av de målpunkter (till exempel skolor, service) som ligger utmed huvudvägarna. Öarna får även bättre förbindelser vilket skapar goda förutsättningar för en ökad cykelturism.

Separat gång- och cykelväg förslås längs med Hasslövägen från E22 till Garpahamnen, längs med huvudvägen från Trummenäs, via Möcklö, Senoren, Sturkö till Herrgårdsviken på Tjurkö, mellan Kullen till Uttorp på Sturkö samt längs Sandhamnsvägen i Torhamn. På Aspö förslås att cykelvägen från färjeläget förlängs till Drottningsskär.

Längs de vägar där ny cykelväg förslås är Trafikverket väghållare. I översiktsplaneb gör Karlskrona kommun dock en strategisk planering för gång- och cykelvägnätet även längs vägar där Karlskrona kommun inte är väghållare. På lokalgator anser kommunen att det är trafiksäkert att cykla i blandtrafik, det vill säga det är inte nödvändigt att gång- och cykeltrafiken får en separat bana.

Data- och telekommunikation

För boende och företagare i Karlskrona skärgård är det en förutsättning att den digitala infrastrukturen som data- och telekommunikation fungerar. Internetanslutning är  en  nödvändighet för att klara av att sköta rutinerna i vardagen och dessa behöver förbättras, speciellt för öarna utan landförbindelse.

Det finns idag stamfiber till samtliga öar utom östra skärgården. En ökad utbyggnad av det fiberbaserade nätet fram till varje enskilt hushåll, ofta benämnt områdesnät eller byanät, behövs dock.
 
Utgångspunkten för utbyggnad av fiber i Karlskrona kommun är att marknaden ska svara för utbyggnaden, men för att få fiber till ett rimligt pris på landsbygden och i skärgården krävs ett lokalt engagemang. Ett vanligt tillvägagångssätt är att invånarna i ett samhälle bildar en förening som tillsammans med lokala företag bygger ett  områdesnät som ansluts till en fiberstam.  På landsbygden finns det möjligheter till bidrag för utbyggnad av områdesnät.

Verksamheter

I Karlskrona skärgård finns ett mångfacetterat  näringsliv och det ska finnas förutsättningar för de befintliga verksamheterna att utvecklas men även att nya verksamheter har möjlighet att etableras.

Service

Genom ny bebyggelse och ökad befolkning stärks kundunderlaget till den service som finns idag. Det ger samtidigt möjligheter att utveckla servicen ytterligare. De servicecentra som finns på Hasslö, Aspö, Sturkö, Senoren och Torhamn föreslås stärkas genom att koncentrera ny bebyggelse i dess närhet. En satsning på besöksnäringen ger också bättre förutsättningar för befintlig service.

Hamnar

De hamnar i Karlskrona skärgård som är strategiskt lokaliserade utmed de större farlederna i skärgården föreslås utvecklas till servicepunkter och ingå som en del i en större infrastruktursatsning. Syftet med ett nätverk av hamnar och servicepunkter i Karlskrona skärgård är att skapa förutsättningar för en effektiv och hållbar infrastruktur på vattnet. De platser och hamnar som föreslås utvecklas är Västra Hästholmen norr om Hasslö, Lökanabben på Aspö, Herrgården på Tjurkö, Brofästet på Senoren, Säljö udde, Torhamn, Kristianopel och Utklippan.

Karlskrona kommun vill möjliggöra utvecklingen av hamnarna genom att ge dem en varierad inriktning och möjliggöra för olika huvudmän. För att fler företag ska kunna etableras i hamnarna och möjligheter till en utvecklad besöksnäring är kommunalt vatten och avlopp en förutsättning.

Skärgårdshamnarnas framtid och prioritering utreds i en särskild hamnutredning.

Hamnen i Grebbegården har stor betydelse för hela östra skärgården. Den utgör en bas för transporter till östra skärgården vad gäller transporter av gods, byggnadsmaterial med mera. Men framför allt är hamnen i Grebbegården viktig för djurtransporter för lantbruket.

