Logga för utskrift

Detaljplan för Lanternan 3 m.fl., Hästö

Planområdet är beläget på Hästö och är cirka 11 500 kvm stort.Planens syfte är att pröva markens lämplighet primärt för bostäder, men även för centrum, vård och skola, på Lanternan 3 och Hästö 2:21. Den ändrade användningen ämnar möta den ökade efterfrågan på bostäder som finns i kommunen samt bidra till en funktionsblandning.

Då planen innebär en förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur är byggnadernas placering och omfattning av stor betydelse. Bebyggelsen ska ta hänsyn till sin omgivning så långt som möjligt. Denna anpassning ska dock inte påverka exploateringsgraden då behovet av bostäder är stort. Anpassningen ska istället åstakommas genom styrning av byggnaders placering och höjd.

Förslaget är förenligt med Översiktsplan 2030 och dess intentioner, även om området inte är specifikt utpekat för bostäder. Detta då förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur med närhet till kollektivtrafik och service förespråkas. 

Samrådstid: 3 mars – 31 mars 2017

Förslaget omarbetas nu efter inkomna synpunkter under samrådet inför nästa skede som är granskning. 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-05
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Planer/Detaljplan-for-Lanternan-3-mfl-Hasto/