Logga för utskrift

Hygienisk verksamhet

Om du planerar att starta en hygienisk verksamhet som t ex tatuering, piercing, solarium, fotvård eller frisersalong finns det en del viktiga saker att tänka på.

Vissa hygieniska verksamheter är anmälningspliktiga och måste anmälas till kommunen innan verksamheten startar. En verksamhet är ofta anmälningspliktig om det kan finnas risk för blodsmitta, t ex genom att stickande eller skärande verktyg används.

Exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan kommit in. Startas en anmälningspliktig verksamhet utan att anmälan gjorts kan en miljösanktionsavgift uttas. För att anmälan ska bli så komplett som möjligt ska en blankett fyllas i och viktiga dokument bifogas så som skalenliga ritningar över verksamhetens lokaler, uppgift om ventilationsflöden med mera.

Det tas ut en avgift för handläggningen av anmälan och sedan en årlig avgift för den löpande tillsynen.

Exempel på verksamheter som INTE är anmälningspliktiga

  • Hårvård
  • Massage
  • Manikyr/pedikyr
  • Håltagning (t ex öron) med sterilt smycke i engångskassett och smycket ej vidrörs

Även om en verksamhet inte omfattas av anmälningsplikt omfattas den ändå av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillsyn. Därför är det viktigt att informera kommunen vid start av ny verksamhet, ägarbyte eller andra stora förändringar i verksamheten.

Det kan även vara bra att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan verksamheten påbörjas, för att få tips och råd om vad som är viktigt att tänka på vid planering och utformning av lokal och verksamhet.

Det kan även krävas bygglov/bygganmälan för ändrad verksamhet, ombyggnad eller uppsättning av nya skyltar. Kontakta bygglovavdelningen innan du påbörjar något arbete.

Du kommer att debiteras en årlig avgift för den löpande tillsynen.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att verksamhetsutövaren ska ha den kunskap som behövs och följa de lagar och bestämmelser som är tillämpliga för verksamheten. Enligt miljöbalken krävs att ett egenkontrollprogram som är anpassat för verksamheten upprättas. Vad detta innehåller samt hur omfattande det är beror på vilken typ av verksamhet man har. Ett väl fungerande egenkontrollarbete skapar mindre risker för såväl kunder som verksamhetsutövare samt minskar miljöpåverkan.

Lokal

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om Yrkesmässig hygienisk verksamhet, ska lokalen vara utformad och skötas så att risken för olägenhet för människors hälsa begränsas. Detta innebär bland annat att lokalen

  • Inte bör användas till annan verksamhet än den är avsedd för
  • Bör vara avskild, om den ligger i anslutning till annan verksamhet eller bostad
  • Bör vara utformad så att rengöring och desinfektion av lokaler och instrument underlättas
  • Bör vara utformad så att behandling med risk för blodsmitta kan utföras avskilt från andra typer av behandlingar
  • Bör ha en god luftkvalitet

Utöver detta finns det många andra krav att ta hänsyn till. Bland annat material och skötsel, vatten och avlopp, totalett, ventilation osv, allt beroende på vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i lokalen och i vilken omfattning.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-01-25
Länk till sidan: http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Hygienisk-behandling/