Grebbegården utgör också en viktig punkt för skärgårdsborna då det är där de har möjlighet att angöra med egna båtar på ett enkelt sätt och ha garage för sina bilar. Det är hamnen i Grebbegården som är enklast att nå även i svårt väder, då Torhamnsfjärden inte behöver korsas. Hamnen i Grebbegården bör därför uvecklas med fler båtplatser för att ge förutsättningar för boende på öarna i östra skärgården.

Även flera av de företag som bedrivs i skärgården är beroende av leveranser till och från Grebbegården och möjligheten till att mellanlagra varor med mera. Det är den enda hamnen i skärgården som har en ramp som fungerar för större gods. Samtidigt omfattas hela hamnområdet av strandskydd, vilket gör det svårt att utveckla området i en riktning som inte är förenligt med strandskyddets syften. Sammantaget bedöms därför Grebbegårdens framtida inriktning vara att ge området en fortsatt utveckling åt det mer tekniska hållet.

Södra Saltö föreslås utvecklas så att nuvarande fiskehamnbibehålls men till viss del kompletteras med andra stadsfunktioner så som boende, kontor och grönska.

Naturvärden

Karlskrona skärgård har stora naturvärden. Dessa utgörs framförallt av hävdade betesmarker, våtmarker, häckningsöar, slåttermarker och själva vattenmiljön.

En förutsättning för det karaktäristiska öppna landskapet är betande djur för att motverka igenväxning  och istället gynna den biologiska mångfaldena. Värdefulla natur- och strandområden bör identifieras och skyddas genom till exempel reservatsbildning.

En annan förutsättning för skärgårdens framtida utveckling är att vattnets livsmiljöer bevaras. Särskilt gäller detta de grunda vattenområdena som lekområden och uppväxtmiljöer för fisk och födosöksplatser för sjöfågel. Dessa områden är basen såväl för yrkesfisket som för fritidsfisket och sjöfågeljakten. De mest värdefulla grundområdena bör identifieras och om nödvändigt skyddas mot utsläpp och exploatering. Fördjupade inventeringar alternativt sammanställningar föreslås för att få bättre kunskap om naturvärdena.

Karlskrona kommun vill skapa ett besökscentrum, ett naturrum för Blekinge arkipelag för att stärka biosfärsarbetet. Naturum i Karlskrona bör ligga i ett centralt havsnära läge med god tillgänglighet.

Rekreation och fritid

Karaktäristiskt för Karlskronas inre skärgård, mellan storöarna och Trossö, är alla obebyggda kobbar och skär. Det är av stor vikt att dessa öar bevaras obebyggda för det rörliga friluftslivet och för växt- och djurlivet.

Det är också viktigt att värna om allmänhetens tillgänglighet till stränder genom strandskyddet, både för närboende och för gästande båtar.

Det bör utredas om en gemensam organisation för hela Blekinges skärgård är lämplig för att upprätthålla drift och skötsel. Idag är skötseln av öarna bristfällig vad gäller renhållning och toaletter.

Kulturmiljö

Karlskrona skärgård innehåller en mängd värdefulla kulturmiljöer och stora delar av skärgården omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. För att skydda särskilt värdefulla miljöer som Hästholmens by, Inlängan, Stenshamn, Utlängan, Ungskär och Långören föreslås att områdesbestämmelser tas fram. För Kristianopel föreslås ett stadsmiljöprogram där bevarandevärden och utvecklingsmöjligheterna tydligt framgår.

För att få ett samlat beslutsunderlag för den fysiska planeringen föreslås att ett kulturmiljöprogram för hela Karlskona kommun upprättas. Det kan nyttjas som vägledning i ett senare skede.

Besöksnäring och turism

Karlskrona skärgård har en unik prägel både från det militära arvet och från stenindustrin. Fram till år 1996 omfattades skärgården av militärt skyddsområde och var på så sätt inte tillgänglig för alla. Under senare år har dock turismen i Karlskrona skärgård ökat och utvecklingen antas fortsätta under de kommande åren. Besöksnäringen kan komma att bli en ny basnäring i Karlskrona kommun.

Inom besöksnäringen bör de unika kulturmiljöerna i Karlskrona skärgård kopplat till världsarvet, befästningspark Karlskrona och stenhuggerierna på Tjurkö lyftas fram och tydliggöras. Satsningar bör även göras på den rekreativa turismen med naturmiljön som bas för båt- och cykelturism, sportfiske, fågelskådning med mera.

För att utveckla besöksnäringen behöver dock servicen i Karlskrona skärgårds förbättras. Det gäller bland annat förbättrade kommunikationer för ökad tillgänglighet på ett hållbart sätt. Till exempel skärgårdstrafik till Hasslö från Trossö och mellan Hasslö och Aspö, som ger möjlighet att båtluffa mellan öarna, till fots eller med cykel. Det finns båtförbindelse mellan Aspö och Tjurkö men i begränsad grad och den bör utökas med fler turer. Vidare behövs fler övernattningsmöjligheter, bättre renhållning och toaletter.

Hamnarna i Karlskrona skärgård är en mycket viktig del av infrastrukturen för besökare med båt. Men även besökare med bil och cykel lockas till hamnarna. I hamnarna finns det därför behov av utökad service som till exempel bränslepåfyllning, vatten, duschar, latrintömning med mera.

De hamnar som är utvalda som strategiska servicepunkter (se avsnitt hamnar) är lokaliserade till platser som även är intressanta besöksmål för att locka fler att besöka Karlskrona skärgård.

För att dra nytta av hela Blekinges unika skärgård, och göra upplevelserna för besökare så bra som möjligt föreslås att en särskild led, ”arkipelagrutten” genom hela skärgården, liksom kommunövergripande skärgårdstrafik, etableras. Förslagsvis inom ramen för Biosfärsarbetet.

Vatten


Grundvatten

Grundvattenbildningen i sydöstra Sverige är liten på grund av att nederbördsmängden i förhållande till avdunstningen är liten. Det gäller speciellt för kustområdet och i skärgården, vilket påverkar den enskilda dricksvattenförsörjningen genom att brunnar kan sina och salthalten kan öka vid för stora vattenuttag. 

Kust och hav

I kustzonen råder ett högt exploateringstryck samtidigt som miljön är känslig för alltför stort nyttjande av de resurser som finns. Att kunna utveckla kust- och skärgårdsområdet på ett hållbart sätt och samtidigt bibehålla den höga biologiska mångfalden och de stora natur- och kulturvärdena är en utmaning för samhällsplaneringen. Genom medvetna miljösatningar som exemplevis utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, god vattenomsättning och cirkulation kan påverkan på kust- och skärgårdsområdet minskas. Dessa satsningar gynnar i sin tur Östersjön och den biologiska mångfalden.

Vatten och avlopp

En förutsättning för en ökad exploatering av Karlskrona skärgård är att vatten- och avloppsförsörjningen får en långsiktigt hållbar lösning i form av kommunalt vatten och avlopp eller likvärdig lösning. För ett fåtal ensligt belägna bostäder kan enskilda avloppsanläggningar med hög reningsförmåga komma på fråga.

Delar av Aspö och Sturkö, Tjurkö, Senoren, Möcklö, Ytterön/Hästholmen och östra skärgården saknar idag kommunalt, eller på annat sätt gemensamt, avloppsnät. Fastigheterna har istället enskilda avlopp eller är anslutna till mindre, gemensamma avloppsanläggningar. Dessa uppvisar ofta problem med dåligt fungerande infiltrationer, förorenat grundvatten,  påverkan på lokala vattentäkter och havet.

Hasslö, östra Aspö, Sanda och Kullen på Sturkö, Ytterön/Östra Hästholmen har kommunalt vatten. Tappställen med kommunalt vatten finns även på Inlängan, Stenshamn, Ungskär och Långören.

Karlskrona kommun är sedan några år mer restriktiv till nybyggnation inom förtätade områden där kommunalt eller motsvarande avloppsnät inte finns utbyggt. Parallellt med arbetet av fördjupning av översiktsplanen för skärgården har en plan för vatten- och avloppsutbyggnaden i kommunen arbetats fram. Planen  är antagen av Kommunfullmäktige samtidigt som fördjupning av översiktsplan för skärgården.
VA-planen behandlar:
nuvarande VA-verksamhetsområden
områden som kommer att byggas ut med kommunalt VA
områden som även fortsättningsvis kommer att ha enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

VA-planen beskriver vilka krav som kommer att ställas på enskilda avlopp i områden där VA-utbyggnad kommer att ske relativt långt fram i tiden. VA-planen  omfattar även en översiktlig redogörelse för hur tillsyn av enskilda avlopp ska bedrivas.

På öarna i östra skärgården är förutsättningarna för att ta om hand avloppsvatten dåliga, med bergiga förhållanden och omedelbar närhet till havet. Att anlägga ett gemensamt avloppsnät och pumpa avloppsvattnet till reningsverket i Torhamn skulle bli mycket kostsamt. Sannolikt måste någon typ av lokal torr lösning komma till stånd innan ny bebyggelse får tillkomma.

Klimatförändringar

Översvämningar, erosion, ras och skred är risker som behöver beaktas för att skapa ett robust samhälle. Stigande havsnivåer kan i framtiden komma att  påverka stora delar av Karlskrona skärgård. Många av öarna, särskilt i den östra skärgården och Kristianopel ligger lågt och är därmed särskilt känsliga för stigande havsnivåer. Stigande havsnivåers påverkan på befintlig bebyggelse och infrastruktur förväntas bli stor på flera områden.

Länsstyrelsen arbetar under 2014 med att ta fram riktlinjer för byggnation i låglänta områden. Riktlinjerna baserar sig på SMHIs nya analys av extrema vattenstånd i Blekinge – nutid, år 2050 och år 2100. Riktlinjerna kommer att ge underlag om vilka risknivåer som länsstyrelsen utgår ifrån vid bedömning av lämplighet för olika typer av byggnationer.

Karlskrona kommun har en policy om lägsta grundläggningsnivå med hänsyn till havsnivåförändringar. Policy planeras att uppdateras med hänsyn till nya prognoser. Den nya policyn behöver differentieras vad gäller lägsta grundläggningsnivå beroende på vilket verksamhet det gäller. Fokus kommer att vara på ny bebyggelse.

Klimatanpassning är viktigt inte enbart vad gäller grundläggningsnivån för bebyggelse utan även för infrastruktur som tex energiförsörjning, data- och telekommunikation, vattenförsörjning, avloppshantering, vägar och hamnar.

Förnyelsebar energi

Karlskrona kommun är positiv till förnyelsebar energi som sol, vind, vattenenergi, jord- och bergvärme. 2010 tog Karlskrona kommun fram en vindkraftsstrategi som utgör policy för framtida vindkraftsetableringar.

Karlskrona skärgårds landskapsbild tillhör de särskilt värdefulla i Karlskrona kommun. I vindkraftsstrategin anges att vindkraftsverk generellt sett inte bör etableras i skärgården med hänsyn till landskapsbildsvärdena samt med hänsyn till friluftliv och turism. Sedan 2010 har förutsättningarna för vindkraft i Karlskrona kommun förändrats. Det bedöms i dagsläget vara mycket svårt att åstadkomma nya vindkraftsetableringar i skärgården eller längs östra kusten. Innovativa lösningar för havet bedöms dock fortsatt intressanta.

Försvarsmakten

Försvarsmakten har stora intressen i Karlskrona skärgård  och är verksamma på Kungsholms fort och på ett antal övnings- och skjutfält exempelvis Bollö, Tjurkö, Torhamn och Öppenskär. Stora delar av havsområdet i Karlskrona skärgård utgör övnings- och skjutområde.

För att hantera försvarsmaktens intressen i förhållande till andra verksamheter har särskilda samrådsområden inrättats. Plan- och bygglovärenden inom dessa områden ska konsekvent samrådas med försvarsmakten.

Samrådsområde skjutbullerpåverkan

Runt försvarets skärgårdsskjutfält (Bollö, Tjurkö, samt Torhamn) har samrådsområden angetts i syfte att inte öka antalet potentiellt störda boende eller andra känsliga verksamheter i närheten av skjutfälten. Syftet är primärt att skydda verksamheten från klagomål med efterföljande restriktioner i användandet av skjutfälten För att säkerställa riksintresset avser kommunen att tillsammans med Försvarsmakten i fortsatt planering (detaljplaner alternativt områdesbestämmelser) minska den risken, genom att säkerställa goda ljudmiljöer i och ikring bostäderna.

Ställningstagande riksintressen

Stora delar av Karlskrona skärgård omfattas av riksintressen exempelvis för kustzonen, totalförsvaret, friluftsliv, naturvård och yrkesfiske. Östra skärgården och Tjurkö omfattas även av riksintresse för kulturmiljö. 

Södra Saltö föreslås utvecklas så att  nuvarande fiskehamn till viss del kompletteras med andra stadsfunktioner. Riksintresset för yrkesfiske på Saltö behöver därför definieras så att de olika intressena kan samverka på Saltö utan att konflikt uppstår. Boende och stadsutveckling föreslås ske på höjden och längs västra stranden, medan södra uddens platå bibehålls för fiskets intressen. Riksintresset definieras enligt karta (kapitlet Riksintressen) där verksamheten kan vara samlad, och stora utvecklingsmöjligheter genom ny hamnbassäng i sydost kvarstår.

I vissa delar av Karlskrona skärgård kan militär verksamhet påverkas negativt av enstaka byggnationer. Inom sådana områden samråder Karlskrona kommun med Försvarsmakten i alla plan- och bygglovärenden. Riksintresset för totalförsvaret bedöms därmed ej påverkas.

En utveckling av Ytterön/Östra Hästholmen och östra skärgården sammanfaller med riksintresset för naturvård. Den föreslagna bebyggelsen innebär enbart komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse. Detta bedöms som förenligt med riksintresset då ingen ny mark tas i anspråk.

Nya bostäder på Senoren, Ytterön/ Östra Hästholmen och östra skärgården omfattas av riksintresse för friluftliv. På Senoren föreslås dels att bebyggelsen koncentreras i befintliga lägen, dels i nya bebyggelsegrupper. Detta bedöms som en måttlig påverkan på riksintresset. På Ytterön/Östra Hästholmen och i östra skärgården koncentreras ny bebyggelse i befintliga lägen, vilket bidrar att ytterst lite ny mark tas i anspråk. Detta bedöms inte påverka riksintresset.

På norra Tjurkö och i östra skärgården föreslås en utveckling av bebyggelsen som sammanfaller med riksintresset för kulturmiljö Herrgården, Tjurkö stenhuggeri. Bevarandeintresset och utvecklingsintresset bedöms vara förenliga med riksintresset för kulturmiljö. Stor omsorg behöver dock ägnas åt bebyggelsens placering och utformning.

Riksintresse för sjöfarten omfattar dels ett antal farleder, dels det djupa skyddade läget mellan Tjurkö och Aspö. En utveckling av skärgårdspendel i farleden bedöms inte påverka riksintresset, eftersom båttrafikens omfattning är begränsad.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-02-23
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Planer/Oversiktsplan/Fordjupningar-av-oversiktsplanen/Fordjupning-av-oversiktsplanen-for-skargarden/